Nr.98 - Godkendelse af regnskab 2015 for Nordsjællands Brandvæsen

Sagsnr.: 16/8239

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende regnskab 2015 for Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Beredskabskommissionen i Nordsjællands Brandvæsen har på sit møde den 8. marts 2016 behandlet regnskabet for 2015.


Beredskabskommissionen godkendte regnskabet og fremsender dette til deltagerkommunernes endelige godkendelse.


Efter deltagerkommunernes godkendelse fremsendes regnskabet til Statsforvaltningen.


I sagsfremstillingen til beredskabskommissionens behandling er anført dette:


 

”Det samlede regnskab for Nordsjællands Brandvæsen i 2015 resulterer i et mindreforbrug på ca. 1.231.000 kr.

 

Brand

Det samlede driftsresultat på brand viser et mindreforbrug på ca. 177.000 kr., som sammenholdt med forventningerne til sammenlægningsåret er meget tilfredsstillende.

Der er i regnskabsbemærkningerne kommenteret på de særlige opmærksomhedspunkter, som har været retningsgivende for Nordsjællands Brandvæsens udgiftsstyring.

 

Opmærksomhedspunkterne omfatter særligt de tre områder for

effektiviseringspotentialer, som blev angivet i forbindelse med de fem ejerkommuners indtræden i det nye fællesskab: personalereduktion, harmonisering af husleje samt rationaler i forlængelse af en ny risikobaseret dimensionering.

 

Forventningen til det samlede resultat på brand i 2015 var et merforbrug, da der i implementeringsårene 2015 og 2016 skulle ske en organisationstilpasning med personalereduktion til følge. Besparelserne på personalereduktion indtræder med en del forskydninger afhængig af de overenskomstmæssige forhold for de pågældende medarbejdere. Den fulde effekt af besparelserne på personalereduktionen forventes derfor først at indtræde med udgangen af 2018.

 

En del af forklaringen på at forbruget på personaleomkostningerne på brand er blevet væsentlig lavere end forventet, skal findes i forlængelse af organisationstilpasningen, hvor der har været fokus på en skærpelse af adskillelsen mellem service og brand. Der er undervejs sket en tilpasning i afholdelsen af lønudgifter på de administrative ressourcer, der knyttes til serviceopgaver, som der ikke var taget højde for i budgettet.

Samtidig har der været fokus på en stram økonomistyring med generel tilbageholdenhed i forhold til blandt andet uddannelse, nye uniformer og andre personalemæssige udgifter.

 

Det forventede besparelsespotentiale på beredskabets operative område, herunder sammenlægningen af vagtcentralen, er ikke indfriet i 2015. Som konsekvens af at der ikke er indgået en aftale om ny risikobaseret dimensionering er der ikke foretaget investeringer i materiel og køretøjer. Det slår igennem på udgifterne til leasing af køretøjer, der er lavere end forventet, men som må forventes afholdt i relation til implementering af en ny risikobaseret dimensionering i årene fremover. Indtil der foreligger en afklaring på målsætningerne for redningsberedskabet, er der også her udvist en generel tilbageholdenhed på kompetenceudvikling af medarbejdere både deltidsbrandmænd og fuldtidsansatte.

Harmoniseringsudgifterne udgør de omkostninger, der har været forbundet med flytning af administration, sammenlægning af vagtcentralen, omlægning til nye IT-systemer mv.

 

Service

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på ca. 1.054.000 kr.

Det første år i det nye fælles beredskab har også på serviceområdet været præget af en organisationstilpasning med omfattende gennemgang af samtlige serviceaftaler og tilhørende ændringer i kontostruktur, budgetfordeling og afregningsmodeller.

 

Ændringerne forventes først fuldt implementeret i 2016.

Der udestår i 2016 en omfattende revidering af de eksisterende serviceaftaler samt udarbejdelse af nye, da der på enkelte opgaver ikke foreligger serviceaftaler fra de tidligere beredskaber.

Mindreforbruget skyldes primært en stram økonomistyring med tilbageholdenhed på investeringer. Der har været fokus på at få afdækket den samlede økonomi for serviceområdet inden investeringer i anlæg, køretøjer og andet materiel foretages.

 

I forlængelse af gennemgangen af serviceopgaverne forventes der i 2016 flere investeringer på blandt andet køretøjer i kørselstjenesten, da vognparken er nedslidt.

 

Regnskabstekniske forskydninger

En stor andel af det samlede mindreforbrug skyldes regnskabstekniske korrektioner. I driftsregnskabet er der korrigeret for leasingudgifter afholdt i 2015 for aftaler, der løber i 2016, revisorhonorar samt afholdte lønudgifter i 2015 for forudlønnede lønforpligtelser.

 

Det er i den sammenhæng væsentligt at bemærke, at der ved overdragelsen til det nye fællesskab ikke var udarbejdet periodisering af leasingaftalerne. Leasingudgifterne har derfor været lavere i 2015, da de tidligere beredskaber allerede har afholdt udgifter i forbindelse med enkelte leasingaftaler i 2014 for aftaler gældende i 2015. Det må derfor

påregnes, at udgifterne på leasingaftalerne øges i 2016.

 

Samlet udgør den regnskabstekniske forskydning en ændring i 2015 på ca. 1 mio. kr. fordelt med ca. 0,8 mio. kr. på brand og ca. 0,2 mio. kr. på serviceområdet.”

 

Regnskab, revisionsprotokollat og ledelseserklæring er bilagt sagen.

Retsgrundlag

Samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen og styrelsesloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender regnskab 2015 for Nordsjællands Brandvæsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Anbefaler administrationens indstilling.