Nr.305 - Godkendelse af anlægsregnskab - Lånefinansierede klimatiltag 2015

Sagsnr.: 10/6964

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab – Lånefinansierede klimatiltag 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskabet for anlægsprojektet XA-0060103054 – Lånefinansierede klimatiltag 2015 fremgår af tabellen herunder.

 

Brutto

Netto

Udgift

Indtægt

 

Budget i alt

7.695.000

0

7.695.000

Afholdte udgifter i alt

7.692.313

0

7.692.313

Regnskab (+ mindreforbrug - Merforbrug)

2.687

0

2.687


Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på 2.687 kr. Det skal dog bemærkes at der er sket en udligning med projekterne Lånefinansierede klimatiltag og Lånefinansierede klimatiltag 2014, før udligningen var budgettet 7.600.000 kr.

Projektet har omfattet en række energibesparende investeringer i kommunens bygninger, herunder:·         Opsætning af ny belysning og ventilation på Langebjerg Skole

·         Ny belysning på Nivå Skole Syd

·         Opsætning af træpillefyr samt udskiftning af vinduer belysning og ventilation på Karlebo Skole


Det er ikke opgjort præcist, hvor store CO2-reduktioner investeringerne for det enkelte år har medført. Det er dog klart, at de lånefinansierede klimatiltag er en væsentlig årsag til, at det er lykkedes at reducere CO2-udledningen fra kommunens bygninger med 23 pct. fra 2012 til 2015.

Bevilling

Prioriteringen af mindreforbruget på 2.687 kr. behandles i forbindelse med budgetrevisionen per 30. november 2016, nærværende sag har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-12-2016


Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.