Nr.290 - Bredegård - ansøgning om fritagelse for ejendomsskat

Sagsnr.: 16/33573

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om Bredegårds ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat (grundskyld) skal imødekommes.

Sagsfremstilling og økonomi

Blindecenter Bredegård har søgt kommunen om fritagelse for betaling af grundskyld. Bredegård er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Region Hovedstaden, som driver et specialiseret tilbud til synshandicappede. Bredegård har 40 beboere og ca. 100 ansatte. Bredegård ønsker at opnå fritagelse for betaling af grundskyld, da det vil betyde en forbedring af institutionens økonomi, såfremt denne udgift bortfalder. Beløbet vil i stedet kunne anvendes til vedligeholdelse og ombygning af bygningerne. Bredegård oplyser, at institutionen i 2015 har betalt 108.000 kr. i grundskyld. Kopi af ansøgningen vedlægges som bilag til sagen.


Efter lov om kommunal ejendomsskat betales der en afgift, der benævnes grundskyld af de faste ejendomme, der er beliggende i en kommune.

Kommunalbestyrelsen fastsætter grundskyldspromillen i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.


Efter lov om kommunal ejendomsskat § 8, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld til skoler, hospitaler, sygehuse, og institutioner, der er godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn, offentligt tilgængelige museer, sports- og idrætsanlæg, ejendomme der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, ejendomme der ejes af almenvelgørende stiftelser eller institutioner, samt gas-, vand- og fjernvarmeværker.


Det beror på kommunalbestyrelsens egen beslutning, om man vil imødekomme ansøgninger om fritagelse. Mange kommuner har en restriktiv praksis, hvorimod andre giver fritagelse efter ansøgning til visse af de ejendomstyper, der er nævnt i bestemmelsen, og andre, fortrinsvis landkommuner, i videre omfang meddeler fritagelser.


Fredensborg Kommune har efter fast praksis ikke tidligere imødekommet ansøgninger om fritagelse for betaling af grundskyld. Det samme var tilfældet tidligere i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kommuner. Såfremt denne praksis ændres og ansøgningen imødekommes, må det forventes at andre sociale institutioner i kommunen ligeledes vil ansøge om fritagelse for betaling af grundskyld, og at kommunen ud fra en lighedsbetragtning vil være forpligtet til at imødekomme disse ansøgninger. Administrationen har ikke foretaget en nærmere undersøgelse af de økonomiske konsekvenser af en sådan beslutning, som dog må forventes at være betydelige.


Administrationen indstiller på den baggrund, at der i overensstemmelse med hidtidig praksis meddeles afslag på Bredegårds ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld.

Retsgrundlag

Lov om kommunal ejendomsskat § 8, stk. 1 , litra a.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At der meddeles afslag på Bredegårds ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Godkender administrationens indstilling.