Nr.302 - Godkendelse af boligsocial helhedsplan Kokkedal på Vej 2017 - 2020

Sagsnr.: 16/631

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende ny boligsocial helhedsplan for Kokkedal på Vej 2017 – 2020.

Sagsfremstilling og økonomi

Landsbyggefonden godkendte i februar 2016 en prækvalifikationsansøgning til en ny Kokkedal på Vej boligsocial helhedsplan for perioden 2017 – 2020. Landsbyggefonden tilkendegav således, at de pågældende boligområder Skovengen, Nordengen, Byengen og Egedalsvænge i Kokkedal fortsat har behov for en boligsocial indsats.

 

Helhedsplanens parter er Boligforeningen 3B, AB Hørsholm Kokkedal (ved Boligkontoret Danmark) og Fredensborg Kommune. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fredensborg Kommune og boligorganisationerne har udarbejdet en endelig boligsocial helhedsplan ud fra et nyt regulativ fra Landbyggefonden for boligsociale helhedsplaner. Det nye regulativ har specifikke krav til både indhold i den boligsociale helhedsplan samt til hvordan samarbejdet omkring planen organiseres. Helhedsplanen er derfor løbende afstemt med Landsbyggefonden og tilrettet efter fondens forventninger.

 

Læsevejledning

Der er vedhæftet 9 bilag til sagen. Der kan med fordel fokuseres på den strategiske samarbejdsaftale og budgettet (bilag 1 og 9). I delaftalerne fremgår detaljerede beskrivelser af de aktiviteter, der forventes gennemført i planperioden.

 

Elementer i helhedsplanen

Følgende er en introduktion til de enkelte elementer i helhedsplanen, som i store træk er forudbestemt af Landsbyggefonden.

 

1. Strategisk samarbejdsaftale

Den strategiske samarbejdsaftale forpligtiger kommune og boligorganisationer i forhold til den samlede organisering og styring af indsatsen. Bestyrelsen for helhedsplanen har ansvaret for opfølgning i forhold til den strategiske samarbejdsaftale. Det er et krav, at der i den strategiske aftale er formuleret fælles mål for indsatsen i Kokkedal. Landsbyggefonden sikrer, at der på en række overordnede indikatorer indhentes data fra Danmarks Statistik m.fl. med det formål, at parterne bag den strategiske samarbejdsaftale løbende kan monitorere udviklingen i boligområdet. Herudover er der i den strategiske samarbejdsaftale opstillet lokalt definerede mål for indsatsen. Som en del af den årlige revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal boligorganisationen over for revisionen dokumentere, at der løbende følges op på de opstillede mål.

 

2. Budget

Der er udarbejdet et budget over den samlede indsats’ forventede indtægter og udgifter. Budgettet viser, hvordan finansieringen fordeler sig mellem Landsbyggefonden, boligorganisationer og Fredensborg Kommune.

 

Kommunens og boligorganisationernes medfinansiering skal samlet set udgøre mindst 25 % af den samlede udgift til helhedsplanen. Medfinansieringen behøver ikke at være kontante bidrag, men kan være f.eks. i form af medarbejdertimer eller i form af værdien af lokaleleje.

 

Budget for Kokkedal på Vej 2017-2020   - i t. kr.

Samlede udgifter

20.043

LBF

13.390

Boligorganisationer

2.583

Fredensborg Kommune

4.070

 

Fordeling af Fredensborg Kommunes medfinansiering 2017-2020 – i  t. kr.

Samlet medfinansiering                  

4.070

Kontant medfinansiering i alt

726

Leje af lokaler til studieklub/mentorindsats

526

Aktivitetsmidler til studieklub/mentorindsats

200

Medarbejdertimer medfinansiering i kr. i alt

3.344

Udarbejdelse af helhedsplan

42

Deltagelse i følgegrupper

76

Koordinering og udvikling

140

Medarbejderressourcer i aktiviteter under Tryghed og trivsel

36

Medarbejderressourcer i aktiviteter under Kriminalpræventiv indsats

768

Medarbejderressourcer i aktiviteter under Uddannelse og beskæftigelse

96

Medarbejderressourcer i aktiviteter under Forebyggelse og forældreansvar

326

3 deltidsmentorer fra Center for Job og Uddannelse til studieklub/mentorindsats

1.860

 

3. Delaftaler

I tillæg til den strategiske aftale er der udarbejdet en række delaftaler, der beskriver de aktiviteter, der ønskes iværksat i helhedsplanen, samt hvilke parter, der indgår i udførelsen. Størstedelen af de indsatser, der iværksættes i helhedsplanen, skal have en dokumenteret effekt. Landbyggefonden har ligeledes et krav om, at aktiviteterne i delaftalerne holder sig inden for de fire indsatsområder ’Tryghed og trivsel’, ’Kriminalpræventiv indsats’, ’Uddannelse og beskæftigelse’ og ’Forebyggelse og forældreansvar’.

 

Aktiviteter ’Tryghed og trivsel’

·       Undersøgelse af tryghed og trivsel

·       Tryghedsvandringer

·       Jeg kan huske

·       Kokkedal Kulturfestival

·       Børnebestyrelse

 

Aktiviteter ’Kriminalpræventiv indsats’

·         Lommepengeprojekt

·         18+ indsats

·         Ferie- og weekendaktiviteter

·         Brandkadetter

 

Aktiviteter ’Uddannelse og beskæftigelse’

·         Studieklub

·         Etablering af frivilligt mentornetværk

·         Mind your own business

·         Kokkedal Madhus

·         Baba Marché

 

Aktiviteter ’Forebyggelse og forældreansvar’

·         Familien i Centrum

·         Danskundervisning

·         Bydelsmødre

 

Kommune og boligorganisationer har samarbejdet tæt om at udpege og formulere aktiviteterne med fokus på hvilke mål, der ønskes opnået, samt på hvordan aktiviteterne bedst supplerer den kommunale og boligorganisationernes kernedrift.

 

4. Målhierarki

For hvert indsatsområde, Tryghed og trivsel, Kriminalpræventiv indsats, Uddannelse og beskæftigelse samt Forebyggelse og forældreansvar, er der fastlagt konkrete mål og målbare succeskriterier, der kan gøres til genstand for evaluering.

 

5. Beredskabsplan

Det er et krav fra Landsbyggefonden, at der udarbejdes en beredskabsplan som redegør for, hvordan kommuner og boligorganisationer i samarbejde med politiet og andre relevante aktører konkret vil håndtere og løse akut opstået uro og utryghed i boligområdet.

 

6. Kommissorium for bestyrelse
For at sikre entydig ledelse, skal der som noget nyt oprettes en ansvarlig bestyrelse for gennemførelsen af helhedsplanen. Bestyrelsen skal sikre koordinering af den lokale indsats og prioritere på tværs af relevante niveauer og organisationer, herunder boligorganisationer, boligafdelinger, kommune og øvrige relevante organisationer.

 

I Fredensborg Kommune nedsættes én overordnet bestyrelse, der skal styre og sikre udviklingen for kommunens to boligsociale helhedsplaner, Kokkedal på Vej og Nivå Nu. Således erstatter den kommende bestyrelse de forhenværende to styregrupper, og niveauet løftes til et overordnet strategisk niveau.

 

Bestyrelsen

Fredensborg Kommune

Souschef Børn og Familie

Centerchef Job og Uddannelse

Centerchef Læring, Fritid og Sundhed

Direktør deltager efter behov

Boligforeningen 3B

Chef for boligsociale indsatser

Direktør deltager efter behov

Boligkontoret Danmark

Gruppeleder

Boligforeningen VIBO

Boligsocial chef

KAB

Kundechef

 

Der etableres desuden fire følgegrupper, én for hver delaftale, som skal følge aktiviteterne i delaftalerne og at leverancemålene nås.

 

Procesplan

I Landsbyggefondens vejledning står: ”Helhedsplanen skal være godkendt af kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen. Med sin godkendelse tilkendegiver kommunen, at helhedsplanens indsatser er egnede til løsning af afdelingens/områdets problemer og forpligter sig samtidig til at indgå i samarbejdet omkring den boligsociale indsats både fagligt, administrativt og eventuelt økonomisk.”

  

2016

 

Oktober/november

Godkendelse i boligorganisationer

 

16. november

Godkendelse i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats

 

30. november

Godkendelse i Børne- og Skoleudvalget

 

1. december

Godkendelse i Fritids- og Idrætsudvalget

 

6. december

Godkendelse i Social- og Seniorudvalget

 

8. december

Godkendelse i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

 

12. december

Godkendelse i ØK

 

19. december

Godkendelse i Byråd

 

20. december

Indsendelse til Landsbyggefonden mhp. endelig godkendelse

 

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der samlet set er udarbejdet en god boligsocial helhedsplan, hvis aktiviteter vurderes at kunne bidrage til at løse op for nogle af de udfordringer, som findes i boligområdet. Aktiviteterne ligger i naturlig forlængelse af de forrige helhedsplaner, og de supplerer den kommunale kernedrift på områderne og giver mulighed for at afprøve nye metoder og anledning til nye relevante samarbejder.

 

Administrationen ser ligeledes fordele ved at etablere en overordnet boligsocial bestyrelse, der fokuserer strategisk på udviklingen i boligområderne på tværs af Kokkedal og Nivå.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At Byrådet godkender ny boligsocial helhedsplan Kokkedal på Vej 2017 – 2020.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 16-11-2016


Udvalget konstaterede med tilfredshed, at der i den nye helhedsplan er måltal for langt de fleste indsatser og opfordrer den kommende bestyrelse for de to boligsociale helhedsplaner til, at arbejde for også at få konkretiseret måltal for de sidste indsatser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2016

Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 01-12-2016

Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Udvalget anbefaler indstillingen. Udvalget ønsker årligt at blive orienteret om udviklingen.