Nr.283 - Finanslov 2017

Sagsnr.: 16/32930

 

Beslutningstema

Orientering om finanslov for 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

indgik den 18. november 2016 aftale om finanslov for 2017. Aftalen indeholder en række initiativer og nedenfor er nævnt nogle af de initiativer der har indflydelse på kommunernes opgaver i fremtiden. Fredensborg Kommunes andel kendes endnu ikke og nedenfor er anvendt bloktilskudsnøglen til illustration af kommunens andel. De anslåede værdier kan således ikke lægges sammen, men tjener alene som illustration. Når Fredensborg Kommunes andel på de enkelte initiativer kendes vil disse blive taget op i fagudvalgene i forbindelse med budgetrevisionen.


Værdig ældrepleje

I finansaftalen 2016 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Med finansaftalen 2017 afsættes yderligere 2 mia. kr. over perioden 2017-2020 til at understøtte en værdig ældrepleje.


Af de 2 mia. kr. afsættes 380 mio. kr. fra 2017 og frem til klippekort til ekstra hjælp for ældre på plejehjem, som den ældre selv kan være med til at bestemme, om de vil bruge klippene til ekstra rengøring, en gåtur eller hjælp til at være vært for besøg fra familie og venner. Klippekortet udmøntes som en ansøgningspulje fra 2019 fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet. Ved brug af bloktilskudsnøglen udgør Fredensborg Kommunes andel knap 2,6 mio. kr. af de 380 mio. kr.


Aftaleparterne ønsker at understøtte det gode måltid for ældre i eget hjem samt for borgere på plejehjem. Der er således i 2017 afsat en kommunal ansøgningspulje på 450 mio. kr. til renovering, etablering og genetablering af køkkener på plejehjemmene. Der er krav om at projekterne, der ansøges om, sker med en kommunal medfinansiering på minimum 25 pct. – med mindre der er tale om køkkener på fællesarealer i f.eks. leve-bo miljøer. Der er reserveret 25 mio. kr. af de 450 mio. kr. til målrettede forsøg med styrket madkvalitet til ældre i eget hjem. Fredensborg Kommunes andel af de 450 mio. kr. udgør 3 mio. kr. hvis bloktilskudsnøglen anvendes.


Finanslovsaftalen for 2016 indeholdt den såkaldte værdighedsmilliard med det formål at understøtte kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje. Foråret 2017 er der aftalt at der laves en midtvejsevaluering af kommunernes anvendelse af værdighedsmilliarden i 2016 samt af den forventede anvendelse i 2017. I foråret 2019 gøres endelig status på værdighedsmilliarden.


Styrket kvalitet i dagtilbud

For at styrke dagtilbuddene, både med hensyn til trivsel samt at øge læring for det enkelte barn, er der afsat 580 mio. kr. over perioden 2017-2020. Regeringen vil i begyndelsen af 2017 præsentere et udspil hertil og inviterer til forhandlinger om hvordan rammen til bedre dagtilbud skal udmøntes. I KL pågår pt. arbejdet med et udspil til hvordan dagtilbudsområdet kan sikres en endnu bedre kvalitet og KL vil på denne baggrund gå i dialog med regeringen. Ved brug af bloktilskudsnøglen udgør Fredensborg Kommunes andel 3,9 mio. kr. over perioden.


Styrket sundhed

På kræftområdet igangsættes en ny Kræftplan IV (2,2 mia. kr. i 2017-2020). Hovedparten går til sygehusbehandling, men 331 mio. kr. (finansieret i satspulje-aftalen) går bl.a. til forebyggelse og rehabilitering. Fredensborg Kommunes bloktilskudsandel udgør godt 2,2 mio. kr. af de 331 mio. kr.


Der afsættes i alt 177 mio. kr. i 2017-2020 til bl.a. genindførelse af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen. Fredensborg Kommunes andel udgør knap1,2 mio. kr. af de 177 mio. kr. Der afsættes herudover 5 mio. kr. årligt i 2017-2020 til en øget indsats til genoptræning af hjerneskadede. Fredensborgs andel udgør via bloktilskudsnøglen knap 34 tusinde kroner af de 5 mio. kr.


Med finansaftalen for 2017 understreges det endvidere, at aftalepartnerne – i forlængelse af omlægningen af medfinansieringen - finder det vigtigt, at der hos kommuner og regioner er fokus på patientovergange mellem sygehus og hjemkommune.


Udlændinge

Finanslovsaftalen for 2017 indeholder en række stramninger og nye tiltag på

udlændingeområdet. Der indføres bl.a. et resultattilskud på 25.000 kr., som en kommune vil modtage for hver udlænding med bopæl i kommunen, der repatrieres med støtte fra repatrieringsordningen – i alt skønnes det at medføre et tilskud på 10 mio. kr. I 2017 kommer midlerne oveni det fastlagte bloktilskud. Fredensborg Kommunes andel af 10 mio. kr. vha. bloktilskudsnøglen udgør godt 67 tusinde kroner.


Herudover bemærkes at aftalen om afskaffelse af PSO-afgiften, som et bredt flertal af folketinget tilsluttede sig, finansieres af en omlægning af danskuddannelsen til voksne udlændinge. Et væsentligt element heri er, at den statslige refusion af udgifter til undervisning af arbejdstagere, studerende m.fl. afskaffes og refusionsloftet for udgifter til integrationsprogrammet nedsættes fra 76.635 kr. til 36.035 kr. pr. helårsperson.


Fastfrysning af grundskylden 2017

Aftalen om fastfrysning af grundskylden i 2016 forlænges, således at beskatningsgrundlaget for grundskylden fastfryses for alle ejendomme fra 2016 til 2017, dvs. der sker en udvidelse af fastfrysningen til også at vedrøre erhvervsejendomme. Boligejerne vil således i 2017 betale det samme i grundskyld i 2017, som de gjorde i 2015 og 2016. KL forventer at den enkelte kommune fuldt ud kompenseres for tabet i indtægter.


Særtilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Finansloven for 2017 indeholder desuden, at der årligt afsættes 300 mio. kr. til særtilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Særtilskuddet tildeles kommuner der har særligt demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Fredensborg Kommune forventer ikke at modtage tilskud fra denne pulje.


Øvrige

De frie grundskolers tilskudsprocent øges til 75 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. Ændringen er udgiftsneutral for kommunerne idet der samtidig sker en justering i det kommunale bidrag til staten.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle fremtidlige bevillingsændringer vil blive taget op i de kommende budgetrevisioner.

Retsgrundlag

Finanslov 2017.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, idet sagen vedrørende udmøntning af de øgede tilskud på ældreområdet vil blive forelagt Social- og Seniorudvalget i januar 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Administrationens indstilling vedtaget.