Nr.197 - Offentliggørelse af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Fredensborg Kommune, 2016-2021

Sagsnr.: 16/179

 
Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Endelig godkendelse af ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Fredensborg Kommune 2016-2021” med henblik på offentliggørelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 29. februar 2016 godkendte Byrådet, at ”Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Fredensborg Kommune, 2016-2021” blev sendt i 12 ugers offentlig høring fra den 3. marts 2016 til 26. maj 2016.


Der er i høringsperioden kun indkommet bemærkninger fra Nordvand A/S, der vedrører ændret brug af indvindingsboringer. Bemærkningerne er indarbejdet i planen, og Grundvandsrådet i Fredensborg har haft lejlighed til at gennemlæse den endelige plan.


Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde for lodsejerne i indsatsområderne, hvor indsatsplanen blev præsenteret og drøftet. De berørte lodsejere har ikke haft bemærkninger til indsatsplanen.


Naturstyrelsen Aalborg har efterfølgende gennemgået planen og kontrolleret, at de formelle krav til en indsatsplan er overholdt. Naturstyrelsens bemærkninger har kun været af redaktionel karakter og er indarbejdet i planen (se bilag).


Om Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Det meste af Fredensborg Kommune (76 %) er udpeget som Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Her til kommer indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Indsatsplanen er et vigtigt redskab til beskyttelse af grundvandskvaliteten til den fremtidige drikkevandsforsyning i kommunen, og supplerer de generelle indsatser til beskyttelse af grundvandet, som der tages hånd om gennem lovgivning og retningslinjer i statslige planer. Kommunalbestyrelser skal udarbejde indsatsplaner efter vandforsyningslovens § 13.


Der er i Fredensborg Kommune to statsligt udpegede indsatsområder områder ved henholdsvis Danstrup (34 ha) og Asminderød (22 ha). Det er altså et relativt lille areal af kommunen indsatsplanen retter sig mod. Områderne er udpeget ud fra en vurdering af, hvor grundvandet er særligt sårbart i kommunen som beskrevet nærmere i planen. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Fredensborg Kommune indeholder en række handlinger for beskyttelse af grundvandet i de to områder.


De to indsatsområder indeholder dele af indvindings- og grundvandsdannende oplande til 3 vandforsyninger: Fredensborg Forsyning, Nordvand og Langstrup Vandværk.


Indsatsplanen beskriver 20 indsatser og hvem, der er ansvarlig for gennemførelsen af disse. Indsatserne skal gennemføres i planperioden 2016-2021 og sikre, at der ikke sker forurening af grundvandet fra de afgrænsede indsatsområder. Indsatserne ligger under følgende temaer:


  • Vandindvinding, boringer, brønde og ledningsnet
  • Landbrugsdrift, haver og grundvandsbeskyttelse
  • Grundvandsbeskyttelse og planlægning
  • Overvågningsprogram

Da grundvandet på nuværende tidspunkt generelt har en acceptabel kvalitet i indsatsområderne, er der i indsatsplanens første planperiode ikke lagt op til at gennemføre erstatningskrævende indsatser. Der fokuseres i stedet på forebyggende indsatser gennem information, dialog og kommuneplanlægning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13 og er jævnfør Vandforsyningslovens § 12 udarbejdet med input fra Grundvandsrådet, som består af relevante myndigheder, vandværker og interesseorganisationer.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Fredensborg Kommune, 2016-2021 offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes til berørte lodsejere.

Indstilling

  1. At ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Fredensborg Kommune 2016-2021” offentliggøres.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016

Anbefaler administrationens indstilling.


Det undersøges, om der kan nedlægges forbud mod sprøjtning med pesticider i haver i de udpegede indsatsområder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling.