Nr.113 - Status på Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 16/8717

 

Beslutningstema

Orienteringen taget til efterretning


Sagen oversendes til Økonomiudvalget til orientering forud for budgetseminaret i april.

Sagsfremstilling og økonomi

Forventet regnskab

Det forventede underskud for 2016 er på 20 mio. kr.

 

Vurderingen er fortaget på baggrund af forbruget samt antallet ultimo februar 2016. Der er ikke regnet med tilgang.

 

 

 

Det samlede budget et på 279,2 mio. kr. og den økonomiske vurdering er et forbrug på 307,5 mio.kr. Der blev i 2015 realiseret 16,7 mio. kr. af Handleplanen på 25 mio. kr. De resterende 8,3 mio. kr. forudsættes gennemført – hvilket giver et forventet regnskab på 299,2 mio. kr. og dermed et merforbrug på 20 mio. kr.

 

I forhold til regnskab 2015 er det især Børnehandicap som ændrer sig markant. Det forventede underskud er på 8,2 mio. kr. hvor regnskabsresultatet var et overskud på 1,7 mio. kr.

På Voksenhandicap forventes et underskud på 10,3 mio. kr. når der forudsættes gennemført indsatser for 8,3 mio. kr.

Hjælpemidler forventes at få et underskud på 1,5 mio. kr.

Institutionerne og deres takster forudsættes at balancere.

 

Tilgangen af børn på Børnehandicap er forklaringen på det forventede underskud. Grafen viser 3 af hovedområderne.

 

 

 

 

Der har fundet en kraftig tilgang af børn sted ultimo 2015 og primo 2016.

Gennemsnitsudgiften er på henholdsvis 482.000 kr. for opholdssteder, 561.000 kr. for døgninstitution og 299.000 kr. for særlige dagtilbud.

 

 

Antallet på Voksenhandicap ser således ud på de mest udgiftstunge områder:

 

 

 

På Botilbud, dagtilbud og støtte i eget hjem finder der en reduktion sted i antallet i løbet af 2015 og fortsættende i 2016. Dette gør sig ikke gældende på STU hvor der er en stigende tendens.

 

Gennemsnitsudgiften er på henholdsvis 815.000 kr. for botilbud, 193.000 kr. for dagtilbud, 293.000 kr. for støtte i eget hjem og 406.000 kr. for STU.

Det er især STU med et forventet underskud på 6,1 mio. kr. og dagtilbud med et underskud på 6,2 mio. kr. efter reduktion for handleplantiltag på i alt 4,2 mio. kr. som giver den økonomiske udfordring for Voksenhandicap.

Udviklingen i antallet af borgere med et handicap har i perioden fra 2012 betydet, at den samlede økonomi på Handicap og Socialpsykiatri har udviklet sig således:

 

 

 

Udgiftshoppet fra 2013 til 2014 skyldes tilførslen af Børnehandicapområdet.

Der blev tilført et budget på 32,2 mio. kr. i 2016 prisniveau. I 2014 var der en ekstraordinær indtægt på refusioner vedr. tidligere år på 9,2 mio. kr. I figuren nedenfor er vist udviklingen i regnskabet når der korrigeres for ressortflytninger og engangsindtægter.

 

 

 

Handlingsplan

 

Handleplanen blev realiseret på følgende vis i 2015:

 

 

 

 

Målsætningen var 25 mio.kr. og der er realiseret 16,7 mio. kr. Manglende realisering 8,3 mio. kr. Engangsbesparelserne udgjorde i alt 6,7 mio. kr. De resterende 10 mio. kr. er besparelsen i 2015 som følge af ændring i foranstaltningen for borgeren.

Da målsætningen ikke blev opfyldt i 2015 og Handlingsplanen derfor fortsætter i 2016, så skal der foretages en beregning på hvad helårseffekten for den enkelte borger har været. Dette for at beregne hvad der reelt mangler at bliver realiseret i 2016. Ved næste statusopdatering vil beregningen for helårseffekten i 2016 foreligge.

 

Endvidere skal handleplansforslagene gennemgås og der skal foretages en faglig vurdering af hvilke tiltag der kan gennemføres samt evt. nye tiltag der kan bringes i spil.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-04-2016

Orienteringen taget til efterretning


Sagen oversendes til Økonomiudvalget til orientering forud for budgetseminaret i april.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Orientering blev taget til efterretning. Økonomiudvalget lægger vægt på, at der fortsat er fokus på revisitering.