Nr.292 - Orientering om status på frikommuneforsøg I 2012-2015

Sagsnr.: 16/17625

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal orienteres om status på frikommuneforsøg I 2012-2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har sammen med otte andre kommuner i Danmark haft status som frikommune fra 2012-2015. Fredensborg kommune har i alt haft 52 forsøg med i frikommuneforsøg I. Forsøgene i forsøgsrunde I blev evalueret i en slutevaluering, som blev offentliggjort i oktober 2016. Økonomiudvalget blev orienteret om slutevalueringen ved økonomiudvalgsmøde den 14. november 2016. 


På baggrund af fagministeriernes gennemgang af slutevalueringen er det ambitionen, at en række forsøg fra frikommuneforsøg I skal udbredes helt eller delvist, så landets andre kommuner kan få gavn af erfaringerne. 


Ministerierne har på denne baggrund valgt at pege på 18 forsøg, som man ser fordel i at udbrede helt eller delvist til landets øvrige kommuner (Bilag 1.). Yderligere 18 forsøg undersøges nærmere, for at se hvordan gode erfaringer kan bruges fremover. Det drejer sig fx om forsøg på beskæftigelsesområdet, som bæres ind i arbejdet om revision af lovgivningen på beskæftigelsesområdet. Yderligere 18 forsøg er allerede udbredt helt eller delvist. Det drejer sig om de forsøg er blevet overflødiggjorte af lovændringer i løbet af frikommuneperioden. Endeligt er det 25 forsøg, som ikke udbredes og 7 forøg, som af fx tekniske årsager står uden for kategori.


Nedenstående figur viser, fordeling af status de unikke frikommuneforsøg.


Figur 1. Opfølgningen på de 86 unikke forsøg, der har været aktive i Frikommuneforsøg I


Opfølgning på unikke aktive forsøg

Udbredes helt/delvist                       18

Undersøges nærmere                       18

Allerede held/delvist udbredt            18

Udbredes ikke                                 25

Kræver ikke godkendelse                   2

Andet*                                             5

Total**                                           86

Kategorien ”andet” omfatter forsøg, hvor Social- og Indenrigsministeriet ikke har modtaget evaluering/redegørelse fra frikommunerne, og hvor status er uafklaret **Det reelle antal unikke aktive forsøg kan afvige fra tallet i tabellen, idet kommunerne kan have igangsat forsøg uden Social- og Indenrigsministeriets vidende

 

Fredensborg kommune har del i følgende fem forsøg, som regeringen vil udbrede til andre kommuner:

 

Bedre samarbejde i fælleskommunale callcentre

Midlertidige aktiviteter som mulighed i lokalplaners anvendelsesbestemmelser

Muliggør generelle dispensationer fra lokalplaner

Hæve grænsen for lokalplanpligt og anvendelse af byzonetilladelser

Informeret samtykke til sundhedsplejerskens sundhedssamtaler og undersøgelser på skoler

 

Yderligere vil regeringen udbrede følgende fire forsøg, som Fredensborg Kommune har søgt regelfritagelse på eller som har været forsøgt afprøvet, men som af forskellige årsager er blevet afbrudt undervejs:


Beboere på i botilbud og plejecentre har mulighed for at afholde ferie med kendt ledsager.

Øget fleksibilitet i anvendelse af de afgiftsfrie busser

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo helt eller delvist for ejerens eller brugerens regning

Informeret samtykke til tandlægebehandlinger

 

Dermed har Fredensborg Kommune del i ni forsøg, som ministerierne nu vil udbrede til andre kommuner. Yderligere har Fredensborg Kommune haft del i 15 forsøg, som under frikommuneperioden er blevet overflødiggjort af lovændringer, organisatoriske ændringer eller andre forhold.Generel tilfredshed med de udvalgte projekter


Der udtrykkes generel tilfredshed fra Center for Borgerservice og Digitalisering, som fremhæver forsøget om tværkommunale call-centre, som et godt og hensigtsmæssigt projekt, hvor man er tilfredse med, at kommunerne i fremtiden kan arbejde på tværs om servicering af hinandens borgere.

Center for Byplanlægning, Miljø og Erhverv har afprøvet 11 frikommuneforsøg, som under forudsætning af Folketingets opbakning vil blive ophøjet til ny lovgivning i sommeren 2017. Der er generel tilfredshed i Center for Byplanlægning, Miljø og Erhverv med, at der er udvalgt en længere række forsøg, hvoraf flere får særlig positiv betydning for det fremadrettede arbejde på området. Konkret bliver forsøgene om at hæve grænsen for byzonetilladelse og forsøget om, at boligejere selv kan administrere drift og vedligeholdelse af belysning på private fællesveje nævnt som vigtige forsøg, som man er yderst tilfredse med i Fredensborg Kommune.  


Administrationen vil dog følge op på, hvordan erfaringerne fra projekterne på beskæftigelsesområdet, øvrige projekter på borgerserviceområdet og projekter på sundhedsområdet vil blive brugt i det fremtidige regeringspolitiske arbejde.


Centrene har gennem de sidste fire år lagt mange ressourcer i flere frikommuneprojekter, som nu står overfor at skulle lukke ned. Det får i nogle centre og decentrale enheder betydning for organiseringen, at man nu skal tilbage til normal arbejdsgang. Samtidig ser administrationen stor værdi i at give en fyldestgørende begrundelse til de mange medarbejdere, som har haft del i at udvikle forsøgene, eller som har været en del af driften.


Derfor ønsker administrationen en uddybende begrundelse fra ministeriet vedrørende at større forsøg som fx Vederlagsfri fysioterapi på Ældre og Handicapområdet og Én indgang til borgerservice ikke skal udbredes til andre kommuner.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.