Nr.188 - Nyudpegning til "Fredensborg og Omegns Spare- og Lånekasse af 18. april 1902"

Sagsnr.: 16/16265

 
Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Byrådet skal udpege nyt medlem til bestyrelsen for legatet ”Fredensborg og Omegns Spare- og Lånekasse af 18. april 1902”.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med konstitueringen i december 2013 udpegede Byrådet 2 medlemmer til bestyrelsen for legatet ”Fredensborg Spare- og Lånekasse af 18. april 1902”.


Det ene af disse medlemmer – Jørn Christophersen, udpeget af Venstre – er afgået ved døden, hvorfor nyudpegning skal finde sted med virkning for resten af indeværende byrådsperiode.


Det følger af den kommunale styrelseslov § 28, stk. 1, at ”Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.”

 

Det tilkommer således Venstres byrådsgruppe, at udpege nyt bestyrelsesmedlem til ”Fredensborg Spare- og Lånekasse af 18. april 1902”.


Venstres Byrådsgruppe har oplyst, at Carsten Bo Nielsen udpeges til nyt bestyrelsesmedlem til ”Fredensborg Spare- og Lånekasse af 18. april 1902”.

Retsgrundlag

Fundatsen § 6.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet tager til efterretning, at Venstre har udpeget Carsten Bo Nielsen til bestyrelsen for legatet ”Fredensborg Spare- og Lånekasse af 18. april 1902”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Anbefaler administrationens indstilling.