Nr.109 - Udvikling med henblik på salg af matr. nr. 1dh og 1dk Øverste Torp By, Humlebæk samt 4cø og 4da Nederste Torp By, Humlebæk

Sagsnr.: 16/6549

 

Beslutningstema

Stillingtagen til byudvikling af matr. nr. 1dh, 1dk Øverste Torp By, Humlebæk samt matr. nr. 4cø og 4da Nederste Torp By, Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 19. oktober 2015 besluttede Økonomiudvalget, at udvalgte kommunale ejendomme skulle undersøges med henblik på salg, herunder ejendommene matr.nr. 1dh, 1dk Øverste Torp By, Humlebæk og 4cø og 4da Nederste Torp By, Humlebæk. Ejendommene er beliggende syd for Fredensborgvej i Humlebæk, og har ikke fået tildelt adresser. På det vedhæftede kortbilag er ejendommenes specifikke placering angivet.  


Området

Ejendommene er beliggende ud mod Fredensborgvej, som er den primære ankomstvej til Humlebæk. Nord for området ligger et fredet marklandskab samt idrætsbaner og mod syd afgrænses ejendommene af villabyen. Ejendommene har i mange år været en grøn bufferzone mellem Fredensborgvej og villabebyggelsen. Ejendommene har dog siden 1980’erne været udlagt til boligformål i kommuneplanen.

Gældende planmæssige rammer

Der gælder følgende rammebestemmelser for området HB20 – Parcelhusområde ved Boserupvej og Bogårdsvej:

·         Områdets anvendelse fastlægges til åben/lav boligbebyggelse

·         Max bebyggelsesprocent på 30 % for den enkelte ejendom

·         Max 1 etage med udnyttet tagetage

Området er delvist beliggende i landzone. Byudvikling på ejendommene vil kræve at hele området overføres til byzone med en ny lokalplan. I Kommuneplan 2013 indgår ejendommene ved Langebjergvej i rækkefølgebestemmelserne efter Humlebæk Syd.


Dele af matr. nr. 4cø og 4da Nederste Torp By, Humlebæk er omfattet af Byplanvedtægt nr. 32 for et område mellem Torpenvej og Ny Torpenvej. Byplanvedtægten udlægger området til åben/lav boligbebyggelse i maksimalt 1 etage med udnyttet tagetage.


Administrationens vurdering

Matr. nr. 1dh, 1dk Øverste Torp By, Humlebæk og 4cø Nederste Torp By, Humlebæk

Det er administrationens vurdering, at ejendommene ikke er egnet til boligbebyggelse, da det ikke er muligt at etablere vejadgang til området. Det skyldes følgende forhold:

  • Der kan ikke etableres overkørsel fra Fredensborgvej, da Fredensborgvej har status som trafikvej.
  • Der kan ikke etableres overkørsel fra Bogårdsvej, da overkørslen trafiksikkerheds- og trafikafviklingsmæssigt kommer for tæt på krydset mellem Fredensborgvej og Bogårdsvej.
  • Det sydlige areal, der møder Bogårdsvej, er for smalt til at etablere vejadgang. Desuden er der lige udfor arealet et helleanlæg, der sikrer cyklister sikker adgang fra stien og over vejen.

Matr. nr. 1dh bliver i dag anvendt til regnvandsbassin og det er administrationens vurdering, at der er behov for regnvandshåndtering i området.  Arealerne anbefales derfor fortsat anvendt til offentligt grønt område med mulighed for regnvandshåndtering.


Matr. nr. 4da Nederste Torp By, Humlebæk

I henhold til kommuneplanrammen vil der kunne opføres villaer i området med en maksimal bebyggelsesprocent på 30 % for den enkelte ejendom og i maksimalt 1 etage med udnyttet tagetage.

Dele af ejendommen er markeret med risiko for oversvømmelse og jf. Kommuneplan 2013 skal oversvømmelsestruede områder friholdes for bebyggelse og anlæg. Ejendommens samlede grundareal er på 4.228 m2, og området som er markeret med risiko for oversvømmelse er på ca. 500 m2 Det er administrationens vurdering, at der vil kunne opføres 3-4 villaer på ejendommen.


Borgerinddragelse

Administrationens foreslår, at der på baggrund af beslutning om udvikling af de kommunale arealer holdes borgermøde om udvikling af arealerne på hele strækningen langs Fredensborgvej.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende stade.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1.    At matr. nr. 1dh, 1dk Øverste Torp By, Humlebæk samt matr. nr. 4cø Nederste Torp By, Humlebæk ikke udvikles til boligformål.

2.    At der arbejdes videre med rammer for udbud og salg af 3-4 villagrunde på matr. nr. 4da Nederste Torp By, Humlebæk. 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-04-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Godkender Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.