Nr.189 - Økonomisk Orientering - Juli 2016

Sagsnr.: 16/12923

 
Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 31. juli 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status på kommunens forbrugsprocent, likviditet, bevillingsreserver og folketal.

 

Status for drift og anlæg

Forbrugsprocenten på driftsbudgettet var ved udgangen af juli 2016 på 55,2 pct., hvilket er 1,3 procentpoint lavere end på samme tidspunkt i 2015. Budgettet i 2016 er højere end i 2015, henholdsvis 2.448 mio. kr. i 2016 mod 2.367 mio. kr. i 2015. Årsagen til det højere budget er at man i 2015 valgte at indefryse overførslerne fra 2014 til 2015. De indefrosne overførsler blev frigivet i 2016.

Forbruget til og med juli 2016 har været højere end i samme periode sidste år. Ved udgangen af juli i år er der brugt 1.351 mio. kr. mod 1.338 mio. kr. i 2015. Det er blandt andet Handicapområdet og Beskæftigelse der har et højere forbrug i år. En uddybende status på de enkelte politikområder gives i Budgetrevisionen pr. 30.06.2016, som også er på dagsordenen.


Forbrugsprocenten på anlægsbudgettet er ved udgangen af juli 2016 på 15,7 pct. mod 54 pct. i 2015. Jf. Budgetrevision pr. 30.06.2016 skyldes den lave forbrugsprocent, at der er en række større anlægsprojekter der planmæssigt ikke er igangsat endnu. Det drejer sig om projekterne
”Vedligeholdelse af Humlebækhallen”, ”Posthusgrund” og ”Fremtidens Fredensborg Kommune”. Der er endvidere en række anlægsprojekter hvor forbruget er lavt. Blandt de største af disse er ”Skolen ved Vilhelmsro”, ”Lånefinansierede klimatiltag”, ”Vedligeholdelse af vejkapitalen” og ”Klimatilpasning i Kokkedal”. For en uddybende kommentar til de nævnte projekter henvises til Budgetrevisionen 30.06.2016.

For andet halvår af 2016 forventes et væsentligt højere forbrug på projekterne end i første halvår. Det forventede regnskab for 2016 er 73,5 mio. kr., hvorfor der ved Budgetrevision pr. 30.06.2016 søges om en reduktion af anlægsbudgettet på netto 8,1 mio. kr.

 

Tabel 1. Forbrugsprocent på drift og anlæg

 

Juli

2015

Juli

 2016

Drift

56,5

55,2

Anlæg

54,0

15,7

 

Kommunens gennemsnitlige likviditet

Ved udgangen af juli 2016 var kommunens likviditet på 77,8 mio. kr. Inkluderet i de 77,8 mio. kr. er det lån på 13 mio. kr., som Fredensborg Kommune har optaget i 2016 til finansiering af køb af belysningen fra DONG i 2018.

 

 

 

Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

Juli

2015

Januar

2016

Juli

2016

Likviditet

15,2

39,5

77,8

 

Figur 1 viser udviklingen i kommunens likviditet fra 1. januar 2015 til 31. juli 2016. Det fremgår af figuren, at likviditeten har været stigende siden foråret 2015.

Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 31. juli 2016

Bevillingsreserver

I tabel 3 vises kommunens bevillingsreserver for perioden 2016 til 2019. I forbindelse med Budgetrevision pr. 30.04.2016 blev den resterende bevillingsreserve for 2016 på i alt 8,7 mio. kr. lagt i kassen. Således er der ikke yderligere reserver til disponering i 2016.
Anlægsreserven for 2017 var oprindeligt på 10 mio. kr. Der er dog prioriteret 3 mio. kr. til ”Grundkapitallån til Stejlepladsen II” og ”Dige ved Nivå Havn” hvorfor der pt. kun er 7 mio. kr. i anlægsreserven.

 

Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

 

2016

2017

2018

2019

Driftsreserven

0,0

14,5

14,5

14,5

Anlægsreserven

0,0

7,0

10,0

10,0

 

Folketal i kommunen

Per 1. august 2016 var folketallet i kommunen 40.177 borgere. Kommunens folketal er dermed vokset med 51 siden den sidste Økonomisk Orientering for maj, hvor antal borgere den 1. juni 2016 var 40.126.

 

Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

Januar 2015

Januar 2016

Juni 2016

Juli

2016

August 2016

Folketal

39.739

40.080

40.126

40.156

40.177

 

Som det fremgår i tabel 5, skyldes stigningen i folketallet, at der har været en nettotilflytning til kommunen på 47 borgere og et fødselsoverskud på 4 borgere.

 

Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. juni til 1. august 2016

 

Ændring

Tilflytning

602

Fraflytning

-555

Fødsel

52

Dødsfald

-48

Befolkningstilvækst

51

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.