Nr.192 - Kongevejen 21 - Godkendelse af projektforslag for kollektiv varmeforsyning

Sagsnr.: 16/7683

 
Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Godkendelse af projektforslag for kollektiv fjernvarmeforsyning med naturgas af det nye boligområde ved Kongevejen 21 i Fredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog på deres møde den 1. juni 2016, at sende et projektforslag for kollektiv fjernvarmeforsyning med naturgas af et nyt boligområde i Fredensborg i høring i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven.


I følge Lokalplan F112 er boligområdet udlagt til kollektiv varmeforsyning med fjernvarme. Det er ejer og bygherre Christian Fischer, der udvikler boligområdet bestående af 72 boliger fordelt på 10 blokke i hhv. 2 og 3 etager med en gennemsnitlig størrelse på ca. 121 m² samt et samlet kælderareal på ca. 2.241 m2.


Projektforlaget er udarbejdet af Sweco på vegne af bygherren, som overtager varmeforsyningsforpligtelsen i området. Projektforslaget er vedlagt som bilag 1.


Lovgivning og valg af scenarier

Kommunalbestyrelsen skal jf. varmeforsyningslovens § 4, godkende projekter for nye kollektive varmeforsyningsanlæg.


I henhold til projektbekendtgørelsens § 23, skal der forud for en sådan godkendelse, udarbejdes et projektforslag med en samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier.


Mulige scenarier er:

1) Forsyning med naturgasbaseret blokvarme

2) Individuel forsyning med varmepumper

3) Individuel forsyning med træpillefyr


Ad 1: Naturgaskedlen, som indgår, anses på grund af dens effekt i MW (over 0,25 MW) som værende et kollektivt forsyningsanlæg – en blokvarmecentral. I henhold til § 21 i projektbekendtgørelsen kan kommunalbestyrelsen kun godkende naturgas som brændsel i blokvarmecentraler i områder, der er udlagt som naturgasområde. Fredensborg By er udlagt som naturgasområde.


Ad 2: Overordnet set er det ikke længere lovgivningsmæssigt tilladt at installere individuelle naturgasfyr i nye bygninger. Med revisionen af Bygningsreglementet (BR 15) primo 2016, er det kun i visse særlige situationer muligt at etablere individuel naturgasforsyning i nye bygninger. Da området er i Lokalplanen er udlagt til kollektiv forsyning er det relevante alternative scenarie for individuel forsyning i Kongevejen 21’s tilfælde varmepumper.


Ad 3: Individuel forsyning med træpillefyr er ikke er medtaget som relevant scenarie i projektforslaget, da der er en række ulemper forbundet med denne løsning, herunder øget behov for gulvplads i boligen, oplag af træpiller og forringelse af luftkvaliteten, hvis 72 tætliggende huse fyrer med træpiller.


Varmebehov og driftsforhold

I projektforslaget forudsættes og påregnes opført 72 boliger med en gennemsnitlig størrelse på ca. 121 m² og et samlet kælderareal på ca. 2.241 m2.


Boligernes forventede årlige energiforbrug afhænger af husstandens størrelse og forbrug. Baseret på erfaringstal og beregninger foretaget af DTU-byg vil varmebehovet for et nyt hus på 121 m2 være ca. 7,0 MWh/år, svarende til ca. 520 MWh/år for bebyggelsens 72 boliger, inkl. nettab og rumopvarmning af pulterrum i kældre.


Boligerne opføres efter BR10 og vil modtage fjernvarme fra en blokvarmecentral, der etableres i kælderen i den sydlige del af bebyggelsen, (se kort over distributionsnet i bebyggelsen). Produktionsanlægget vil bestå af en ca. 0,3 MW kondenserende naturgasfyret blokvarmekedel med dertil hørende røranlæg og instrumentering.Bygherre kommer til at eje og varetage driften af anlægget (fjernvarmenet og blokvarmecentral), der forventes i idriftsat til varmesæsonen 2017-2018.


Projektets økonomi

Projektforslaget af maj 2016 - der er udarbejdet af Sweco indebærer, at der opnås samfundsøkonomiske, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske gevinster i den nævnte bebyggelse.


Den samlede investering i varmeforsyningen udgør 4,05 mio. kr., hvoraf blokvarmecentralens andel udgør 0,7 mio. kr., stik- og forsyningsledninger udgør 1,55 mio. kr., og kundeinstallationer udgør 1,8 mio. kr.


Samfundsøkonomi

Den samfundsøkonomiske beregning for et kollektivt fjernvarmesystem er sat i forhold til alternativet i form af individuelle luft/vand-varmepumper. I beregningerne er vist, at fjernvarme samfundsøkonomisk er et bedre alternativ end en individuel varmepumpeløsning. Projektets samlede samfundsøkonomiske gevinst viser en positiv nutidsværdi på 4,0 mio. kr. opgjort over en 20 årig periode, og en kalkulationsrente på 4 % p.a. De mere detaljerede beregninger kan ses i projektforslagets bilag 3.


Projektet viser en samfundsøkonomi, der er positiv og robust over for ændringer i f. eks. investeringsomkostninger og brændselspriser.


Selskabsøkonomi

Den selskabsøkonomiske beregning inkluderer alle udgifter og indtægter over en 20 årig periode. Projektet har en positiv selskabsøkonomisk nutidsværdi for bygherren på 7,85 mio. kr. ved en kalkulationsrente på 5 % p.a. og en 40 årig levetid på ledninger.


Brugerøkonomi

Brugerøkonomisk er fjernvarmeprojektet fordelagtigt for rækkehusene med en årlig beregnet udgift på ca. 10.605 kr. i forhold til en individuel forsyning med varmepumper, der har en årlig beregnet udgift på ca. 13.200 kr. 


Fjernvarme er således ca. 20-25 % billigere end varmepumper for de nævnte boliger.


Miljøvurdering

Miljømæssigt ligger CO2-emissionerne 1.782 ton højere over projektperioden (20 år), svarende til gennemsnitlig 89 ton/år, set i forhold til individuel varmeforsyning med varmepumper. Den højere CO emissions niveau fra løsningen med naturgasfyret blokvarmecentral skyldes primært at der regnes med mere miljøvenlig strøm (Energistyrelsen beregningsforudsætninger), som følge af øget indpasning af VE-energi i elsektoren (vindmøller og biomasse).


Det forventes på sigt, at fjernvarmenettet tilsluttes et større fjernvarmenet i Fredensborg by, der har en anden produktionssammensætning, således at CO2 emissionerne nedbringes.


CO2 emissionen indgår ikke direkte i byrådets beslutningsgrundlag, jf. Varmeforsyningslovens formålsparagraf.  CO2 emissionerne er værdisat og indgår i den samfundsøkonomiske beregning i henhold til Energistyrelsens vejledninger.


Ifølge gældende lovgivning skal projektet VVM-screenes med henblik på en vurdering af om projektet er VVM-pligtigt. Administrationen har udarbejdet en VVM-screening og konkluderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt, hvilket er meddelt til bygherren d. 7. juni 2016. Der var ikke indkommet klager ved klagefristens udløb d. 5. juli 2016.

 

Høring

Projektforslaget har været i 4 ugers høring hos de høringsberettigede parter og er også offentliggjort på hjemmesiden. Der er i høringsperioden, som sluttede den 4. juli 2016, indkommet et høringssvar fra HMN GasNet. (HMN Gasnets høringssvar er vedlagt som bilag 2).

Administrationen har i samarbejde med Sweco sammenfattet og vurderet de indkomne bemærkninger fra HMN GasNet, og efterfølgende udarbejdet et høringsnotat. (Notatet er vedlagt som bilag 3).


Det er administrationens vurdering, at HMN GasNet’s høringsbemærkninger ikke giver anledning til ændringer af projektforslaget. Projektets konklusioner er uændrede og taler fortsat for en endelig godkendelse af projektforslaget.


Administrationens samlede vurdering af projektforslaget

Projektforslaget er udarbejdet med henblik på at fremme en samfundsøkonomisk fordelagtig udvikling af varmeforsyningen i kommunen og er helt i tråd med de politiske ønsker om at prioritere den videre udbygning af fjernvarme i kommunen, idet blokvarmecentralen giver mulighed for på sigt at tilslutte til et større fjernvarmesystem, når dette forventeligt udbygges i fremtiden.


Systemet er således fremtidssikret, idet naturgaskedlen enten kan erstattes med en veksler, eller kedlen kan anvendes som spids- og reservelast for fjernvarmesystemet.


Det er administrationens vurdering, at betingelserne i projektbekendtgørelsens § 6 er opfyldt, og godkendelse af projektforslaget derfor vil være i overensstemmelse med gældende varmeplansregler, anden gældende lovgivning samt med lokal- og kommuneplaner.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet alle udgifter afholdes af bygherren; jf. projektforslaget.

Retsgrundlag

Lov om varmforsyning samt projektbekendtgørelsen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At projektforslag for fjernvarmeforsyning med naturgas af nye bebyggelse Kongevejen 21 i Fredensborg, Lokalplan F112, godkendes i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven, herunder bekendtgørelse nr. 1124 af 23. september 2015 om projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling.