Nr.196 - Arkitekturpolitik, endelig vedtagelse

Sagsnr.: 13/31479

 
Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Arkitekturpolitik.

Sagsfremstilling og økonomi

Hvad er en politik?

I en politik fastsættes overordnede politiske standpunkter på de konkrete politikområder. Jf. Fredensborg Kommunes politikkoncept skal en politik tages op til drøftelse og evt. revision minimum en gang i hver byrådsperiode. Drøftelserne af de enkelte politikker tager udgangspunkt i de enkelte fagudvalg, og politikker godkendes endeligt i Byrådet.

 

Arkitekturpolitikken er ikke snævert knyttet til et enkelt politikområde, men er forankret i Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets fagområde. Politikken er retningsgivende for udvalgets arbejde, men giver ikke hjemmel til konkret myndighedsudøvelse.

 

Sagsforløb

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog på møde den 2. februar 2016 at sende ”Udkast til Arkitekturpolitik” i høring i en fokusgruppe samt til kulturudvalget.

 

Kulturudvalget vedtog på møde den 7. marts 2016:

 

”Kulturudvalget betragter Byrådets arkitekturpolitik som et instrument til at sikre god kvalitet ved større byggerier, såvel offentlige som private, på et tidligt tidspunkt i processen. Byrådets arkitekturpolitik skal således indgå i udarbejdelsen af de konkrete og retsgyldige lokalplaner”.

 

Kulturudvalget forudsætter, at politikken ikke giver anledning til øget bureaukrati og administration ved fremtidige byggerier.”

 

Fokusgruppe

Politikken er i høringsperioden blevet drøftet på to fokusgruppemøder. Første møde handlede om, hvilke værdier der skal ligge til grund for udviklingen af vores fælles fysiske omgivelser. Anden workshop handlede om, hvordan de politiske standpunkter kan omsættes til handlinger, herunder fokusgruppens anbefalinger til byrådet.

 

Fokusgruppen bestod af følgende deltagere:

 

Landområdet: Søren D. Schmidt

Fredensborg: Søren Bøgh, No Widding og Marienn Myntebjerg

Humlebæk: Vera Noldus, Kim Egholm og Ole Andersen

 

Deltagerne i gruppen blev udvalgt med henblik på at have en god balance mellem køn, alder, geografi og viden om emnet. Der blev annonceret efter deltagere til fokusgruppen på kommunens hjemmeside samt via de enkelte byers facebook-sider, der var ingen ansøgere fra Nivå og Kokkedal.

 

Fokusgruppens anbefalinger til byrådet:

 

Vedr. Arkitekturpolitikkens standpunkter og handlinger

Generel enighed i fokusgruppen om indhold og ordlyden af politikkens standpunkter. Gruppen anbefalede følgende uddybninger og nye forslag til handlinger:

 

Standpunkt 1 – Vi fastholder og udvikler kvalitet og ressourcebevidsthed i det byggede miljø

-         Betydningen af grøn struktur og grøn indramning af bebyggelse.

-         Fokus på betydningen af og potentialet for at udvikle tomme bygninger med central beliggenhed – bylivsmæssigt og miljømæssigt.

 

Standpunkt 2 – Vi styrker den lokale identitet og prioriterer stedets unikke kvaliteter

-         Betydning af mangfoldighed/ social bæredygtighed i forhold til at skabe lokal stolthed.

-         Fokus på betydningen af og potentialet for at styrke bysamfundenes profil og unikke kvaliteter – når der bygges – både i forhold til udtryk og anvendelse.

-         Forslag om Byvandringer for politikere om lokal arkitektonisk kvalitet.

 

Standpunkt 3 – Vi skaber trygge og oplevelsesrige bymidter og skaber byliv centralt

-         Betydning af udvikling i detailhandelsstrukturen.

-         Betydning af mangfoldighed/ social bæredygtighed i forhold til at skabe lokal stolthed og ejerskab.

-         Forslag om særlig indsats i forhold til proaktiv dialog med ejere af butikslokaler.

-         Forslag om at udvikle koncept for byinventar og belysning i hvert enkelt byområde.

-         Forslag om at udpege steder hvor graffiti som kunst er en accepteret del af byrummets identitet og udsmykning.

 

Standpunkt 4 – Vi fastholder og udvikler attraktive og tilgængelige landskaber og landsbymiljøer

-         Betydning af kulturlandskabet for oplevelsen af det åbne land.

-         Forslag om, at prioritere en særlig indsats i forhold til vedligehold af historisk vejudstyr fx milepæle og kilometersten på Kongevejene.

-         Forslag om en særlig formidlingsindsats i forhold til kulturlandskabets elementer, fx læhegn.

 

Standpunkt 5 – Vi udvikler lokalområderne i samspil med borgerne og prøver nye ting af

-         Betydningen af kommunen som proaktiv medspiller i byudviklingen, fx ved at indgå partnerskaber med frivillige.

-         Betydningen af en bredt funderet dialog i forhold til at skabe lokal stolthed og ejerskab og særpræg.

-         Forslag om en særlig indsats i forhold til, at inddrage børn og unge før der byudvikles.

-         Forslag om at afsætte årlig pulje der understøtter borgerdrevne projekter der aktiverer tomme lokaler i bymidterne.

 

Offentlig høring

Politikken har været i 8 ugers offentlig høring på kommunens hjemmeside. Der er indkommet 4 høringssvar fra 3 foreninger samt et høringssvar fra NSPV.

 

1 - Bevaringsforeningen Fredensborg

Foreningen foreslår, at der afsættes en økonomisk pulje til et Bygningsvedligeholdelsesudvalg, hvortil der hvert år kan søges til udvendig vedligeholdelse af SAVE registrerede bygninger med høj værdi.

 

Foreningen begrunder deres forslag med at kommunen derved kan være en positiv medspiller og samtidig støtte kulturturismen.

 

2 - Agenda 21 foreningen

Foreningen foreslår, at klimahensyn altid skal veje tungere end udseende og at arkitekturpolitikken derfor skal understøtte og muliggøre optimering af energiudnyttelsen, fx må lokalplaner ikke vanskeliggøre eller helt forhindre nødvendige klima-installationer.

 

Foreningen begrunder deres forslag med at manglende prioritering af klimaet i byggeriet vil have store miljømæssige og økonomiske konsekvenser.

 

3 - DN, Fredensborg Afdeling

Foreningen udtrykker tilfredshed med, at arkitekturpolitikken vedrører kulturmiljøer i bred forstand. Foreningen tilslutter sig de nævnte forslag til handlinger for landområdet og stiller en række supplerende forslag til handlinger, fx retningslinjer for belysning i det åbne land.

 

4 - NSPV

Nordsjællands Park og Vej finder, at udarbejdelse af en arkitekturpolitik er et positivt tiltag. NSPV ønsker at medvirke til udvikling og forskønnelse af kommunens byrum. NSPV bakker op om de mål, der er angivet i arkitekturpolitikken - bl.a. mål omkring at understøtte sundhedsfremme, tryghed, oplevelser og ejerskab for borgerne i nogle grønne og rene byrum.

 

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler, at en tilrettet udgave af Arkitekturpolitikken godkendes for en 4-årig periode.

 

Administrationens bemærkninger til høringssvar i den offentlige høring

Ad 1 - Foreningens forslag medtages som en mulig handling i politikken. Handlinger vil blive konkretiseret og prioriteret i en efterfølgende handleplan.

 

Ad 2 – Klima og bæredygtighed indgår allerede som et tværgående tema i politikkens screeningsværktøj og i det konkrete myndighedsarbejde, bl.a. på baggrund af Byrådets Klima- og Energipolitik og lovgivning i øvrigt. Foreningens forslag medfører derfor ikke ændringer i politikken.

 

Ad 3 – Foreningens forslag for så vidt angår formidling af viden om den lokale byggeskik, støtte til bygningsforbedring samt retningslinjer for belysning i det åbne land medtages i som mulige handlinger i politikken. Handlinger vil blive konkretiseret og prioriteret i en efterfølgende handleplan.

 

Ad 4 – Tages til efterretning

 

Forslag til Arkitekturpolitik er gennemskrevet på baggrund af den offentlige høring samt fokusgruppens drøftelser og anbefalinger som gennemgået ovenfor, der er primært ændret i teksten til standpunkterne.

 

Politikken forelægges hermed til endelig vedtagelse. Udkast til politik fremgår af udvalgets behandling af sagen på møde d. 2. februar 2016.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende stade.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Arkitekturpolitikkens vedtagelse offentliggøres som nyhed på kommunens hjemmeside og facebook-sider.

Eventuelt udarbejdes en pressemeddelelse.

Indstilling

  1. At Arkitekturpolitikken vedtages endeligt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling.