Nr.299 - Etablering af indsamlingsordninger for genanvendeligt affald fra kommunale institutioner og virksomheder.

Sagsnr.: 15/4733

 

Beslutningstema

Stillingtagen til tilslutning af kommunens institutioner og virksomheder til de eksisterende kommunale indsamlingsordninger for papir, glas og storskrald fra husholdninger.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet vedtog d. 22. december 2014 ”Affaldsplan 2014”, der trådte i kraft d. 1. januar 2015. Affaldsplanen sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for affaldssortering.


Affaldsplanen lægger op til, at de kommunale institutioner og virksomheder (KIV) i planperioden kan blive omfattet af krav om - i første omgang - udsortering af glas, papir og storskrald og på sigt pap og farligt affald.


KIV omfatter dag- og døgninstitutioner, skoler, plejehjem, idrætshaller og -anlæg, Fredensborg Forsyning, Materialegård (NSPV), Rådhuset, etc.


Plan-, Miljø- og Klimaudvalget behandlede på møde d. 7. april 2015 en orienteringssag omhandlende gennemførelse af en kortlægning af KIV’s affaldshåndtering. Kortlægningen skulle danne grundlag for en vurdering af affaldspotentialet og mulighederne for tilslutning til kommunens eksisterende affaldsordninger for husholdninger.


Med baggrund af kortlægningen og som led i realisering af kommunens ”Affaldsplan 2014”, fremsættes forslag om at KIV - mod betaling – tilmeldes de kommunale indsamlingsordninger for husholdninger. Endvidere anbefaler administrationen, at gennemføre initiativet for at vise, at kommunen går forrest som grøn virksomhed. Initiativet harmonerer med kommunens tværgående klima- og effektiviseringsplaner for kommunens ejendomme.


Sagsfremstilling

Lovgivning. I henhold til affaldsbekendtgørelsen betragtes det affald, som er frembragt af virksomheder, herunder såvel offentlige som private institutioner og virksomheder, som erhvervsaffald. Disse er forpligtede til at kildesortere deres affald og sikre, at det bortskaffes til genanvendelse.


Kommunen må ikke etablere indsamlingsordninger for kildesorteret genanvendeligt affald fra erhverv. Det betyder, at KIV selv skal sørge for, at det kildesorterede genanvendelige affald bliver håndteret korrekt.


Dagrenovation fra KIV er i dag omfattet af den kommunale afhentning af dagrenovation fra husholdninger.


Affaldsbekendtgørelsen, jf. § 24 stk. 3, giver mulighed for, at det kildesorterede erhvervsaffald til materielnyttiggørelse fra kommunens egne institutioner og virksomheder kan være omfattet af ordninger for affald egnet til materialenyttiggørelse. Det betyder, at kommunen i henhold til affaldsbekendtgørelsen har specifik adgang til at varetage ordninger for egne institutioner og virksomheder, selvom disse er at betragte som virksomheder.


Kommunen har derfor mulighed for at indsamle det genanvendelige affald, men er dog ikke forpligtet til at tilbyde særlige ordninger for KIV. Det er mulig at lade dem være omfattet af de gældende regler for erhvervsvirksomheder.


Med affaldsbekendtgørelsen samt ”Affaldsplan 2014” som redskaber kan kommunen give KIV mulighed for at koble sig på en række eksisterende ordninger for husholdningsaffald til materialenyttiggørelse.


Ressourcepotentialet, kortlægning og status. Der er en del ressourcer i det affald, som i dag går til forbrænding, og som i henhold til regeringens mål om genanvendelse (Ressourcestrategi og -plan), skal udsorteres til genanvendelse. Det er således ikke hensigtsmæssigt, at f.eks. glas, pap og papir ender som restaffald til forbrænding.


For at opnå et overblik over antal, typer, størrelse af KIV har administrationen gennemført en kortlægning, der giver et overblik over KIV’s eksisterende affaldsordninger og en estimering af affaldsmængderne.


Administrationens kortlægning (bilag 1) viser, at KIV er tilmeldt diverse erhvervsaffaldsordninger, samt at mange af de valgte løsninger er dyre, og ikke altid lever op til gældende krav.


Det er ikke opgjort, hvor store mængder genanvendeligt affald der pt. indsamles via private vognmænd fra KIV. Det skønnes, at der er et stort potentiale og mange tons genanvendeligt affald, der kan indsamles via de kommunale ordninger.


KIV skal i henhold til lovgivningen sortere det genanvendelige affald fra. Det er langt fra alle KIV, der gør det. Det kan opleves som besværligt, fordi den enkelte KIV skal finde de løsninger, som netop passer den. Det indebærer, at de skal finde en vognmand, de rette containerstørrelser og tømningsfrekvens, opstillingsplads, etc.


Det vurderes, at ca. 90 KIV kan blive omfattet af ordningen for papir, glas og storskrald, disse er ca. 60 daginstitutioner, 7 skoler, 11 idrætshaller og -anlæg, 5 plejehjem, 2 dagscentre samt 4 biblioteker. Store enheder som Rådhuset, NSPV og Fredensborg Forsyning er – grundet velfungerende ordninger samt større affaldsmængder - ikke medtaget i forslaget.   


Økonomi og gebyrstuktur. Affaldsområdet er et gebyrfinansieret område, der økonomisk skal hvile i sig selv over en årrække.


Det følger af affaldsbekendtgørelsens § 54, stk. 1, at kommunerne skal opgøre omkostningerne for hver enkelt ordning, og at gebyrindtægten skal dække kommunens omkostninger forbundet med ordningen.


Administrationen har undersøgt, hvilke ordninger der benyttes i andre kommuner og hvilke modeller til opkrævning af gebyr, der anvendes i forbindelse med tilslutning af KIV.


Det er administrationens vurdering, at KIV, med affald som i type og mængde svarer til en husholdning, uden videre kan indgå i de kommunale ordninger for husholdningsaffald. Tilslutning er påtænkt som et tilbud, og den enkelte KIV kan vælge at gøre brug af den eller ej. Betalingen foreslås at være obligatorisk.


Administrationen i samarbejde med Fredensborg Affald A/S foreslår, at bruge en simpel og administrerbar model, hvor KIV tilbydes tilslutning til de eksisterende ordninger for hhv. papir, glas, storskrald samt genbrugsplads, og på sigt pap og farligt affald.


Der foreslås en betalings- og opkrævningsstruktur og takst svarende til de affaldsgebyrer, der opkræves hos husholdninger. Dvs. gebyrer for ovennævnte ordninger, der i princippet er uafhængige af mængde og tømningsinterval. Dog foreslås det, at gebyret for papir - ligesom hos private husstande – bliver volumenrelateret og der opkræves et gebyr pr. 140 l. opstillet beholder, svarende til 66,25 kr./år, inkl. moms i 2016.     


En omlægning af KIVs nuværende ordninger vil betyde investering i nyt indsamlingsmateriel til hhv. papir- og glasbeholdere. Fredensborg Affald A/S er i besiddelse af et lager af ubrugte 140 l. papir beholdere. Det foreslås derfor, at kommunen udleverer de ubrugte 140 l. beholdere til papirindsamling uden omkostning for den enkelte KIV.


Med hensyn til indsamling af glas foreslås det, at udgifter til indkøb eller leje af beholdere afholdes af den enkelte KIV. 


Større enheder som fx plejehjem er i dag omfattet af de krav, der stilles til institutioner med faste boliger. Dvs. de betaler affaldsgebyrer pr. boligenhed og tilbydes deltagelse i de kommunale ordninger for glas, papir og storskrald.


Det er administrationens opfattelse, at de enkelte KIV kan opnå besparelser ved at skifte til de ordninger for husholdningsaffald, som kommunen tilbyder. Derudover gælder det, at der netto kan tjenes / spares ca. 1.000 kr. for hvert ton papir/pap/metal, der sendes til genanvendelse i stedet for til forbrænding. Mange penge kan således spares ved, at der skabes opmærksomhed om udgifterne og mulighederne for salg af genanvendelige materialer.


Implementering af de skitserede ændringer kan afholdes inden for de eksisterende budgetter og takster i 2017. der betragtes som et ”forsøgsår”. Taksterne for papir-, glas- og storskraldsordninger kan derefter reguleres / justeres i 2018, når administrationen har et større erfarings- og datagrundlag og kender KIV’s økonomiske belastning af de nævnte ordninger. 


Serviceniveau. Det er administrationens vurdering, at det kan være en fordel at starte med enkelte fraktioner (fx papir, glas og storskrald) altså ”små skridt”, frem for at indføre en fuld og ambitiøs sorteringsløsning på en gang. Det er tanken, at antallet af fraktioner med tiden kan udvides i takt med udbygning af ordninger for husholdninger (fx pap, metal, plast og farligt affald).


Administrationen har lagt vægt på, at det skal være nemt for den enkelte KIV at sortere, hvorfor de som udgangspunkt kan få / købe de beholdere, de har behov for, samt at der tømmes efter deres behov. Der bliver lavet individuelle aftaler med de enkelte KIV om antal, størrelse og tømningshyppighed for beholdere til papir og glas samt afhentning af storskrald.


Den enkelte KIV forventes, at opleve en forbedret service og en bedre økonomi.


Regulativ. I forbindelse med at KIV - som brugergruppe – skal være omfattet af hhv. papir-, glas- og storskraldsordninger for husholdninger, skal det beskrives i kommunens regulativ for husholdningsaffald. Regulativændringer vil blive medtaget ved næste revision.    


Konklusion

Initiativet er et eksempel på, at økonomi og miljø kan gå hånd i hånd. Ved en omlægning af KIV’s affaldshåndtering kan der opnås en besparelse, samtidig med, at kommunen som virksomhed går forrest og viser det gode eksempel ved at ”feje for egen dør” samt viser, at det kan betale sig at agere miljørigtigt.


De etablerede ordninger for husstandsindsamling af papir, glas og storskrald fungerer godt, og administrationen anbefaler derfor, at KIV fremover tilbydes mulighed for at deltage i papir, glas og storskraldsordning for husholdninger, således at institutionernes behov imødekommes bedst muligt.


Det vurderes, at implementering af nærværende tiltag vil indsamle noget af det genanvendelige affald, som sandsynligvis ville havne i dagrenovation til forbrænding. Endvidere vil tiltaget øge affaldssorteringen, genanvendelsen og udnyttelsen af ressourcer, og dermed bidrage til realisering af målsætning om øget genanvendelse i ”Affaldsplan 2014”.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald samt kommunens ”Regulativ for husholdningsaffald” af oktober 2016.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Annonce på kommunens hjemmeside. Endvidere vil ændringerne blive kommunikeret til samtlige KIV.

Indstilling

1.    At alle kommunale institutioner og virksomheder mod betaling tilbydes at være med i de eksisterende kommunale ordninger for hhv. papir, glas og storskrald og på sigt pap og farligt affald.


2.    At de kommunale institutioner og virksomheder opkræves de gældende gebyrer/takster for de respektive affaldsordninger for husholdninger.


3.    At deltagelse i ordningerne er frivillig, men betaling af affaldsgebyrer er obligatorisk.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-12-2016


Den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.