Nr.96 - Årlig orientering om regnskabstekniske afskrivninger

Sagsnr.: 15/9156

 

Beslutningstema

Orientering om regnskabstekniske afskrivninger under 20.000 kr. foretaget i 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget skal orienteres én gang årligt om afskrivninger, hvor enten kravet er under 20.000 kr., hvor der ikke er midler i et dødsbo, hvor der lovgivningsmæssigt er hjemmel til afgangsførelse eller hvor andre offentlige myndigheder har resolveret afskrivning, jf. Håndbog om Økonomistyring, bilag 13. Økonomiudvalget godkendte 18. januar 2016 afskrivningerne over 20.000 kr. foretaget i 2015.


Nedenstående tabel viser de ovenfor angivne afskrivninger foretaget i 2015 på kommunens tilgodehavender. Afskrivningerne vedrører allerede bogførte tilgodehavender og restancer, og sagen har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Tabel 1. Oversigt over afskrivninger

Kategori (1.000 kr.)

Antal

Beløb

Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp

53

372

Dødsbo

152

496

Forældelse

89

522

Øvrige, forskellige afskrivningsårsager

341

303

Administrative afskrivninger

138

327

Fogedretten, gældssanering

4

183

SKAT, diverse afskrivninger

48

278

SKAT, forældelse

75

806

Udbetaling Danmark, boligstøtte

17

30

I alt

917

3.317


Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp
Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået tre år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. 
Fastsættelse af afdragsordning for borger sker i henhold til ”Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik…”, men borger har således ikke har haft betalingsevne til at betale restancen inden forældelsens indtræden tre år efter kravets stiftelse.


Opkrævningen foretager løbende opfølgning på borgerens betalingsevne og følger retningslinjerne fra SKAT for dette. Betalingsevnen vurderes ud fra forskellige kriterier, bl.a. om borger har forsørgerpligt overfor børn. Opkrævningen har derfor ofte begrænsede muligheder for at iværksætte betalingsaftaler for de borgere, som har lave indkomster.


Dødsbo
Hvis borger f.eks. har været visiteret til madudbringning og borger dør inden at have betalt for dette, da får kommunen som kreditor et krav i dødsboet. Hvis det viser sig efter opgørelse af dødsboet, at boet er uden midler, bliver kommunen som kreditor nødt til at afskrive kravet.


Forældelse

Dette kan f.eks. være efterregulering af friplads-tilskud til daginstitutioner, hvor reglerne er tilsvarende som under punktet ”Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp” eller civilretslige krav under 10.000 kr., hvor det vurderes uden effekt at oversende kravet til inddrivelse hos SKAT.


Gældssanering

Når Fogedretten træffer beslutning om en borgers gældssanering, mister kommunen som kreditor sit krav overfor borger.


Øvrige

Smårestancer, hvor borger f.eks. ikke har betalt for rottebekæmpelse, og hvor opkrævningen vurderer, at omkostningerne ved opkrævningen bliver for store i forhold til kravets størrelse.


Administrative afskrivninger

Teknisk afskrivning på grund af systemfejl hos KMD. Hvis en borger f.eks. ikke havde penge på kontoen på opkrævningstidspunktet, blev den manglende indbetaling ikke registreret korrekt og kommunen kunne derfor ikke iværksætte tiltag til opkrævning. Kommunen måtte efter KMD’s afslutning af systemfejlen afskrive de manglende indtægter.


Skat, diverse

Sager, hvor kommunen har sendt kravet til inddrivelse, men SKAT har ikke formået at inddrive restancen. Dette gælder f.eks. sager om ”Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp”, hvor betalingsevne er til stede.

Skat, forældelse

SKAT har ikke inddrevet indenfor forældelsesfristens udløb, hvorved kommunen mister sit tilgodehavende.


Udbetaling Danmark - boligstøtte

Udbetaling Danmark håndterer boligstøtten for kommunerne. Hvis borger har modtaget for meget i boligstøtte og dette ikke sidenhen kan opkræves, kan Udbetaling Danmark træffe afgørelse om afskrivning og kommunen må derfor afskrive sin andel af denne afskrivning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1.    At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.


Økonomiudvalget henviser til den netop indgåede aftale mellem KL og regeringen om tiltag vedrørende inddrivelser af kommunale restancer og kommunernes fremtidige rolle i inddrivelsen, herunder evt. kompensation til kommunerne.