Nr.181 - 1. behandling af budget 2017 - 2020

Sagsnr.: 16/21739

 
Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Der skal fremsendes budgetforslag til Byrådets 1. behandling og fastsættes frister for indgivelse af partiernes ændringsforslag til budgettet.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget for 2017 og overslagsår til Byrådets 1. behandling.


Det anbefales, at administrationens budgetvurdering, i overensstemmelse med tidligere års praksis, lægges til grund for de videre budgetforhandlinger og oversendes til Byrådets 1. behandling. Det bemærkes, at budgetvurderingen drøftes på budgetseminaret den 26. og 27. august 2016 umiddelbart inden Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.


Det foreslås, at frist for partiernes ændringsforslag er søndag den 11. september kl. 24.00. Ændringsforslag sendes til borgmester, cc. kommunaldirektør og økonomichef. Endvidere foreslås, at det budgetmateriale der offentliggøres på kommunens hjemmeside samtidigt sendes til høring i de berettigede råd og nævn.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At administrationens budgetforslag oversendes til 1. behandling i Byrådet som grundlag for de videre politiske forhandlinger om budget 2017-2020.
  2. At fristen for aflevering af partiernes ændringsforslag til budgettet forud for dagsorden til 2. behandling, fastsættes til søndag den 11. september kl. 24.00.
  3. At budgetmaterialet offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes i høring i berettigede råd og nævn.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Anbefaler administrationens indstillinger.


Økonomiudvalget anbefaler, at budgetmaterialet indtil videre fortsat er fortroligt. Dvs. at budgetmaterialet ikke offentliggøres før senere i forhandlingsforløbet.