Nr.313 - Godkendelse af takster for vand og spildevand 2017, Fredensborg Forsyning

Sagsnr.: 16/32622

 

Beslutningstema

Godkendelse af Fredensborg Forsyning A/S´ takster for 2017 for vand og spildevand.

Sagsfremstilling og økonomi

Fra 1. januar 2010 overgik de kommunale forsyningsaktiviteter for spildevand, vand og affald til Fredensborg Forsyning A/S.

 

Det er selskabet, der beregner og udarbejder forslag til takster for vandforsyning og spildevandsafledning, der efterfølgende godkendes af selskabets bestyrelse.

 

De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter for selskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. De af forsyningsselskabet fastsatte takster skal desuden godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt. Byrådet skal alene forholde sig til, om taksterne overholder det prisloft, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat.

 

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning Holding A/S selskaber vedtog på bestyrelsesmødet den 15. november 2016 vedlagte takster for år 2017 for vand og spildevandsafledning.

 

Takst for levering af vand

Fredensborg Forsynings takst for levering af vand er uændret i forhold til 2016.

 

Afgiften for levering af vand er i takstbladet sat til 16,92 kr. per m3 inkl. moms og afgifter, svarende til 7 kr. per m3 ekskl. moms og afgifter.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forventer at fastsætte en økonomisk ramme for Fredensborg Vand A/S for 2017 på 38.765.833 kr., svarende til et prisloft på 22,80 kr per m3 forbrugt vand inkl. afgifter, ekskl. moms.

 

Prisloftet er beregnet ud fra konkurrencestyrelsens udmelding om Forsyningens omkostninger til drift og anlæg på vandforsyningsområdet (38.765.833 mio. kr.) i forhold til mængden af leveret vand (1,7 mio. m3).

 

Prisloftet for levering af vand er således overholdt.

 

Takst for spildevandsafledning

Fredensborg Forsynings takst for afledning af spildevand er faldet med 1,25 kr. per m3 vand inkl. moms og afgifter i forhold til 2016.

 

Afgiften for afledning af spildevand er i takstbladet sat til 39,38 kr. inkl. moms og afgifter per m3 forbrugt vand, svarende til 31,50 kr. ekskl. moms og afgifter.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forventer at fastsætte en økonomisk ramme for Fredensborg Spildevand A/S for 2017 på 75.531.545 kr. svarende til et prisloft på 44,43 kr. m3 forbrugt vand inkl. afgifter, ekskl. moms. Der foreligger et høringssvar til den økonomiske ramme fra Fredensborg Spildevand A/S og afventer afgørelse.

 

Prisloftet er beregnet ud fra konkurrencestyrelsens udmelding om Forsyningens omkostninger til drift og anlæg på spildevandsområdet (75.531.545 mio. kr.) i forhold til mængden af aftaget spildevand (1,7 mio. m3).

 

Prisloftet for afledning af spildevand er således overholdt.

Retsgrundlag

Lov nr. 469 af 12/6 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)

Lovbek. nr. 1204 af 28/9 2016 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven)

Lovbek. nr. 633 af 7/6 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven)

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Fredensborg Forsyning A/S´ takster for 2017 for vandforsyning og spildevandsafledning godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-12-2016


Den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.