Nr.110 - Planmæssige rammer for udbud og salg af Teglgårdsvej 155 i Humlebæk

Sagsnr.: 16/3967

 

Beslutningstema

Stillingtagen til rammer for udbud og salg af Teglgårdsvej 155 i Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 19. oktober 2015 besluttede Økonomiudvalget, at udvalgte kommunale ejendomme skulle undersøges med henblik på salg, herunder ejendommen Teglgårdsvej 155 i Humlebæk, matr.nr. 4e Øverste Torp By, Humlebæk.

Ejendommen

Ejendommen er beliggende ud mod Teglgårdsvej. Mod syd og vest grænser ejendommen op mod rækkehuse og mod nord og vest grænser området op mod villaer. Ejendommen er afskærmet af hække og enkeltstående træer, der understøtter områdets grønne præg.  Området har tidligere haft anvendelse som legeplads, men henligger i dag som et grønt areal.

Det samlede grundareal er på 1867 m2.

 

Gældende planmæssige rammer

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 31 for et rækkehusområde ved Teglgårdsvej, og § 2.2 udlægger området til offentligt formål i form af legeplads. En udvikling af ejendommen til boligformål, vil derfor kræve et nyt plangrundlag.

Der gælder følgende kommuneplanrammebestemmelser for området HB13 – Rækkehusområde øst for Teglgårdsvej:

·         Områdets anvendelse fastlægges til tæt/lav boligbebyggelse

·         Max bebyggelsesprocent på 30 % for området under et.

·         Max 1 etage med udnyttet tagetage

Ejendommen kan således i henhold til kommuneplanrammen udvikles til tæt/lav bebyggelse i form af rækkehuse/klyngehuse.


Forslag til planmæssige rammer for udbud

Administrationen har på grundlag af nærmere undersøgelser og besigtigelse følgende forslag til planmæssige rammer.

Anvendelse:

·         Området skal anvendes til tæt/lav boligbebyggelse.

 

Bebyggelse:

·         Max bebyggelsesprocent på 30 % for området under et.

·         Bebyggelse må opføres i max 1 etage med udnyttet tagetage.

·         Ny bebyggelse skal med placering og formsprog tilpasses således, at der opnås en god helhedsvirkning.

Trafik:

·         1,5 parkeringsplads pr. bolig for tæt/lav boligbebyggelse.

·         Vejadgang til ejendommen skal etableres over ejendommens nordlige skel mod Teglgårdsvej.


Klimatilpasning og bæredygtighed:

·         Eventuel solenergi på tage og facader skal udføres i ikke reflekterende materialer og tilpasses arkitekturen.

 

Beplantning og terræn:

·         De enkeltstående træer langs Teglgårdsvej skal bevares.

·         Hegn mod Teglgårdsvej skal være levende hegn evt. med et trådhegn på maksimalt 120 cm bag det levende hegn.

Såfremt de opstillede planmæssige rammer for Teglgårdsvej 155 godkendes- vil ejendommen udbydes til salg på disse betingelser. Efter indgåelse af kontrakt med køber, skal der i samarbejde med køber udarbejdes et nyt plangrundlag for ejendommen.  

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende stade.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At de opstillede planmæssige rammer for Teglgårdsvej 155 i Humlebæk ligger til grund for udbud af ejendommen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-04-2016


Administrationens indstilling vedtaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Godkender Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.