Nr.195 - Justeret anvendelse af anlægsmidler i 2016

Sagsnr.: 16/19124

 
Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Beslutning om at ubrugte midler fra  anlægsprojekt vedr. kapacitetsudvidelse på Kongevejen disponeres til øget udgift til anlægsprojektet sti langs Egedalsvej, samt ændret disponering af anlægsmidler til Trafiksikkerhed i 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Vedrørende sti langs Egedalsvej.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede på mødet den 1. juni 2016 at der anlægges sti i sydsiden af Egedalsvejs østlige ende. Der er afsat 0,4 kr. i anlægsbudgettet specifikt til stien i 2016.


Efter NSPV har indhentet priser på arbejdet forventes udgiften til projektet at blive ca. 0,2 mio. kr. dyrere end først antaget. Den øgede udgift foreslås finansieret af ubrugte anlægsmidler til projektet Kapacitetsudvidelsen på Usserød Kongevej. Kapacitetsudvidelsen som blandt andet omfattede højresvingsbanen ved Fredensborg Kongevej er realiseret, og der er ubrugte midler svarende til behovet til stien langs Egedalsvej.


I behandlingen af sagen besluttede udvalget at der tages dialog med grundejer med henblik på at finde en løsning på fjernelse af asfalt på privat matrikel. Administrationen er i dialog med ejeren om dette.


Vedrørende sti langs Niverødvej

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede på mødet den 1. juni 2016 at der anlægges sti i sydsiden af Niverødvej til 0,7 mio. kr. Stien er ved at blive anlagt pt.


Udvalget anbefalede i den forbindelse at konfliktområdet i den østlige ende af Niverødvej søges løst i samme forbindelse, med blandt andet en hævet flade og en forlægning af stien og krydsningspunktet med busbanen ved centret. Udgiften til dette er anslået til knap 0,3 mio. kr.


Administrationen foreslår at udgiften til forbedringen af konfliktområdet finansieres ved ændret disponering inden for anlægsmidlerne til trafiksikkerhed i 2016, konkret ved at reducere i midlerne til to stikrydsninger på Holmegårdsvej i 2016, således at kun den ene udføres i 2016. Den anden foreslås udført i 2017 for anlægsmidlerne til trafiksikkerhed i 2017.


Den tidligere vedtagne disponering af trafiksikkerhedsmidlerne i 2016 og den foreslåede ændring fremgår af nedenstående skema.


Anlægsmidler til trafiksikkerhed i 2016

Tidligere besluttet disponering (PMK 05.04.2016)

[Mio. kr.]

Forslag til ny disponering

[Mio. kr.]

Sti langs Niverødvej

0,70

1,0

Sti til Langkildeparken

0,40

0,4

Stikrydsning(er) på Holmegårdsvej

0,50

0,2

Venstresvingsbane ved Louisiana

1,40

1,4

(er overført til 2017)

I alt

3,0

3,0


Til orientering er venstresvingsbanen til Louisiana budgetteret til 1,9 mio. kr. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede at venstresvingsbanen ved Louisiana afventer den videre fremdrift i parkeringsprojektet og anbefalede at det resterende budget til venstresvingsbanen på 0,5 mio. kr. udskydes til 2017. Venstresvingsbanen der skal gennemføres i ét samlet projekt udføres i 2017 og de 1,4 mio. kr. fra 2016 er ved BR 30.4 overført til 2017. Anlægsbudgettet til trafiksikkerhed i 2017 er på 1,5 mio. kr. inden overførslen og 2,9 mio efter overførslen.

Bevilling

Der foreslås at 0,2 mio i uforbrugte midler fra anlægsprojektet ”Kapacitetsudvidelsen på Usserød Kongevej” anvendes til anlægsprojektet ”Færdiggørelse af Cykelsti på Egedalsvej”.

Desuden foreslås ændret disponering af anlægsmidler til trafiksikkerhed.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At merudgifter på 0,2 mio på anlæg af sti i sydsiden af Egedalsvej, finansieres via ubrugte midler fra anlægsprojektet ”Kapacitetsudvidelse Usserød Kongevej”.
  2. At anlægsmidlerne til trafiksikkerhed i 2016 omdisponeres som foreslået.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016

Udvalget anbefaler administrationens indstilling, idet O dog ikke kan støtte etablering af venstresvingsbanen ved Louisiana.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Godkender Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling, idet Flemming Rømer (O) dog ikke kan støtte etablering af venstresvingsbanen ved Louisiana.