Nr.297 - Ændring af rækkefølgebestemmelser i Kommuneplan 2013

Sagsnr.: 16/2659

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ændring af rækkefølgebestemmelser fastlagt i Kommuneplan 2013 med henblik på at skabe mulighed for 10-12 nye boliger på Gunderødvej 46 i Karlebo.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget vedtog den 23. maj 2016 rammer for udbud og salg af Gunderødvej 46 i Karlebo (tidligere boldbane). Rammerne giver mulighed for at opføre 10-12 boliger på arealet. Siden har administrationen været i dialog med Erhvervsstyrelsen for at sikre, at der ikke vil blive nedlagt veto mod en fremtidig lokalplan med et sådant indhold.

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Fingerplanen ikke er til hinder for udvikling af arealet til 10-12 boliger, da arealet er beliggende indenfor landsbyafgrænsningen og da udviklingen er af lokal karakter. Det kræver dog, at der skal fastlægges rækkefølgeangivelse for byudviklingen. Rækkefølgeangivelsen består i, at planlægningen for 10-12 boliger på Gunderødvej 46 modsvares af en reduktion eller udskydelse af tilsvarende byggemuligheder et andet sted med dårligere beliggenhed i forhold til bymønster og trafikal betjening. Det område der reduceres eller udskydes skal ligge indenfor det i Fingerplanen benævnte ’øvrige hovedstadsområde’. Det vil sige i Fredensborg eller landområdet. Hvis kommunens rummelighed er opbrugt i det ’øvrige hovedstadsområde’ kan rækkefølgeangivelse undgås.


Kommunens rummelighed i det ’øvrige hovedstadsområde’ er ikke opbrugt, hvilket betyder at udvikling af Gunderødvej 46 i Karlebo vil forudsætte en ændring af rækkefølgeangivelsen fastlagt i Kommuneplan 2013. Det kan ske gennem et kommuneplantillæg eller ved revision af Kommuneplan 2017. Ændres rækkefølgeangivelsen ved et kommuneplantillæg vil det kræve en forudgående offentlighed, da en ændring af rækkefølgeangivelsen betegnes som en væsentlig ændring af Kommuneplanen.

Nuværende rækkefølgebestemmelser og forslag til ændring

Rækkefølgeangivelsen i Kommuneplan 2013 inkl. 2 vedtagne Kommuneplantillæg vedr. Kongevejen 21 samt Fredensborg Syd angiver følgende rækkefølge for udbygning i det øvrige hovedstadsområde:

  1. Lindelyvej, Gammel Asminderød Skole, Kongevejen 21 og Fredensborg Syd 1. etape
  2. Kirkeleddet og Fredensborg Syd 2. etape

Der er vedtaget lokalplaner for Kongevejen 21, Gammel Asminderød Skole samt Fredensborg Syd 1. etape og udbygningen af disse arealer er igangsat.

Arealerne Lindelyvej og Kirkeleddet er kommunale arealer, som planlægges udviklet til boligområder. En udvikling af disse områder vil bidrage til en hensigtsmæssig huludfyldning i byzonen, ligesom at udbygning af Fredensborg Syd 2. etape vil være en naturlig forlængelse af boligudviklingen langs Kongevejen. Det vurderes, således ikke hensigtsmæssigt at udskyde disse byggemuligheder, da udbygningen i høj grad er igangsat og samtidig tilgodeser en god udvikling af Fredensborg by.


Areal som kan udskydes

Det er muligt, at udskyde et eksisterende areal, som er beliggende i byzonen og udlagt til boligformål. Arealet beliggende syd for Fredensborg Skole er et kommunalt areal, som ligger ud mod Humlebækvej. Arealet er udlagt til byzone samt boligformål i Kommuneplan 2013. Humlebækvej skaber i dag en smuk afgrænsning af Fredensborg By mod syd, og det anbefales derfor, at dette areal kan udskydes til efter 2029 til gengæld for Gunderødvej 46. Arealet er på 15.168 m2, hvilket modsvarer arealet på Gunderødvej 46, hvis tennisarealet fratrækkes.


Administrationens vurdering
Det vurderes, at en ændring af rækkefølgeangivelse bør bestå i en udskydelse af arealet 10aq Asminderød By, Asminderød. Det anbefales således, at igangsætte en forudgående offentlig høring med henblik på – efter udbud og salg - at kunne fremlægge og vedtage et kommuneplantillæg parallelt med en lokalplan for Gunderødvej 46.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende stade.

Retsgrundlag

Fingerplan 2013

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Forhøringen af et Tillæg til Kommuneplan 2013 sendes i høring i 4 uger.

Indstilling

  1. At dér i forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan for Gunderødvej 46 i Karlebo udarbejdes et kommuneplantillæg som indeholder følgende:


Arealet matr. nr. 10aq Asminderød By, Asminderød overføres fra byzone til landzone, og arealet Gunderødvej 46 eksklusiv tennisareal medtages i rækkefølgeangivelsen for udbygning fastlagt i Kommuneplan 2013 med tilsvarende udbygningstakt som Lindelyvej, Kongevejen 29, Fredensborg Syd 1. etape samt Gammel Asminderød Skole.


  1. At der igangsættes en forhøring til et Tillæg til Kommuneplan 2013, som har til hensigt at indkalde forslag og idéer omkring ovenstående forslag til ændring af rækkefølgebestemmelser i Kommuneplan 2013. 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-12-2016


Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Godkender Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling, idet det præciseres, at der er tale om en udskydelse af arealet.