Nr.287 - Børneattester

Sagsnr.: 16/9734

 

Beslutningstema

Fredensborg Kommune skal træffe beslutning om håndtering af lovkravet om børneattester ift. personer (herunder flygtninge), hvor fyldestgørende børneattest ikke vil kunne fremskaffes.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har den 18. april 2016 truffet beslutning om, at Fredensborg kommune – indtil der ligger en aftale mellem Regeringen og KL – ikke tager personer (herunder flygtninge) i praktik/ansættelse på områder, hvor der kræves en børneattest. En beslutning, der blev truffet som følge af, at børneattesten i de fleste tilfælde kun dækker den meget korte tid en flygtning har opholdt sig i landet, hvorfor børneattesten blev oplevet som ufuldstændig. Hovedudvalget blev orienteret om beslutningen den 11. maj 2016.

 

Der er efterfølgende indgået en aftale mellem Kulturministeriet og KL om, at KL udarbejder et inspirationsmateriale indeholdende inspiration til, hvordan kommunerne på anden vis kan tilgodese de beskyttelseshensyn, der ligger bag kravet om børneattester. På den baggrund udsendte KL den 28. oktober 2016 et inspirationsmateriale vedr. børneattester.

 

Det fremgår bl.a. af inspirationsmaterialet, at vi;

-      altid skal indhente børneattester inden vi ansætter og beskæftiger personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15. år

-      ved ansættelse/beskæftigelse, hvor det ikke er muligt at indhente en fyldestgørende børneattest, skal arbejdsgiver i henhold til de almindelige regler træffe en afgørelse om ansættelse ud fra en samlet konkret og individuel vurdering af om vedkommende har de rette kvalifikationer og er egnet til stillingen.

-      at vi ikke må stille som et absolut krav, hvor langt børneattesten skal gå tilbage. Der er ikke hjemmel i Børneattestloven til at stille krav om, hvor længe en børneattest skal gå tilbage for at være gyldig, men børneattesten vil – med eller uden anmærkninger – indgå som et delelement i vurderingen af om borgeren er egnet til stillingen.

-      ikke direkte eller indirekte må forskelsbehandle pga. race, hudfarve, national, social eller etnisk oprindelse.

-      ikke kan lade en børneattest stå alene, hvorfor det kan være nødvendigt at iværksætte procedurer, der både sikre agtpågivenhed og støtter den der ansættes.

 

 

Erfaringsmæssigt kan det give god mening at sende borgere, herunder flygtninge i virksomhedsrettede tilbud på børn- og ungeområdet med henblik på, at de enten bliver selvforsørgende eller påbegynder et uddannelsesforløb efterfølgende. Herudover kan det være hensigtsmæssigt at ansætte/beskæftige personer med flygtningebaggrund i dagtilbud og skoler, fordi kommunen skal integrere børn og unge med flygtningebaggrund og derfor kan have brug for ansatte der kan tale flere sprog og som kender flygtningebørnenes kulturelle baggrund.

 

På den baggrund anbefales det, at økonomiudvalgets beslutning af 18. april 2016 ændres således, at vi fremover ansætter/beskæftiger borgere uden fyldestgørende børneattest på børne- og ungeområdet, i de tilfælde hvor det som ovenfor nævnt vurderes at give mening.

 

Det anbefales samtidigt, at der træffes beslutning om, at ansættelse/beskæftigelse på børn- og ungeområdet sker i overensstemmelse med en særlig procedure.

Med afsæt i KL’s inspirationsmateriale foreslås det at følgende elementer indgår i en sådan procedure:

 

1)

Grundig screening af vedkommendes formelle og uformelle færdigheder på børn og -ungeområdet. Bl.a. skolegang, uddannelse og erhvervserfaring fra hjemlandet, sprogkundskaber, fysisk og psykisk helbred.

 

2)

Visitation til en virksomhedsrettet indsats på børne- og ungeområdet skal ske via en virksomhedskonsulent i jobcenteret for herved at sikre det rette match.  Visitationen skal altid indledes med en samtale mellem borgeren, virksomhedskonsulenten og institutionslederen. 

 

3)

Ansættelsesforløbet kan først blive en realitet når ansættelsesstedet, efter forudgående møde med borgeren samt virksomhedskonsulenten, godkender at praktik og/eller ansættelse kan finde sted.

 

4)

Det skal sikres, at arbejdspladsen giver borgeren en grundig information om den pågældende arbejdsplads og kultur samt kendskab til relevante retningslinjer for udførelse af arbejdsopgaverne.

 

5)

Der kan etableres en mentorordning med løbende evaluering. Mentor kan være en fastansat medarbejder med erfaring indenfor arbejdsfeltet. Borgeren følger hver dag mentoren i det daglige arbejde på arbejdspladsen.

 

6)

Der skal på baggrund af en konkret individuel vurdering tages stilling til om vedkommende må være alene med børnene. Hvis mentoren er fraværende pga. f.eks. sygdom, er lederen ansvarlig for, at vedkommende følger en anden erfaren medarbejder i perioden.

 

7)

Forældre mfl. skal informeres generelt om ansættelse af praktikanter mv. Informationen skal indeholde hvilke opgaver vedkommende kommer til at bestride samt oplysning om mentorordningen m.m.

 

Såfremt økonomiudvalget beslutter at fastholde sin beslutning af 18. april 2016, forudses det, at kommunen herved risikere at begå lovbrud i en række situationer lige som beskæftigelses- og integrationshensyn bliver vanskeligere at imødekomme.

Retsgrundlag

Børneattestloven

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Praksis kommunikeres til relevante enheder og fritids- og idrætsorganisationer.

Indstilling

  1. At en person uden en fyldestgørende børneattest kan ansættes/beskæftiges på børne- og ungeområdet i overensstemmelse med den ovenfor nævnte procedure.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Godkender administrationens indstilling. Økonomiudvalget anmoder om en evaluering sommeren 2017.