Nr.309 - Godkendelse af anlægsregnskab - Kapacitetsudvidelse Usserød Kongevej

Sagsnr.: 10/6964

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab – Kapacitetsudvidelse Usserød Kongevej

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskabet for anlægsprojektet XA-0060103050 – Kapacitetsudvidelse Usserød Kongevej Fremgår af tabellen herunder

 

Brutto

Netto

Udgift

Indtægt

 

Budget i alt

2.579.000

0

2.579.000

Afholdte udgifter i alt

2.525.046

0

2.525.046

Regnskab (+ mindreforbrug - Merforbrug)

53.954

0

53.954


Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på 53.954 kr.

Projektet har omfattet:
Etablering af ekstra højresvingsbane og udvidelse af i krydset Usserød Kongevej/Fredensborg Kongevej/Brønsholm Kongevej, samt ændring og flytning af busbane i krydset Egedalsvej/Egevangen/Usserød Kongevej. Formålet med ombygningerne var at forbedre afviklingen og kapaciteten i krydsene i forlængelse af Vejdirektoratets ombygning af tilslutningsanlægget over Motorvejen (TSA7).

Bevilling

Prioriteringen af mindreforbruget på 53.954 kr. behandles i forbindelse med budgetrevisionen per 30. november 2016, nærværende sag har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-12-2016

Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.