Nr.284 - Henstilling fra Erhvervsrådet om tilskud til Visit Nordsjælland

Sagsnr.: 16/33749

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om henvendelse fra Erhvervsrådet om tilskud til Visit Nordsjælland.

Sagsfremstilling og økonomi

Erhvervsrådet har i brev til Byrådet dateret den 23. november 2016 henstillet at Byrådet omgør beslutningen om besparelse på udviklingsbidraget til Visit Nordsjælland. Rådet har noteret sig direktør Annette Sørensens redegørelse på møde den 16. november 2016: ”…, at Visit Nordsjællands turistinformationsarbejde indebærer konkrete og mærkbare resultater for kommunens turisterhverv, forstået bredt.” For videre information henvises til brevet fra Erhvervsrådet, som er vedlagt sagen.


Ved budgetforliget for 2017-2020 indgik en besparelse på 400.000 kr. årligt fra 2018 på ”Ingen eller nedsat turisme indsats (ingen udviklingsbidrag til Visit Nordsjælland).” Dvs. at der i budget 2018 og frem er reduceret 400.000 kr. i budgettet til udviklingsbidraget til Visit Nordsjælland.


I sparekataloget, som var en del af budgetmaterialet til budgetseminariet i august, var der i forslag nr. 71 et forslag om ”Reduktion i erhvervsindsatsen”. I forslaget indgik der en samlet besparelse på 100.000 kr. på erhvervsindsatsen. Besparelsen blev foreslået fordelt med 70.000 kr. på erhvervskonferencen og 30.000 på medlemskab af REGLAB (netværk og tænketank for regional erhvervs- og innovationsfremme). 


Endvidere fremgik det af forslag nr. 71, at jf. kommunens erhvervsstrategi, som blev godkendt i Byrådet i 2015, afholder Fredensborg Kommune en årlig erhvervskonference og uddeler erhvervsprisen, som anerkender en erhvervsperson/virksomheds bidrag til erhvervsudviklingen og jobskabelsen i kommunen. Omkostningerne hertil er budgetteret til 70.000 kr. Kommunen er meldt ind i REGLAB, der er en medlemsorganisation, som er med til at sætte dagsordenen i diskussioner om fremtidens erhvervspolitik. Medlemsskabet giver adgang til seminarer, årsmødet og nyhedsbreve og publikationer det giver viden om erhvervsudvikling. Kontingentet udgør 30.000 kr.


Af virkningen af spareforslag nr. 71 stod der endvidere at forslaget vil betyde, at kommunen ikke afholder erhvervskonferencen og heller ikke uddeler erhvervsprisen samt at kommunen ikke vil have adgang til REGLABs aktiviteter og information.


Såfremt det drøftes at imødekomme Erhvervsrådets henstilling, skal der samtidig peges på finansiering.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget drøfter Erhvervsrådets henvendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Økonomiudvalget drøftede henvendelsen fra Erhvervsrådet. Sagen overgår til budgetforhandlingerne for 2018.