Nr.112 - Revision af kommunens sundhedspolitik

Sagsnr.: 15/36678

 

Beslutningstema

Sagen er til beslutning.

Sagsfremstilling og økonomi

Sundhedspolitikken er revideret i samarbejde med relevante fagcentre i organisationen, den har herefter været i høring hos Forebyggelsesrådet, Seniorrådet og Handicaprådet.


Den reviderede sundhedspolitik har været til behandling i Fritids- og Idrætsudvalget den 3. marts 2016 og i Social- og Seniorudvalget den 8. marts 2016.


De indkomne høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet indgik i sagens behandling.


Fritids- og Idrætsudvalget besluttede, at ”administrationen udarbejder et let revideret forslag til Sundhedspolitikken på baggrund af udvalgets bemærkninger og de indkomne høringssvar, hvorefter sagen skal tages op til fornyet drøftelse”.


Social- og Seniorudvalget besluttede, at ”udvalget støtter Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning om, at det nuværende udkast til sundhedspolitik revideres med baggrund i bemærkningerne fra udvalget og høringssvar indarbejdet”.


Social-og Seniorudvalget anbefalede endvidere, at der i første fakta boks i sundhedspolitikken tilføjes ”Vidste du, at der er nedsat et forebyggelsesråd, der rådgiver byrådet i udviklingen af den forebyggende indsats”.


Udkastet til Sundhedspolitikken er revideret i henhold til Social- og Seniorudvalgets anbefaling. 


Administrationen anbefaler dog, at der efter ordet forebyggelsesråd tilføjes ”for ældrebefolkningen”, således at sætningen lyder: ”Vidste du, at der er nedsat et forebyggelsesråd for ældrebefolkningen, der rådgiver Byrådet i udviklingen af den forebyggende indsats”.


Tilretning i forhold til høringssvar fra DH og Seniorråd

Høringssvaret fra Danske Handicaporganisationer (DH) er imødekommet således:


På side 4 er ordet udsatte tilføjet i punktopstillingen, og sætningen lyder nu ”Vi fremmer sunde vaner ved … at sætte særligt fokus på udsatte børn og unges sundhed”.


På side 5 er fx i forhold til familier  tilføjet i punktopstillingen, og sætningen lyder nu ”Vi fremmer kvalitet og udvikling ved … at indgå i forpligtende partnerskaber og samarbejder med andre offentlige og private aktører fx i forhold til familier”.


På side 5 er der i den grå rubrik tilføjet et ”Vidste du, at kommunen har indgået et partnerskab med organisationen Sammenslutningen af Unge Med Handicap, som skal fremme inklusionen af handicappede børn og unge i foreningernes sports- og motionstilbud”.


Høringssvaret fra Seniorrådet er imødekommet således: 


På side 5 i afsnit 2 er anden sætning omskrevet, så det nu fremgår tydeligt, at ”Vi prioriterer at udvikle, afprøve og videreudvikle for at sikre kvalitet og sammenhæng i indsatserne, og vi gør det gerne i samarbejde med andre forvaltningsområder, kommuner, hospitaler, almen praksis, offentlige og private organisationer, erhvervslivet, frivillige og borgere i al almindelighed”.

På side 5 er der tilføjet et nyt eksempel i punktopstillingen, så der nu står ”Vi fremmer kvalitet og udvikling ved at … indgå i forsøgs- og udviklingsarbejde med hospitaler, kommuner og almen praksis fx om det sammenhængende patientforløb”.


På side 5 er der i den grå rubrik tilføjet et ”Vidste du, at der er nedsat et Kommunalt Lægeligt Udvalg med repræsentanter fra almen praksis, som mødes tre gange årligt for at drøfte samarbejdet mellem kommunen og de praktiserende læger”.


Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler, at den reviderede udgave af Sundhedspolitikken godkendes for den næste 4-årige periode.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Sundhedslov.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling


  1. At indstillingen fra Social – og Seniorudvalget ændres til ”Vidste du, at der er nedsat et forebyggelsesråd for ældrebefolkningen, der rådgiver Byrådet i udviklingen af den forebyggende indsats”.
  2. At den reviderede sundhedspolitik med de foreslåede ændringer godkendes.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 06-04-2016

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Anbefaler Fritids– og Idrætsudvalgets indstilling.