Nr.190 - Ventilationsanlægget i Egedalsvænge

Sagsnr.: 15/30900

 
Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Orientering om status på ventilationsanlægget i Egedalsvænge.

Sagsfremstilling og økonomi

Hermed orienteres Økonomiudvalget om status på ventilationsanlægget i Egedalsvænge.

 

Kommunen har den 6. juli 2016 modtaget en henvendelse fra 3B, hvori man gør opmærksom på, at der er konstateret væsentlige problemer med ventilationsanlægget, og at man primært af sundhedsmæssige årsager har besluttet sig for at lukke for anlægget og iværksætte en tilbundsgående undersøgelse af forholdene. 3B har endvidere indkaldt sin rådgiver (Rubow) og entreprenør (MTH) til møde.

 

Den 8. juli 2016 har 3B afholdt møde med MTH og Teknologisk Institut om indholdet af den nu tilbundsgående undersøgelse af ventilationsanlægget, der skal gennemføres.

 

I forsættelse af undersøgelsesresultaterne fra den 5. juli, som fik 3B til at anmelde sagen over for kommunen, fik 3B den 11. juli tilbagemelding på undersøgelserne af bundene i ventilationsskaktene. Undersøgelserne viser, at der er forskelle mellem skaktene, men at der er urenheder og insekter i de fleste.

 

Den 11. juli 2016 afholder 3B informationsmøde for beboerne.

 

Den 13. juli afholder 3B møde med Teknologisk Institut om iværksættelsen og indholdet af undersøgelser og eventuelle foranstaltninger.

 

En beboer fra Egedalsvænge har med brev af 13. juli 2016 til byrådets medlemmer gjort opmærksom på de problemer, der er konstateret med ventilationsanlægget i Egedalsvænge.

 

Administrationen har i den anledning indhentet en redegørelse fra 3B, jf. vedlagte brev af 14. juli 2016 fra Boligforeningen 3B. Endvidere har administrationen afholdt møde med 3B’s ledelse den 17. august, jf. vedlagte referat fra mødet.

 

Administrationen har siden modtagelsen af anmeldelsen fra 3B den 6. juli været i kontakt med embedslægen, idet sagen først og fremmest drejer sig om sundhedsmæssige (og byggetekniske) forhold. Embedslægen har foreløbigt meddelt, at han ikke kan indtræde i sagen, før der foreligger yderligere undersøgelsesresultater.

 

Administrationen følger sagen nøje og vil være i løbende kontakt med 3B om status. Lige nu afventes de første resultater af Teknologisk Instituts undersøgelser, som forventes at foreligge ultimo august/primo september.

 

Administrationen konstaterer, at der er tale om en kompleks sag, hvor der kan være stor forskel på problemernes omfang - og årsagerne hertil fra én opgang til en anden. Nedenfor følger en kort gennemgang af den historik, der er gået forud for henvendelsen til kommunen den 6. juli.

 

Historik. 

Det fremgår af redegørelserne fra 3B, at der allerede på et beboermøde den 3. december 2014 blev gjort opmærksom på, at det nyetablerede ventilationsanlæg medførte luftproblemer – røg, madlugt og kold luft. 3B fik sine rådgivere til at undersøge problemet, der var foranlediget af, at nogle ventiler vendte forkert. Det blev rettet.

 

I august 2015 opstod der en brand i Egedalsvænge 71. Ventilationsanlægget gik ikke i ”brandmode”, som det skulle. 3B foranledigede, at anlægget blev undersøgt. Det viste sig, at der var suget røg fra udblæsningen ind i anlægget. Det er oplyst, at anlægget efterfølgende har fungeret tilfredsstillende.

 

I september 2015 undersøgtes anlægget igen på foranledning af en enkelt lejer. Et eksternt firma konstaterede, at anlægget kørte, som det skulle, og at indeklimaet var i orden.

 

I oktober 2015 foranstaltede en beboergruppe en underskriftsindsamling, hvoraf fremgår, at 319 beboere ønsker en undersøgelse af anlægget. Senere på måneden nedsættes der på et afdelingsmøde efter forslag fra organisationsbestyrelsen et ventilationsudvalg, med deltagelse af teknikkere fra 3B samt beboerrepræsentanter.

 

Ventilationsudvalget afholder flere møder og foranlediger flere undersøgelser iværksat.

 

I december 2015 undersøges en enkelt bolig for skimmelsvamp. COWI, der står for undersøgelsen, konstaterer, at der ikke er usædvanlig skimmelvækst i ventilationsanlægget, men anbefaler, at filtrene skiftes, hvilket sker i januar.

 

I Januar 2016 beslutter ventilationsudvalget, at der skal indhentes tilbud på fejlsøgning og gennemgang af opgangene Egedalsvænge 22-24 og 69-71.

 

I marts 2016 vælges firmaet JEN-TEK til at kontrollere, om anlægget er korrekt indreguleret og i balance.

 

Resultatet af JEN-TEK’s undersøgelser forelægges ventilationsudvalget i maj 2016. Resultatet viser en række fejl, som skal rettes. Ventilationsudvalget beslutter, at ventilationsskaktene skal gennemgås for at tjekke, om de er renset.

 

Ultimo maj modtager 3B en henvendelse fra 2 læger på vegne af flere beboere med luftsvejsgener. Efter drøftelse med lægerne gennemføres besigtigelse i Egedalsvænge, ligesom det besluttes at igangsætte ekstra afrensning af ventilationsskaktene (de tidligere affaldsskakte).

 

Primo juli gennemfører firmaet Dansk Ventilations Rens en besigtigelse forud for afrensning af ventilationsskaktene i Egedalsvænge 24 og 26.

 

Den 5. juli modtager 3B en tilbagemelding fra Dansk Ventilations Rens, om at der er urenheder i bunden af ventilationsskaktene i de undersøgte opgange. 3B beslutter omgående at slukke for indblæsning af luft i alle opgange og at orientere kommunen om forholdet.

 

3B har fremført, at man har handlet med behørig omhu i forhold til de beboerhenvendelser, man har modtaget om gener fra ventilationsanlægget helt tilbage til december 2014. Beboeren hævder modsat i sit brev af 13. juli 2016, at 3B i lange perioder har nægtet at tage beboerkritikken alvorlig.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Intet særskilt.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Orienteringen blev taget til efterretning. Økonomiudvalget følger sagen tæt.