Nr.303 - Godkendelse af anlægsregnskab - Lånefinansierede klimatiltag

Sagsnr.: 10/6964

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab – Lånefinansierede klimatiltag

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskabet for anlægsprojektet XA-0060103042 – Lånefinansierede Klimatiltag fremgår af tabellen herunder

 

Brutto

Netto

Udgift

Indtægt

 

Budget i alt

14.988.000

0

14.988.000

Afholdte udgifter i alt

14.987.993

0

14.987.993

Regnskab (+ mindreforbrug - Merforbrug)

7

0

7


Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på 7 kr. Det skal dog bemærkes at der er sket en udligning med anlægsprojekterne Lånefinansierede Klimatiltag 2014 og Lånefinansierede Klimatiltag 2015 før udligningen var budgettet på det nærværende projekt 15.000.000 kr.

Projektet omfatter rentable energibesparende investeringer i kommunens bygninger igangsat i 2014 herunder:

  • Etablering af LED belysning på Holmegårdsskolen, i Egedalshallen og på Humlebæk Bibliotek.
  • Opsætning af varmepumper på Fredensborg Skole
  • Opsætning af solceller på Holmegårdsskolen samt på Rådhuset
  • Opsætning af pilefyr på Alexandra House og Lundely Fritidshjem


Det er ikke opgjort præcist, hvor store CO2-reduktioner investeringerne for det enkelte år har medført. Det er dog klart, at de lånefinansierede klimatiltag er en væsentlig årsag til, at det er lykkedes at reducere CO2-udledningen fra kommunens bygninger med 23 pct. fra 2012 til 2015.

Bevilling

Prioriteringen af mindreforbruget på 7 kr. sker i forbindelse med budgetrevisionen per 30. november 2016, nærværende sag har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomuistyring

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-12-2016


Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.