Nr.191 - Samarbejdsaftale vedr. 10. Klasseskolen Øresund.

Sagsnr.: 16/17925

 
Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Beslutning om opsigelse af samarbejdsaftale mellem Helsingør og Fredensborg kommuner om 10. Klasseskolen Øresund i forlængelse af beslutning i Helsingør Kommune om ændret organisering af 10. klasseskolen Øresund.

Sagsfremstilling og økonomi

I august 2015 blev Fredensborg Kommune orienteret om, at 10. Klasseskolen Øresund fra skoleåret 2015-2017 organisatorisk vil være en del af Helsingør Kommunes Ungdomsskole og fremover vil bestå af et almindeligt 10. klasse tilbud, et tilbud om 10. klasse specialklasse, 10. klasse læseklasse, et tilbud om EUD10 samt internationale ungdomsklasser, der henvender sig til sent ankomne ikke dansktalende store elever.


Administrationen anbefaler på den baggrund, at den eksisterende samarbejdsaftale med Helsingør Kommune vedr. undervisningen på 10. Klasseskolen Øresund ophører med udgangen af det kommende skoleår, skoleåret 2016-2017.


Opsigelsesfristen på den eksisterende samarbejdsaftale er 6 måneder inden starten af et nyt skoleår.  Der er ingen økonomiske bindinger forbundet med opsigelse af samarbejdsaftalen.

Baggrund

I 2006 vedtog Skoleudvalget, der dengang var et underudvalg under sammenlægningsudvalget i ny Fredensborg Kommune, at der med start i skoleåret 2007/08 skulle etableres en ny 10. klasse skole. Denne skole skulle oprettes i samarbejde med Helsingør Kommune. Skolen fik navnet 10. klasseskolen Øresund.


10. klasseskolen har siden oprettelsen udover et antal almindelige 10. klasser også en klasse for læsesvage elever og en specialklasse for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.


Antallet af elever fra Fredensborg Kommune, der har ønsket at gå i 10. klasse i Helsingør, har svinget meget. Det første skoleår 2007/2008 havde Fredensborg Kommune 90 elever på skolen. I det kommende skoleår vil der være 22 elever fra Fredensborg Kommune på skolen i Helsingør.


En del 9. klasseelever i Fredensborg Kommune vælger 10. klasse i enten Hillerød kommune eller Hørsholm Kommune. Desuden vælger flere elever at tage 10. klasse på en efterskole eller tage den mere erhvervsrettede 10. klasse EU10. Der er således rigtig mange muligheder at vælge imellem for de elever i 9. klasse, der ønsker at fortsætte i 10. klasse.


Opsigelse af samarbejdsaftale mellem Helsingør og Fredensborg kommuner

Fredensborg Skole har i foråret 2015 overfor administrationen udtrykt ønske om at oprette et 10. klasse tilbud på Fredensborg Skole og den 2. november 2015 blev Børne- og Skoleudvalget orienteret om arbejde med at oprette et 10. klasse tilbud på Fredensborg Skole. Udvalget tog orienteringen til efterretning.


Fredensborg Skole er i samarbejde med administrationen i gang med at udarbejde et forslag til et fælleskommunalt 10. klassetilbud på Fredensborg Skole, Vilhelmsro med opstart august 2017. Det er et ønske, at det bliver naturligt for eleverne i Fredensborg Kommune at vælge et lokalt tilbud frem for at skulle køre til andre kommuner.


Fremtidigt samarbejde med Helsingør Kommune

Fredensborg Kommune vil også fremover samarbejde med Helsingør Kommune uagtet opsigelse af den formelle samarbejdsaftale om 10. klasseskolen Øresund og stadig have mulighed for at tilbyde kommunens elever undervisning i 10. klasse specialklasse, 10. klasse læseklasse samt EUD10 og de internationale klasser.


Derudover vil det ligeledes være muligt for elever i Fredensborg kommune at søge den ”almindelige” 10. klasse i Helsingør i lighed med, at elever fra Helsingør kan søge 10. klasse på Fredensborg Skole.


Helsingør Kommune er orienteret om planer for oprettelsen af et tilbud i Fredensborg Kommune, og tilkendegiver at de fremover gerne samarbejde om 10. klasse elever, dog ikke med en fælles skole.


Økonomi

Fredensborg Kommune har to lærere ansat i 10. klasseskolen Øresund. De vil, hvis de ønsker det, blive tilbudt job på en af skolerne i Fredensborg Kommune.


Der vil ikke være merudgifter forbundet med oprettelsen af et 10. klasse tilbud i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune betaler en fast pris pr. elev for en plads i en almen 10. klasse, uafhængigt at hvilket 10. klasse tilbud en elev vælger.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget for så vidt angår indstilling nummer 1


Byrådet for så vidt angår indstilling nummer 2


  1. At modellen for et 10. klassetilbud på Fredensborg Skole vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget på deres møde i november 2016

  1. At den eksisterende samarbejdsaftale mellem Helsingør og Fredensborg kommuner om 10. Klasseskolen Øresund opsiges.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 15-08-2016

  1. Administrationens indstilling vedtaget.
  2. Anbefales overfor Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Anbefaler Børne – og Skoleudvalgets indstilling.