Nr.93 - Finansiel politik

Sagsnr.: 16/7673

 

Beslutningstema

Godkendelse af den finansielle politik.

Kundechef i Gudme Raaschou Asset Management David Huang deltager på Økonomiudvalgets møde.

Sagsfremstilling og økonomi

I følge Fredensborg Kommunes politikkoncept skal en politik tages op til drøftelse og evt. revision minimum en gang i hver byrådsperiode, som udgangspunkt i det 2. år.


Den finansielle politik som fremlægges til godkendelse er ny, men tager afsæt i den tidligere finansielle styringspolitik og i kommunens økonomiske politik.


Den tidligere finansielle styringspolitik følger ikke konceptet for kommunens politikker og har i højere grad karakter af en instruks for det daglige arbejde med forvaltning af kommunens gæld og formue. Administrationen anbefaler, at den tidligere og detaljerede ”politik” bevares, men omdøbes til instruks. Instruksen er løbende de senere år blevet justeret og der lægges ikke op til nye ændringer heri, se dog nedenfor. Instruksen beskriver, hvilke aktiver der må investeres i, retningslinjer for brugen af finansielle instrumenter mv.


Den fremlagte finansielle politik viser de overordnede politiske målsætninger og ambitioner på området og er således ikke afhængig af den aktuelle markedssituation mv. Politikken tilkendegiver de politiske holdninger til blandt andet hvilke risici kommunen vil løbe, social og miljømæssig bæredygtighed mv.


Elementer i den finansielle politik har løbende været drøftet i udvalget og administrationen har med afsæt heri lagt op til en drøftelse af tre punkter, på den del der omhandler aktiv og professionel pleje af formue og leasing.


Den finansielle politik og den finansielle instruks vil blive rettet til så de afspejler beslutningen fra de politiske drøftelser.


Følgende tre punkter forslås drøftet:


1.    Mandatet til kommunens kapitalforvaltere

Kommunens kapitalforvaltere kan i dag investere i tre aktivklasser; statsobligationer, realkreditobligationer og erhvervsobligationer. Modsat en lang række andre kommuner investerer kommunen ikke i aktier. Kommunen kan jf. lovgivningen alene investere i erhvervsobligationer gennem investeringsforeninger og investerer således ikke i enkeltvirksomheder. Ønsket om at forsigtighedsprincippet er rettesnoren i den finansielle politik betyder at erhvervsobligationer kun udgør en mindre del af porte følgen.2.    Bæredygtige investeringer

Kapitalforvalterne der har vundet opgaven med pleje af Fredensborgs obligationsbeholdning, skal have et investeringsfokus som afspejler Byrådets holdninger. I det omfang de ønsker at benytte adgangen til erhvervsobligationer er det derfor et krav at virksomhederne overholder FN’s ti principper for forretningsmæssig inddragelse af miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption. Derudover skal bæredygtighed i forhold til energi- og klimainvesteringer prioriteres afhængig af Byrådets ønsker.3.    Leasing

Der anvendes både intern og ekstern leasing. I det omfang kassebeholdningens størrelse giver mulighed for intern leasing til for eksempel driftsmateriel laves interne leasing-aftaler. Ellers benyttes eksterne leasing aftaler – primært gennem KommuneLeasing.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt lov om fonde og visse foreninger.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ingen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At den finansielle politik godkendes.
  2. At der med afsæt i diskussionspunkterne i sagsfremstillingen drøftes om den finansielle instruks skal justeres.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Sagen blev udsat, idet administrationen anmodes om at undersøge forholdet vedr. fossile brændsler.