Nr.281 - Ændret vilkår for arbejdstid og fridage for rådhusets personale pr. 1. januar 2017

Sagsnr.: 16/25951

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2017-2020 er det besluttet, at harmonisere ansættelsesvilkårene for kommunens medarbejdere og dermed ændre de særlige vilkår for rådhusets medarbejdere den 1. maj og Grundlovsdag.


Det betyder, at disse to dage ikke længere er hele betalte fridage og at rådhusets personale i lighed med kommunens øvrige ansatte får 2 halve fridage mod 2 hele betalte fridage i dag.


Herudover er det besluttet, at spare udbetaling af tillæg for forskudt arbejdstid mellem kl. 17 og 18 om mandagen til de medarbejdere, der har krav på dette, jf. gældende overenskomster.


Ændringerne skal træde i kraft pr. 1. januar 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådets beslutning har været drøftet i Rådhusets MED-udvalg.

 

MED-udvalget er enige om at foreslå nedenstående modeller til udmøntning af byrådets beslutninger:

 

 

1) 1. maj og Grundlovsdag

I dag har personalet på rådhuset betalte fridage både den 1. maj og Grundlovsdag. Overenskomstmæssigt giver HK-overenskomsten m.fl. ret til betalt frihed efter kl. 12 begge dage, hvilket byrådet har besluttet skal være gældende fra 1. januar 2017. I budgetforliget fremgår det, at rådhuset fortsat vil være lukket for borgerhenvendelser de pågældende dage.

 

Rådhusets MED-udvalg anbefaler, at de to pågældende dage fortsat er lukkedage på rådhuset. Det betyder, at den enkelte medarbejder skal oparbejde timer til afvikling af disse 2 dage fra kl. 8-12 (2 x 4 timer) henover året efter aftale med sin leder. Dette gælder naturligvis kun, hvis begge dage er almindelige arbejdsdage.

 

 

2) Rådhusets åbnings- og arbejdstid pr. 1. januar 2017

For at undgå at udbetale tillæg for forskudt arbejdstid om mandagen skal både åbnings- og arbejdstid ændres. 

 

Rådhusets MED-udvalg anbefaler følgende åbnings- og arbejdstid:

 

 

Åbningstid

Arbejdstid

 

Mandag

8.15 – 17.00

8.00 – 17.00

Tirsdag

8.15 – 13.00

8.00 – 15.30

Onsdag

8.15 – 13.00

8.00 – 15.30

Torsdag

8.15 – 13.00

8.00 – 15.30

Fredag

8.15 – 13.00 *

8.00 – 13.30

 

* Rådhuset om fredagen har fortsat kun åbent for telefonisk henvendelse samt borgersamtaler efter særlig aftale.

 

Ansatte på rådhuset har fortsat fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

 

Ovenstående forslag vil betyde, at åbningstiden om mandagen reduceres med ½ time fra kl. 17.30 til kl. 17.00. I stedet udvides åbningstiden med 15 minutter hver morgen i forhold til den nuværende åbningstid kl. 8.30. Åbningstiden for borgerne udvides dermed samlet. Dette sker for at imødekomme de flere borgerhenvendelser, der er om morgenen.

 

Sagsbehandling siden den 14. november 2016

 

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. november 2016, at udsætte den del af sagen, der handler om ændret vilkår for arbejdstid og åbningstid for rådhusets personale med henblik på yderligere oplysninger.

Centerchef for Borgerservice og Digitalisering Henrik Vendelbo vil deltage på mødet under dette punkt. 

 

Med baggrund i drøftelsen på Økonomiudvalgsmødet er der trukket statistik for fremmøde i borgerservice for perioden maj 2016 – november 2016. Statistikken fremgår af bilag 1.

 

Hvis man tager gennemsnittet af de pågældende mandage mødte 14,4 borgere op i tidsrummet mellem 8:30 og 9:00, mens der mødts 9,5 borgere frem mellem 17:00 og 17:30.

 

Det fremgår af statistikken, at langt de fleste borgerhenvendelser vedrører pas og kørekort. For at imødekomme de spidsbelastningsperiode der er på pasekspeditioner op til sommerferien, holder Borgerservice åbent 3 lørdage i maj juni fra 9:30 – 12:00. Desuden er der i akutte situationer altid mulighed for at aftale personligt fremmøde på andre tidspunkter.

 

For at lette og forenkle alle borgerhenvendelser i borgerservice kan borgerne bestille tid på kommunens hjemmeside. Pt. er der en gennemsnitlig ventetid på 6 minutter.

 

Herudover er det muligt for alle borgere, der har behov for nyt pas eller kørekort, at bestille dette i et hvilket som helst borgerservicecenter i Danmark. Administrationen har et nært samarbejde med nabokommunernes borgerservicecentre.

 

Hvis der opstår en akut situation i øvrigt for en borger, så er der altid mulighed for at få en særlig aftale. Dette gælder hele rådhuset. 

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget godkender anbefalingerne fra rådhusets MED-udvalg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

For så vidt angår forholdet vedr. åbnings – og arbejdstider blev sagen udsat til december 2016.


For så vidt angår forholdet vedr. fridage blev administrationens indstillinger godkendt.


Det præciseres endvidere, at den nuværende åbningstid på rådhuset om mandagen er til 17.30 og ikke kl. 17 som det fremgår af sagen.


Økonomiudvalget konstaterede, at den samlede åbningstid foreslås forøget, idet det foreslås, at åbningstiden udvides med 15 minutter hver morgen i forhold til den nuværende åbningstid kl. 8.30 for at imødekomme de flere borgerhenvendelser, der er om morgenen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016


Økonomiudvalget besluttede for så vidt angår åbningstiden og arbejdstiden, at åbningstiden og ændringstiden forbliver uændret.