Nr.183 - Budgetrevision 30.06.2016

Sagsnr.: 16/16145

 
Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Budgetrevisionen 30.06.2016 viser forventningerne til årets resultat for drift, anlæg og finansiering.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevision 30.06.2016 omfatter alle politikområder, det vil sige såvel drift, finansiering og anlæg.

 

Drift indeholder både serviceudgifter, overførselsudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering.

 

Tillægsbevillinger kan både være positive og negative. Positive tillægsbevillinger (+) er merudgifter dvs. udtryk for kassetræk. Negative tillægsbevillinger er mindreudgifter dvs. udtryk for kassetilførsel.

 

Siden sidste budgetrevision er der sket en forbedring af resultatet i 2016, men en forværring af resultatet af 2017. Det positive resultat i 2016 skyldes hovedsagligt en regulering på beskæftigelsesområdet, men også overførsler mellem årene på anlægsområdet. Men der er også højere udgifter på beskæftigelsesområdet set i forhold til landsplan og merudgifter på politikområde Udsatte Børn og Unge. 

 

På beskæftigelsesområdet vurderer Regeringen og KL, at der vil være et fald i antallet af ledige for kommunerne samlet. Såfremt udviklingen i Fredensborg kommune fulgte vurderingen i hovedstadsområdet/klyngen, kunne Beskæftigelsesområdet lægge 21,7 mio. kr. i kassen grundet færre udgifter til overførselsindkomster. Men Fredensborg kommune har en knap så positiv udvikling på kontanthjælps- og A-dagpengeområdet, hvorfor dette ville medføre et merforbrug på 9 mio. kr. på politikområdet. Derfor anbefales det, at området alene reguleres med 12,7 mio. kr.

 

I forhold til politikområdet Udsatte Børn og Unge er der pt. opgjort forventede merudgifter på 7,8 mio. kr. En tillægsbevilling indarbejdes først ved budgetrevision 30.11.2016, da opgørelsen af merudgifterne fortsat kvalificeres og herefter skal forelægges fagudvalget.  Disse merudgifter indgår derfor ikke som en del af de ansøgte tillægsbevillinger ved denne budgetrevision.

 

Tabel 1. Det samlede resultat af budgetrevision 30.06.2016

 

Vedtaget budget 2016

Korrigeret budget 2016

Forventet regnskab

Afvigelse

Tillægsbevillinger 30.06.2016

Overførsler og endnu ikke ansøgte tillægsbevillinger (*)

Drift i alt

2.368.150

2.448.012

2.430.975

-17.037

-16.125

-909

Indenfor servicerammen

1.755.103

1.837.712

1.834.580

-3.132

-2.233

-899

Udenfor servicerammen

613.047

610.300

596.395

-13.905

-13.892

-10

Anlæg

76.346

81.586

73.534

-8.052

-8.709

657

Finansiering i alt

-2.444.496

-2.529.598

-2.522.137

7.461

7.461

0

Indenfor servicerammen

63.169

0

0

0

0

0

Skatter og tilskud

-2.507.665

-2.529.598

-2.522.137

7.461

7.461

0

I alt

0

0

-17.628

-17.628

-17.373

-252

(*) + angiver merforbrug, - angiver mindreforbrug

 

Det overordnede resultat af budgetrevisionen fremgår af tabel 2, hvoraf det fremgår, at der i 2016 kan lægges 17,4 mio. kr. i kassen og samlet over budgetperioden drejer det sig om mindreudgifter for i alt 11,6 mio. kr.

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Samlet opgørelse over tillægsbevillinger i denne budgetrevision.

1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

Drift

-16.125

0

0

0

0

-16.125

Anlæg

-8.709

-5.801

0

0

0

-14.510

Finansiering

7.461

11.562

0

0

0

19.023

I alt

-17.373

5.761

0

0

0

-11.612

 

En deltaljeret gennemgang af de ansøgte bevillinger fremgår af bilag 1 og 2.

 

Forventninger til overholdelse af servicerammen

Udgifter under servicerammen dækker over kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Såfremt de nuværende budgetter forbruges fuldt ud, vil Fredensborg Kommune ikke kunne overholde den udmeldte serviceramme. Servicerammen er baseret på det vedtagne budget.

 

De seneste år har der dog været overførsler på mellem 30-40 mio. kr., til trods for, at dette ikke er indgået i områdernes indmeldinger til budgetrevisionerne. Ud fra erfaringerne fra tidligere år kommer Fredensborg Kommune derfor formodentlig ikke til at overskride servicerammen. Hertil kommer, at der i 2016 er blevet indarbejdet overførsler fra 2015 på 38 mio. kr. og frigivet indefrosne driftsmidler for 24 mio. kr. I alt er områdernes budgetter opskrevet med 62 mio. kr. Dette burde, alt andet lige, resultere i et højere overførselsniveau end tidligere.

 

Forventninger til udgifterne der ligger udenfor servicerammen

Samlet er der mindreudgifter for i alt 13,9 mio. kr. på de områder, der ligger udenfor servicerammen. Jf. ovenfor nedjusterer beskæftigelsesområdet forbruget i 2016 med 12,7 mio. kr., og aktivitetsbestemt medfinansiering har et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

  

Drift

En detaljeret oversigt over de ansøgte bevillinger fremgår af bilag 1 og 2.

 

Udgifter indenfor serviceramme

  • Kommunens aftalte serviceramme i 2016 er blevet nedskrevet på grund af en ændret forventning til pris- og lønfremskrivningen i 2016. For at undgå et utilsigtet løft i kommunens budget foreslås det, at budgettet indenfor servicerammen nedjusteres. Budgettet udenfor servicerammen korrigeres ikke. Samlet set korrigeres områdernes budgetter under servicerammen med 3,8 mio. kr. i 2016.
  • Lov- og Cirkulæreprogram (LCP) og andre reguleringer er den kompensation/modregning kommuneren modtager/skal betale som følge af lovændringer. I denne budgetrevision 30.06.2016 behandles reguleringer vedrørende 2016. Reguleringer vedrørende 2017-2020 behandles i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Samlet får områderne tilført 1,3 mio. kr. i 2016 som følge af LCP og andre reguleringer.
  • På politiområde Udsatte Børn og Unge arbejdes fortsat på en kvalificering af forventede merudgifter til anbringelser og skole- og dagbehandlingstilbud.

 Udgifter udenfor servicerammen

  • På politiområde Beskæftigelse er der merudgifter på 9 mio. kr. i forhold til den udmeldte regulering, da området ikke har haft den samme positive udvikling på kontanthjælps- og A-dagpengeområdet som på landsplan.
  • På udgiftsområdet aktivitetsbestemt medfinansiering var der i 2014 en stor udgiftsstigning. Det høje udgiftsniveau fortsatte i 2015, men er nu faldende. I budgetrevisionen pr. 30.04.2016 blev der lagt 2,8 mio. kr. i kassen vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering og med denne budgetrevision lægges yderligere 4,6 mio. kr. i kassen. Begge gange er det store fald blevet modsvaret af merudgifter på det indsatsstyrede område på Politikområde 13, Pleje og Omsorg. Derfor er der kun blevet lagt hhv. 0,4 og 1,5 mio. kr. i kassen samlet set fra området.

Anlæg

På anlægsområdet medfører budgetrevisionen en reduktion af budgettet i 2016 på 8,7 mio. kr. Kassen styrkes varigt med 2,9 mio. kr. som primært er et resultat af, at det er lykkedes at realisere indtægter fra salg af grunde og bygninger. Kassen styrkes midlertidigt med 5,8 mio. kr. fra anlægsudgifter, der flyttes fra 2016 til 2017.


For 2017 medfører budgetrevisionen en udvidelse af budgettet med 5,8 mio. kr., mens bevægelser mellem anlæg og finansiering medfører en reduktion af budgettet på 11,6 mio. kr. Bevægelsen mellem anlæg og finansiering skyldes, at der indarbejdes en salgsindtægt på 11,6 mio. kr. på anlægsbudgettet vedrørende grundsalgsindtægten fra det nye plejecenter i Humlebæk. Indtægten modsvares af en tilsvarende udgift til grundkapitallån til boligdelen på finansieringsområdet.  

 

Tabel 3. Ansøgte ændringer i anlægsbudgettet

1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2016-19

Forskydninger mellem år

-5.761

5.761

0

0

0

Mellem drift og anlæg

0

0

0

0

0

Mellem anlæg og finansiering

0

-11.562

0

0

-11.562

Kassen

-2.948

0

0

0

-2.948

I alt

-8.709

-5.801

0

0

-14.510

 

Frigivelse af anlægsmidler
Bilag 3 viser ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler. Ved denne budgetrevision søges om frigivelse af anlægsudgifter for 408.000 kr. og anlægsindtægter for 3.341.000 kr. vedrørende de indarbejdede salgsindtægter og -udgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Denne budgetrevision medfører, at der samlet for perioden 2016-2020 lægges 11,6 mio. kr. i kommunekassen. Budgetrevisionens betydning for kommunens likvide aktiver fremgår af tabel 4: 

 

Tabel 4. Samlet resultat siden vedtaget budget

1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

Ændring af likvide aktiver ved budgetvedtagelse

-19.692

-19.154

5.821

1.182

11.187

-20.656

Tillægsbevillinger indtil 30.06.2016

3.467

21.571

-9.722

-2.538

-2.538

10.240

Budgetrevision 30.06.2016

-17.373

5.761

0

0

0

-11.612

Ændring af likvide aktiver ved indarbejdelse af budgetrevision 30.06.2016

-33.598

8.178

-3.901

-1.356

8.649

-22.028

+ er forbrug af likvide midler, - er en forøgelse af likvide midler

 

Siden sidste budgetrevision er der sket en forbedring af 2016, men en forværring af resultatet af 2017. Det positive resultat i 2016, hvor vedtaget budget var en kasseopbygning på 19,7 mio. kr., forbedres til en kasseopbygning på 33,6 mio. kr. såfremt denne budgetrevision godkendes. Det positive resultat skal dog ses i forhold til højere udgifter på beskæftigelsesområdet set i forhold til det udmeldte korrigerede skøn på landsplan, merudgifter på politikområde Udsatte Børn og Unge samt overførsler mellem årene på anlægsområdet.

 

I 2017 ses der en forværring af resultatet, hvor der ved vedtaget budget var en kasseopbygning på 19,2 mio. kr. Med de allerede vedtagne tillægsbevillinger og såfremt denne budgetrevision godkendes vil det resultere i et kassetræk i 2017 på 8,2 mio. kr.

 

Konsekvenserne af budgetrevisionen 30.06.2016 for budgetperioden 2017-2020 indarbejdes i forbindelse med vedtagelse af budget 2017-2020. Det endelige resultat for 2016 kendes først ved årets udgang.

 

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående skema:

 

1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2020

Drift

-16.125

0

0

0

0

Anlæg

-8.709

-5.801

0

0

0

Finansiering

7.461

11.562

0

0

0

I alt

-17.373

5.761

0

0

0

+ for merudgift/- for mindreudgift

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At den samlede budgetrevision 30.06.2016 godkendes, herunder at de enkelte bevillinger i perioden 2016-2020 på driftsområdet på i alt -16,1 mio. kr., på anlægsområdet på -14,5 mio. kr. samt på finansieringsområdet på 19 mio. kr. godkendes som fremlagt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Anbefaler administrationens indstilling.