Nr.294 - Orientering om status på ventilationssagen i Egedalsvænge

Sagsnr.: 16/25168

 

Beslutningstema

Orientering om status i ventilationssagen (indeklimasagen) pr. 2. december 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Hermed orientering om status i sagen siden Økonomiudvalgsmødet den 14. november 2016.

 

Administrationen har gennemført ugentlige møder i den interne task force, ligesom der er afholdt møder med 3B. Der har kun været et par henvendelser til kommunens hotline, og ingen beboere har henvendt sig i den ”åben hus” tiden mandag eftermiddage.

 

Antallet af beboere, der er henvist til yderligere undersøgelser hos Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik er nu oppe på ca. 95. Klinikken har undersøgt ca. 60, og af disse har Klinikken i ca. 8 - 10 tilfælde vurderet, at der kan være sammenhæng mellem disse beboeres sygdomssymptomer og indeklimaet i bebyggelsen.


Boligforeningen 3B har tilbudt alle disse beboere anden bolig. 2 er flyttet permanent, 1 er flyttet til anden bolig i Egedalsvænge og 1 beboer er flyttet væk fra Egedalsvænge. 2 beboere er flyttet til midlertidig bolig udenfor Egedalsvænge. Administrationen har været i kontakt til 2 af de beboere, der er flyttet. Begge oplever, at de efter flytningen har fået færre symptomer.

 

Der har den 22. november 2016 været afholdt beboermøde, hvor repræsentanter fra 3B, fra Teknologisk Institut, fra Styrelsen for Patientsikkerhed (embedslægen) og fra kommunen deltog sammen med ca. 50 beboere.

 

På mødet havde repræsentanterne fra Styrelsen for Patientsikkerhed indledningsvist lejlighed til at præsentere sig og til at forklare den rolle, de har i sagen som kommunens sundhedsmæssige rådgiver.

 

Herefter gennemgik Teknologisk Institut den første af de i alt 5 delrapporter, der er planlagt. De øvrige rapporter kommer successivt i løbet af den næste 1½ måned.  Med hensyn til rapportens indhold henvises til vedhæftede bilag, hvori administrationen kort gengiver rapportens konklusioner.

 

Rapporten viser, at de tidligere affaldsskakte ikke er så rene, som det kunne forventes, og at der er fundet både skimmelsvamp og bakterieforekomster inden i dem. 3B har herefter taget skridt til at blænde de indblæsningskanaler, der ikke allerede var lukket, idet 3B ikke har kunnet skaffe sig adgang hidtil.

 

Nogle beboere udtrykte på beboermødet utilfredshed med 3B’s, Teknologisk Instituts, Styrelsen for Patientsikkerheds og kommunens håndtering af sagen og den tid, der skal gå med de forskellige undersøgelser.

 

Særligt udtrykte et par beboere mistillid til lederen af Teknologisk Instituts undersøgelser.

 

Kommunens repræsentanter fandt derfor anledning til at udtale tillid til Teknologisk Institut ekspertise og til at forklare ansvarsfordelingen mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunen.

 

Teknologisk Institut forventes i nær fremtid at aflevere yderligere undersøgelsesrapporter, som 3B, kommunen og Styrelsen for Patientsikkerhed så vil forholde sig til.

 

Der planlægges nyt beboermøde ultimo januar.

Bevilling

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven og almenboliglovgivningen

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Orienteringen blev taget til efterretning. Økonomiudvalget udtaler kritik af, skakten ikke var rengjorte, som boligselskabet 3B tidligere har oplyst.