Nr.97 - FLIS-tilslutningsaftale

Sagsnr.: 16/802

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om tilslutning til aftalen med KOMBIT vedrørende til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS).

Sagsfremstilling og økonomi

KOMBIT (Kommunernes it-fællesskab) har sendt en ny Tilslutningsaftale for Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) til alle landets kommuner. For de kommuner der allerede er tilsluttet FLIS, erstatter den fremsendte Tilslutningsaftale den eksisterende aftale. Fredensborg Kommune har været tilsluttet FLIS siden 2010.


I FLIS-løsningen indgår FLIS-datavarehus og FLIS-præsentationslag. FLIS-præsentationslag giver mulighed for at generere og distribuere rapporter i form af standard rapporter udarbejdet af KL samt egne rapporter. FLIS-præsentationslag indeholder også et dashboard, hvor man kan lave den overordnede benchmarking med andre kommuner.


FLIS præsentationslaget er et tilvalg og vil være udfaset pr. 1. januar 2018, da KOMBIT vurderer, at det er for omkostningstungt. Derudover har flere kommuner allerede opsagt FLIS-præsentationslaget til fordel for et af de alternativer, der er på markedet. I Fredensborg Kommune er der endnu ikke taget stilling til et alternativ til FLIS præsentationslaget. Kommunen kan dog i udfasningsperioden udtræde af FLIS præsentationslaget med et varsel på seks måneder.


Væsentlige elementer i den nye aftale for FLIS

Et væsentligt element i aftalen er, at det er en klar målsætning, at alle kommuner tilslutter sig FLIS. KL’s bestyrelse har lagt vægt på en samlet opbakning for at sikre, at FLIS opnår den nødvendige politiske ballast i forbindelse med KL’s dialog og interessevaretagelse med staten.


I aftalen lægges der også vægt på en robust projektøkonomi for at sikre en betydelig videreudvikling af FLIS. En del af videreudviklingen omhandler bl.a. nye dataområder samt hyppigere leverancer af data. For at sikre en robust projektøkonomi er aftalen uopsigelig for begge parter indtil udgangen af 2023. En bindingsperiode på 8 år er almindelig i andre KOMBIT projekter af denne størrelse.


Kommunerne skal som følge af den nye aftale aktivt medvirke til forbedret registreringspraksis og datavalidering i FLIS. Den mere forpligtende tilgang suppleres af en ny datavalideringsstrategi i 2016, der bl.a. har fokus på nye redskaber, afgrænsede datavalideringsforløb og rapporteringer til kommunens ledelseslag.


Udgiften til FLIS for Fredensborg Kommune

For hvert dataområde er der fastsat en maksimumpris på 1,24 kr. pr indbygger. Forventningen er, at der vil være 5 dataområder på i 2016 og i 2017, 7 dataområder i 2018 og fra 2019 9 dataområder.


Fredensborg Kommune må fortsætte med FLIS-præsentationslaget ind til, der er taget stilling til et alternativ. Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, stiger prisen i takt med, at flere dataområder kommer på.


Tabel 1: Årlig udgift til FLIS for Fredensborg Kommune

 

2016

2017

2018

2019

Samlet pris for dataområder (FLIS Datavarehus)

248.000

248.000

347.200

446.400

Præsentationslag

64.000

64.000

-

-

I alt pr. år

312.000

312.000

347.200

446.400


Den forventede samlede udgift for hele projektperioden (8 år) er ca. 3,2 mio. kr. Fredensborg Kommunes interne retningslinjer fastsat i Håndbog om Økonomistyring vedrørende underskriftskompetence betyder, at det er Økonomiudvalget, der skal godkende Tilslutningsaftalen for FLIS, da kontraktperioden løber over 4 år og kontraktsummen er på mere end 1 mio. kr.


Den årlige udgift kan afholdes indenfor det afsatte budget til ledelsesinformation.


Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler, at Fredensborg Kommune tilslutter sig FLIS databasen og FLIS præsentationsslaget.


Fredensborg Kommuner anvender allerede i dag FLIS til ledelsesinformation, som fx nøgletalsnotatet til budgetseminariet. I takt med at flere dataområder kommer på FLIS og datakvaliteten forbedres, vil anvendelsen i fx budgetanalyser stige.


Fredensborg Kommune deltager i et FLIS-netværk for kommuner i Region Hovedstaden og det er administrationens vurdering, at der blandt de kommuner der deltager i netværket, er bred tilslutning til den nye FLIS-aftale.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget godkender, at Fredensborg Kommune tilslutter sig aftalen med KOMBIT vedrørende Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS).

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Godkender administrationens indstilling.