Nr.314 - Godkendelse af takster for vand 2017, I/S Langstrup Vandværk

Sagsnr.: 16/31559

 

Beslutningstema

Godkendelse af I/S Langstrup Vandværks takster for 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

I/S Langstrup Vandværk er det ene af to mindre private vandværker, som sammen med Fredensborg Forsyning forsyner kommunen med drikkevand.

 

Vandværket har sendt forslag til takstblade pr. 1. januar 2017 til Byrådets godkendelse.

 

Det fremgår af takstbladet, at samtlige takster og gebyrer er uændrede i forhold til 2016. Takstbladet er vedlagt som bilag.

 

Sammen med takstbladet for 2017 har vandværket fremsendt årsrapport 2015/2016 for perioden 1. april 2015 – 31. marts 2016 samt budget for 1. april 2016 – 31. marts 2017 til Byrådets orientering.

 

Det fremgår af årsrapporten, at der ikke har været væsentlige vedligeholdelsesarbejder vedrørende værket og grunden, men en del vedligeholdelse af forsyningsnettet (bl.a. udbedring af ledningsbrud). Samlet set går vandværket ud af regnskabsåret med et overskud på 99.000 kr.

 

I budgettet for 2016/17 indgår der ikke større udskiftnings- eller forbedringsarbejder. Der er dog afsat 100.000 kr. af til digital kortlægning af ledningsnettet. Vandværket budgetterer med et forventet overskud på 21.000 kr.

 

De fastsatte takster skal iflg. vandforsyningsloven godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandværket er beliggende, efter indstilling fra anlæggets ejer.

 

Administrationen vurderer, at I/S Langstrup Vandværk med sine takster lever op til kravet om, at taksterne skal afspejle de faktiske udgifter forbundet med administration og drift af vandværket, således at der ikke oparbejdes et systematisk overskud (”hvile i sig selv princippet”).

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lovbek. nr. 1204 af 28/9 2016 om vandforsyning mv. § 58 (vandforsyningsloven)

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At I/S Langstrup Vandværk takster for 2017 for vandforsyning godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-12-2016


Den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.