Nr.193 - Udvikling med henblik på salg af matr. nr. 1ck og 1di Øverste Torp By, Humlebæk-Genbehandling efter borgermøde

Sagsnr.: 16/5626

 
Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Stillingtagen til byudvikling af de kommunalt ejede matr. nr. 1ck og 1 di Øverste Torp By, Humlebæk på baggrund af borgermøde afholdt den 16. juni 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund
Den 19. oktober 2015 besluttede Økonomiudvalget, at udvalgte kommunale

ejendomme skulle undersøges med henblik på salg. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget behandlede den 5. april 2016 en sag om udvikling med henblik på salg af det kommunale areal, matr. nr. 1ck og 1di Øverste Torp By, Humlebæk, beliggende syd for Fredensborgvej i Humlebæk. Udvalget besluttede på mødet, at området ikke skulle udvikles til detailhandel. Udvalget besluttede endvidere at udskyde beslutningen om eventuelle nye boliger på arealet til efter der var afholdt et borgermøde.


Sagsfremstilling fra mødet i Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget den 5. april 2016 er vedlagt som bilag til denne dagsorden.


På mødet den 5. april 2016 blev det ligeledes besluttet, at afholde et borgermøde om udvikling af det tilstødende areal matr. nr. 1dn, 1dm, 1do og 1cq Øverste Torp By, Humlebæk, hvor en privat bygherre havde fremsendt et skitseprojekt af en rækkehusbebyggelse, som grundlag for igangsætning af lokalplanlægning. Se sags nr. 16/4371. 


En eventuel fremtidig planlægning for en ny boligbebyggelse vil skulle omfatte såvel det kommunale som det private areal, hvorfor borgermødet omhandlede begge arealer. 


Input fra borgermøde til udvikling på det kommunale areal

På baggrund af udvalgets beslutning blev der torsdag den 16. juni 2016 afholdt borgermøde på det kommunale areal på hjørnet mellem Fredensborgvej og Langebjergvej. Naboerne i området var inviteret.


Formålet med borgermødet var at få input til, hvilke hensyn og værdier en eventuel boligudvikling på de kommunale og private arealer skal tage hensyn til.    

På mødet var der fortrinsvis fokus på skitseprojektet vedr. det private areal, men hovedbudskaberne vedr. planlægning for det kommunale areal var følgende:


  • Byudvikling skal forbedre de trafikale forhold.

  • Støj fra Fredensborgvej skal håndteres, sådan at en eventuel støjskærm mod Fredensborgvej ikke forværrer støjen i forhold til de eksisterende boliger. 

  • Nye boliger skal i givet fald være parcelhuse ligesom det tilgrænsende boligområde, og tilpasses med hensyn til bebyggelsesprocent, højde og indbliksgener.

  • Det kommunale areal bør bevares som et grønt område, da det skaber en fin sammenhæng med det fredede landskab nord for arealet.

Administrationens vurdering

En udvikling af området til parcelhusbebyggelse i 1½ plan vurderes ikke hensigtsmæssig, idet områdets langstrakte og smalle form ikke egner sig til parcelhusudstykning. Desuden vil en udvikling af arealet kræve etablering af en rundkørsel jf. dagsorden af den 5. april 2016, hvorfor det ikke vil være rentabelt at udvikle arealet til parcelhusbebyggelse ift. de relativt få boliger der på denne måde vil kunne etableres.


Administrationen anbefaler derfor at der ikke planlægges for byggeri på matr. nr. 1ck og 1di. Dele af arealet kan indgå i en eventuel fremtidig ombygning af krydset Fredensborgvej/Langebjergvej.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende stade.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At der ikke planlægges for salg og byggeri på matr. nr. 1ck og 1di. Dele af arealet kan indgå i en eventuel fremtidig ombygning af krydset Fredensborgvej/Langebjergvej.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Godkender Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling.