Nr.95 - Økonomisk Orientering - Marts 2016

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk orientering pr. 31. marts 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en opdatering på drifts- og anlægsforbrugsprocenten samt en status for kommunens likviditet, bevillingsreserver og folketal. Status for drift og anlæg
Tabel 1 viser, at forbrugsprocenten på driftsbudgettet ved udgangen af marts 2016 var 22,3 pct. Dette er 1,3 pct.point lavere end på samme tidspunkt i 2015. Den mindre forbrugsprocent er en konsekvens af et lavere forbrug og et højere budget sammenlignet med sidste år.
Forbruget er 543 mio. kr. ved udgangen af marts 2016 mod 559 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. For 2016 er nettodriftsbudgettet 2.437 mio. kr. I 2015 var budgettet 2.367 mio. kr.  

Det gælder for hovedparten af politikområderne, at forbruget er lavere end sidste år og det er således ikke ekstraordinært manglende forbrug der er årsag til den lavere forbrugsprocent. 

Forbrugsprocenten på anlægsområdet er ved udgangen af marts 8,4 pct. Dette er markant lavere end på samme tidspunkt i 2015, hvor den var 24 pct. Den lavere forbrugsprocent skyldes både at forbruget er mindre end på samme tidspunkt sidste år samt at anlægsbudgettet er større.
Der er et nettoforbrug på 8,9 mio. kr. ved udgangen af marts 2016 mod 16,7 mio. kr. ved udgangen af marts 2015. Nettoanlægsbudgettet for 2016 er på 105,4 mio. kr. efter overførsler, hvor budgettet for 2015 var 69,7 mio. kr.

Årsagen til det lave forbrug er, at der er en række større anlægsprojekter der planmæssigt ikke er igangsat endnu. Det er forventningen, at forskellen i forbrugsprocenten mellem årene vil udlignes efterhånden som de store anlægsprojekter realiseres. 


Tabel 1. Forbrugsprocent på drift og anlæg

 

Marts 2015

Marts 2016

Drift

23,6

22,3

Anlæg

24,0

8,4Kommunens likviditet

Likviditeten er ved udgangen af marts 2016 på 51,1 mio. kr. Likviditeten er dermed øget med 35,4 mio. kr. siden marts 2015, hvor den var 15,7 mio. kr.
Det betyder, at likviditeten nu er 8,9 mio. kr. fra målsætningen om en likviditet på 60 mio. kr. svarende til ca. 1.500 kr. pr. indbygger.

 

 

 

 Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

Marts 2015

Marts 2016

Likviditet

15,7

51,1


Den nedenstående figur viser udviklingen i kommunens likviditet siden 1. januar 2015 til og med 31. marts 2016.

 

Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 31. marts 2016Bevillingsreserver
I tabel 3 vises kommunens bevillingsreserver for perioden 2016 til 2019. Bevillingsreserverne er opdelt i en drifts- og en anlægsreserve.
I budgetforliget for 2016 blev der afsat en driftsreserve på 30 mio. kr. og en anlægsreserve på 10 mio. kr. Driftsreserven er anvendt til at finansiere udfordringerne på Pleje og Omsorg- samt Handicap og Socialpsykiatriområdet, jf. budgetrevisionen pr. 30. november 2015. Endvidere er anvendt 0,9 mio. kr. på Skoleområdet. Den samlede reserve er nu på 9,1 mio. kr., som er placeret under driftsreserven.

For 2017-19 er der en driftsreserve på 14,5 mio. kr. og en anlægsreserve på 10 mio. kr. I 2017 er anlægsreserven nedskrevet til 8,1 mio. kr. De 1,9 mio. kr. er prioriteret til ”Grundkapitallån til Stejlepladsen II”. Denne vil ved næste budgetrevision blive placeret under finansiering.


Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

 

2016

2017

2018

2019

Driftsreserven

9,1

14,5

14,5

14,5

Anlægsreserven

0

8,1

10

10

 

 

Folketal i kommunen

Folketallet har stor betydning for kommunens økonomi. Folketallet var per 1. april 2016 40.094 borgere, og er således steget med 14 borgere siden årsskiftet. 


Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

Januar 2015

Januar 2016

April 2016

Folketal

39.739

40.080

40.094

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.