Nr.99 - Børneattester og flygtninge

Sagsnr.: 16/9734

 

Beslutningstema

Fredensborg Kommune skal træffe beslutning om håndtering af lovkravet om børneattester ifht. flygtninge i praktik.

Sagsfremstilling og økonomi

Ifølge Børneattestloven skal der altid indhentes børneattest for personale, som er i direkte kontakt med børn under 15 år. Det samme gør sig gældende for frivillige i institutioner og i idrætsforeninger.


Børneattesten skal sikre, at den ansatte ikke er tidligere straffet for seksuelle overgreb mod børn.


Der er kommet en opmærksomhed på validiteten af børneattester, der indhentes på flygtninge – idet der ikke er kendskab til flygtningenes forhold i Rigspolitiet, og det er ikke muligt at få fat på de nødvendige oplysninger i hjemlandet.


Det er oplyst, at topartsdrøftelserne mellem regeringen og KL, om kommunernes integrationsindsats, også vil omhandle forholdet med den manglende retssikkerhed i forhold til børneattester for flygtninge. Der er endnu ikke kommet resultater af drøftelserne.


Det er væsentligt, at der ikke må slækkes på det helt overordnede hensyn til sikkerheden og trygheden for børnene.


Indtil der ligger en aftale mellem Regeringen og KL foreslås det, at kommunen ikke tager flygtninge i praktik på områder, hvor børneattester er påkrævet.


Der foreslås en undtagelse i særlige situationer, hvor der foreligger et pædagogisk sigte. F.eks. hvor en forælder tilbydes et kort praktikophold i den institution, hvor børnene er indskrevet. Det kan skabe tryghed for forældrene og børnene samt give et kendskab til forholdene i en dansk daginstitution. Lederen af institutionen skal sikre særligt tilrettelagte opgaver og at moren aldrig er alene med børnene i institutionen.


Der er p.t. administrativt besluttet, at der ikke placeres nye flygtninge i praktik, hvor der arbejdes med børn, og hvor børneattesten er en forudsætning for ansættelse af personale. Denne administrative beslutning er gældende frem til den politiske behandling af sagen.


Status på flygtninge i praktik er, at der p.t. er 3 flygtninge i praktik, hvoraf de 2 ophører i uge 15 og i uge 17.

Retsgrundlag

Børneattestloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Praksis kommunikeres til relevante enheder og fritids- og idrætsorganisationer

Indstilling

  1. At kommunen, indtil der ligger en aftale mellem Regeringen og KL, ikke tager flygtninge i praktik på områder, hvor børneattester er påkrævet.

  1. At der kan gives en godkendelse, hvis der foreligger et særligt pædagogisk sigte. F.eks. at en mor tilbydes et kort praktikophold i den institution, hvor hendes børn er indskrevet, for at skabe tryghed og give et kendskab til forholdene i en dansk daginstitution. Lederen af institutionen skal sikre særligt tilrettelagte opgaver og at moren aldrig er alene med børnene i institutionen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Godkender administrationens indstillings punkt 1, i det der som i alle situationer tilrettelægges individuelle forløb for modtagelsen af det enkelte barn.