Nr.186 - Pilot-bredbåndsprojekt

Sagsnr.: 16/21319

 
Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Økonomiudvalget beslutter, at udmønte afsatte midler i Fremtidens Fredensborg til pilotprojekt om bredbånd.

Sagsfremstilling og økonomi

Generelt er der mange ”huller” i bredbånds- og mobildækningen i Fredensborg Kommune.


Bilag 1 viser områderne med dårlig fast og mobil dækning.


Bilag 2 viser potentielle projekter – altså områder som bedst opfylder

kriterierne for at søge om tilskud fra den nationale bredbåndspulje, jf. nedenfor.

I den nationale bredbåndspulje er der afsat i alt 200 mio. kr., og har som mål at sikre, at sammenhængende områder med boliger, virksomheder eller sommerhuse, der efterspørger bedre bredbåndsdækning nu kan søge tilskud.  Der er afsat 80 mio. kr. i 2016. I 2017, 2018 og 2019 er der afsat 40 mio. kr. pr. år. Lokale sammenslutninger kan sammen med deres kommune søge om tilskud fra puljen. 


I 2015 holdt Fredensborg Kommune en Bredbåndsmesse hvor der var ca. 130 deltagere. Administrationen har efterfølgende orienteret deltagerene fra bredbåndsmessen om den nationale bredbåndspulje og har inviterede til et samarbejde om lokale projekter. 


Flere områder i Fredensborg Kommune har ringe muligheder for at få adgang til tilstrækkelig bredbånd, især i landområder, hvor både fast og mobilt bredbånd er begrænset. I mange af disse områder har teleleverandører ingen planer om forbedringer i de næste 3 år, og det betyder at disse områder ifølge kortlægning fra Energistyrelsen er berettigede til at søge Bredbåndspuljen.


Lokalt i kommunen er der i forbindelse med Fremtidens Fredensborg allerede afsat 275.000 kr. i 2016 til at udvikle bredbånd og mobildækningen. På baggrund heraf har administrationen igangsat et pilotprojekt, hvor Fredensborg Kommune deltager i to lokale bredbåndsprojekter i kommunens landområder. Dette dog uden at der er lovet økonomisk støtte fra kommunen. Administrationens rolle er umiddelbart at støtte processen.


Økonomisk støtte fra Fredensborg Kommune vil dog øge de enkelte projekters chance for at få tilskud fra Bredbåndspuljen, og hermed bidrage til at gøre det mere sandsynligt at opnå tilskud.

Energistyrelsen har kortlagt, hvilke adresser der er berettigede til at søge tilskud. Energistyrelsen prioriterer ansøgninger baseret på flere kriterier. Disse fremgår af bilag 3.


En kommunal medfinansiering vil som nævnt reducere den gennemsnitlige tilslutningspris, og hermed øge mulighed for støtte fra bredbåndspuljen.

Ved administrativ støtte til projekterne, giver vi en større vægt i forhold til leverandørernes interesse i områderne, hvilket vil fremme processen og bidrage til at finde den rigtige løsning.


Der er ca. 10 områder i Kommunen som ville kunne få del af Bredbåndspuljen. Pilotprojektet vil indgå samarbejde med en eller to sammenslutninger om et projekt i deres område. Disse projekter vil hjælpe op til ca. 200 adresser.


Ved udvælgelsen af projekterne indgik følgende parametre:


  • områdets behov (landområder)
  • sandsynlighed for at få tilskud fra Bredbåndspuljen
  • mulighed for hurtigt at etablere en fungerende sammenslutning
  • sammenslutningens parathed – eget kendskab til behov og ønske

Det er kommunen selv, der beslutter hvor stort et beløb, der skal afsættes til evt. medfinansiering, og beslutter hvilke kriterier, støtten skal fordeles efter. Kommunen er ikke forpligtet til at yde støtte udover det afsatte beløb, hvis mængden af ansøgere overstiger dette.


Administrationen foreslår, at der i forbindelse med pilotprojektet bruges 200.000 kr. af de afsatte midler for 2016 til at støtte de to konkrete områder, som man allerede har været i dialog med, og som allerede nu er klar til at søge bredbåndspuljen. Det drejer sig Grønholt Landsbylaug og et fællesskab af grundejerforeninger omkring Vejenbrødvej.


Det er administrationens vurdering, at økonomisk støtte fra Fredensborg Kommune vil øge chancen for gennemførelsen af de enkelte projekter.  Vurderingen er dels begrundet i, at der er bedre chancer for at få et tilskud fra bredbåndspuljen med kommunens økonomiske støtte, dels at den enkelte borger vil være mere motiveret til at yde en egenbetaling, når sammenslutningen får støtte fra både kommunen og staten. Der påtænkes et kommunalt bidrag af ca. 1.000-2.000 kr. pr. adresse alt efter pilotprojekternes størrelse.

Bevilling

Ingen. Projektet gennemføres med allerede afsatte midler i budget 2016

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiudvalget godkender, at 200.000 kr. af den foreløbige kommunale pulje for 2016 udmøntes, jf. de i sagen nævnte projekter i Grønholt og omkring Vejenbrødvej.  

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Godkender administrationens indstilling.