Nr.307 - Godkendelse af anlægsregnskab - PCB

Sagsnr.: 10/6964

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab for anlægsprojektet – PCB

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr. XA-0060102006 – PCB afsluttes med regnskabet for 2016.

 

Brutto

Netto

Udgift

Indtægt

 

Budget i alt

12.750.000

0

12.750.000

Afholdte udgifter i alt

12.110.676

0

12.110.676

Regnskab (+ mindreforbrug - Merforbrug)

639.324

0

639.324


Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 639.324 kr.
Budgettet er anvendt til etablering af nyt ventilationsanlæg på Humlebæk Skole ud som afværgetiltag.
Derudover er der foretaget samlet screening af de kommunale bygninger for PCB sammen med ekstern rådgiver og udført nødvendige udbedringer og afværgetiltag.


På ØK 19/1-2015 blev det besluttet at de uforbrugte midler fra puljen skulle indgå i forliget med Cramo i sagen om pavilloner ved den Gl. Asminderød skole.Bevilling

Prioriteringen af mindreforbruget på 639.324 kr. behandles i forbindelse med Budgetrevisionen per 30. november 2016, nærværende punkt har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-12-2016


Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.