Nr.108 - Pleje- og rehabiliteringscenter, endelig vedtagelse af Lokalplan H109 og KP tillæg 11

Sagsnr.: 15/32181

 

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan H109 – Pleje- og Rehabiliteringscenter ved Boserupvej samt tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I de kommende år bliver der flere ældre borgere i kommunen, og behovet for plejeboliger er størst i Humlebæk, både i dag og de næste 10 år. Erfaringen viser, at der er et udbredt ønske om at kunne blive gammel i sin egen by.

 

Udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen viser, at kommunen skal håndtere pleje- og behandlingsopgaver, samtidig med at der gøres en indsats for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Endelig har kommunen en stigende ældrebefolkning, som lever længere, og alene derfor har et øget behov for pleje og behandling. Dette forudsætter muligheden for, at borgerne får tilbudt en akut plads eller et midlertidigt ophold, hvor rehabiliteringen kan foregå.

 

Byrådet besluttede den 22. juni 2015 at placere et nyt pleje- og rehabiliteringscenter syd for Langebjergstien i Humlebæk med vejbetjening fra Boserupvej. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 1. december 2015 at vejadgangen sker via en vejbro over Langebjergstien.

 

Lokalplanområdet og områdets anvendelse

Lokalplanområdet er indplaceret i landskabet syd for Børnehuset Frugthaven og Langebjergstien. Der er i dag ikke trafikbetjening til området.

 

Lokalplanområde er et stykke agerland, der også rummer en udtørret sø og et veletableret levende hegn.

 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et pleje- og rehabiliteringscenter med tilhørende færdsels- og friarealer. Det bebyggede areal må maksimalt udgøre 4.000 m2 og bebyggelsens bruttoetageareal må være op til 7.000 m2.

 

Lokalplanområdet er samlet set 2,7 ha og ligger i byzone. I delområderne A, B og C, der udgør 2 ha, er byggeprocenten 35 % under et.

 

Lokalplanforslagets bestemmelser

Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, der har til formål at sikre

 • mulighed for byggeri til offentlige formål som eksempel pleje- og rehabiliteringscenter, lægepraksis og café
 • indpasning af byggeriet i den eksisterende by og landskabet
 • området trafikbetjenes fra Boserupvej via en vejbro over Langebjergstien
 • direkte forbindelse for gående og cyklister til Langebjergstien
 • et nyt fælles grønt byrum til gavn for skole, institution, plejecenter og byens borgere
 • områdets grønne strukturer bevares og der etableres kompenserende foranstaltninger, såfremt der bygges på tværs af det levende hegn
 • mulighed for opsætning af en mobilmast

 

Kommuneplan 2013

I forbindelse med lokalplanforslaget er der udarbejdet et tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 hvor dele af rammeområderne HB41, HB42 samt HR18 erstattes af nyt rammeområde HO11 til offentlige formål og rækkefølgebestemmelserne for Humlebæk ændres idet det nye rammeområde prioriteres op i første række.

 

Borgerinddragelse

I forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslag H109 blev der den 28. januar 2016 afholdt et borgermøde. Resume fra borgermødet er bilagt sagen.

 

Offentlig høring af lokalplanforslag H109

Lokalplanforslaget var i offentlig høring i perioden fra 5. januar 2016 til den 8. marts 2016. Der er kommet 30 indsigelser og bemærkninger fra myndigheder, foreninger og privatpersoner. Den ene indsigelse indeholder 120 håndskrevne underskrifter samt 527 digitale tilkendegivelser. ”Hvidbog Pleje- og Rehabiliteringscenter, høringssvar” som er et resumé af de enkelte indsigelserne samt administrationens bemærkninger og samtlige høringssvar i deres helhed er bilagt sagen (se bilag).

 

Mange af indsigelserne omhandler placeringen af et nyt pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk Syd, og kun få har kommenteret på det nærmere indhold i lokalplanforslaget.

 

På baggrund af de tidligere beslutninger er Forslag til lokalplan H109 samt tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 udarbejdet for at regulere det fysiske omfang og udformningen af et nyt pleje- og rehabiliteringscenter samt arealerne omkring. Mange af indsigelserne omhandler således emner, det ikke er muligt at regulere i en lokalplan.

 

Indsigelser

Herunder følger en kort opsummering af bemærkninger/indsigelserne grupperet i følgende emner:

 • Humlebæk Syd
 • Placering af pleje- og rehabiliteringscentret
 • Trafik
 • Offentlig trafik
 • Natur
 • Mobilmast
 • Højde bestemmelser

 

Humlebæk Syd

Der ønskes ikke en udbygning af Humlebæk Syd.

Administrations bemærkninger:

Placeringen af centret i Humlebæk Syd blev besluttet på Byrådets møde den 22. juni 2015. Indsigelserne medfører ikke ændringer i lokalplanforslaget.

 

Placeringaf pleje- og rehabiliteringscenter

Der er forslag til andre placeringer af centret i Humlebæk f.eks. boldbanen ved Baunebjergskolen, Humlebæk Center, boldbanerne ved Bannebjerggård. Andre ønsker at dele af fredningen af Kelleriskilen ophæves, så byudviklingen foregår nord for Fredensborgvej. Endvidere er der forslag om at det nye center placeres andre steder i Humlebæk Syd f.eks. ved Humlebæk Idrætscenter, hvor deri forvejen er skabt vejforbindelse eller helt mod øst ved Teglgårdsvej.

Administrations bemærkninger:

Placeringen af centret syd for Børnehuset Frugthaven blev besluttet på Byrådets møde den 22. juni 2015. Indsigelserne medfører ikke ændringer i lokalplanforslaget.

 

Trafik

Indsigelserne omhandler bekymring for hvordan trafikken skal afvikles på Boserupvej og i krydsningen mellem Boserupvej og Fredensborgvej.

Administrationens bemærkninger:

Der er lavet en trafikanalyse med opdateret trafiktal i forbindelse med projektet. Konklusionen er, at Boserupvej er dimensioneret til den kommende mængde trafik, som et pleje- og rehabiliteringscenter vil generere. Ved en eventuel senere udbygning af Humlebæk Syd vil der formentlig skulle etableres foranstaltninger ved Fredensborgvej.

Indsigelserne medfører ikke ændringer til lokalplanforslaget.

 

Offentlig transport

Indsigelserne påpeger at centret bliver svært at komme til med offentlig transport. I det bussen kører på Teglgårdsvej.

Administrationens bemærkninger:

Planlægning af bustrafik foregår uafhængigt af lokalplanlægning og Planloven. Planlægningen foregår i samarbejde med Movia og på baggrund af lokale ønsker og behov.

Borgere i og udenfor kommunen kan anvende Flextur til at komme fra og til centret. Personer med handicap kan ansøge kommunen om at blive visiteret til kørsel i Flextrafik ordningen. Kørslen med disse ordninger kan ske med minibus. Flextrafik kan bestilles til og fra alle adresser i kommunen.

Den planlagte placering af pleje- og rehabiliteringscenter er mellem 400-500 meter (afhænger af placeringen af hovedindgangen) fra busstoppestedet ved Teglgårdsvej. Indsigelserne medfører ikke ændringer til lokalplanforslaget.

 

Natur

Indsigerne ønsker at bevare naturen i Humlebæk Syd. For lokalplanområdet gælder det specielt det levende hegn i den udstrækning, det har i dag. Til glæde for flora og fauna. Der er endvidere bekymring for det eksisterende fugleliv vil forsvinde fra området.

Administrationens bemærkninger:

I lokalplanforslaget er der lagt vægt på at den eksisterende beplantninger skal bevares, i den udstrækning det er muligt. Der er åbnet mulighed for at gennemskære det levende hegn på en strækning af 35 meter, da det ellers ikke er muligt at gøre brug af den østlige del af byggefeltet, og det dermed ikke vil være muligt at opfylde behovet for plads. Gennemskæres det levende hegn vil det udløse krav om kompenserende foranstaltninger ved plantning af nyt hegn, så det sikres at der fortsat er spredningskorridor for flora og fauna. Byggeri vil få betydning for dyrelivet. Der er lavet undersøgelser omkring de beskyttede dyrearter og der er sikret kompenserende foranstaltninger. Indsigelserne medfører ikke ændringer til lokalplanforslaget.

 

Mobilmast

Der er bekymring for, at en mast i 36 meter vil skæmme området og have negativ virkning på dyrelivet.

Administrationens bemærkninger:

Den teknologiske udvikling betyder, at der er stigende behov for placering af mobilmaster, og 36 meter er den højde, der normalt efterspørges af udbyderne i dag. Kommunen har pligt til at anvise placering af mobilmaster, og i en højde der gør det muligt, at alle udbydere kan anvises plads på masten. Højdebestemmelsen betyder ikke, at der nødvendigvis placeres en mast i 36 meter. Hvis en lavere mast er mulig, vil udbyderen af økonomiske årsager fortrække dette. Højde bestemmelsen betyder, at den ikke bliver højere end 36 meter uden en dispensation. Indsigelserne medfører ikke ændringer til lokalplanforslaget.

 

Byggeriets højde

Flere indsiger fremfører, at 16 meter højt byggeri er for høj i området.

Administrationens bemærkninger:

Højdebestemmelsen betyder, at det er muligt med byggeri i op til 16 meter.

I lokalplanforslaget er angivet en max højde på 16 meter for at sikre et attraktivt byggeri med god rummelighed. I det nye pleje- og rehabiliteringscenter er der en række krav om tekniske installationer i forhold til hjælpemidler, der kræver ekstra rummelighed i etageadskillelsen. Det er dog administrationens vurdering, at dette også kan opnås ved en lavere maxhøjde. Indsigelserne medfører følgende forslag til ændringer af dele af § 7 stk. 2:

 

Nuværende ordlyd:

’Bebyggelsen må opføres i maksimalt 3 etager. Ingen del af bygningens tag må hæves mere en 16 meter.’

 

Ændres til:

’Bebyggelsen må opføres i maksimalt 3 etager. Ingen del af bygningens tag må hæves mere en 12 meter.’

 

Redaktionelle rettelser

Nuværende ordlyd:

I § 3 stk. 2 for delområde B, henvises der til § 9.3.

 

Ændres til:

Henvisningen skal rettes til § 9.4

 

§ 9 stk. 4 præciseres så det tydeligere fremgår, at der er tale om et hegn, der supplerer det eksisterende levende hegn.

 

Nuværende bestemmelse:

§ 9 stk. 4: ’Hvis bebyggelsen placeres på tværs af det levende hegn (delområde B) skal det omlægges, så der til enhver tid er et ubrudt nord-sydgående forløb af træet fra Langebjergstien til lokalplanområdets sydgrænse.’

 

Ændres til:

§ 9 stk. 4: ’Hvis bebyggelsen placeres på tværs af det levende hegn (delområde B) skal der etableres et nyt ubrudt hegn, som supplerer det eksisterende hegn, så der til enhver tid er et ubrudt nord-sydgående forløb af træet fra Langebjergstien til lokalplanområdets sydgrænse.’

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanens vedtagelse vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og de som er blevet hørt og de som har afgivet høringssvar vil modtage brev om Fredensborg Kommunes afgørelse.

Indstilling

1.    At lokalplan H109 samt tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med følgende rettelser til bestemmelserne på baggrund af høringssvar.


§ 7 stk. 2

 

Nuværende bestemmelse:

Bebyggelsen må opføres i maksimalt 3 etager. Ingen del af bygningens tag må hæves mere en 16 meter. (Resten af bestemmelsen er uændret).

 

Ændres til:

Bebyggelsen må opføres i maksimalt 3 etager. Ingen del af bygningens tag må hæves mere en 12 meter. (Resten af bestemmelsen er uændret).

 

2.    At lokalplan H109 samt tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med følgende redaktionelle rettelser til bestemmelserne


Nuværende bestemmelse:

I § 3 stk. 2 for delområde B, henvises der til § 9.3.


Ændres til:

Det skal rettes til § 9.4


§ 9 stk. 4 præciseres så det er tydeligt at der er tale om et hegn der supplerer det eksisterende levende hegn.


Nuværende bestemmelse:

§ 9 stk. 4 Hvis bebyggelsen placeres på tværs af det levende hegn (delområde B) skal det omlægges, så der til enhver tid er et ubrudt nord-sydgående forløb af træet fra Langebjergstien til lokalplanområdets sydgrænse.


Ændres til:

§ 9 stk. 4 Hvis bebyggelsen placeres på tværs af det levende hegn (delområde B) skal der etableres et nyt ubrudt hegn, som supplerer det eksisterende hegn, så der til enhver tid er et ubrudt nord-sydgående forløb af træet fra Langebjergstien til lokalplanområdets sydgrænse.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-04-2016


Indstillingen sat til afstemning.


For stemte 5: Rasmus Østrup-Møller (A), F, O og V.


I mod stemte 3: Carsten Nielsen (A),  B og C.


Et flertal af udvalget anbefaler dermed administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Bemærkninger fra Seniorrådet indgik i sagens behandling.


Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling efter afstemning:


For stemte: 9 Liste A, Liste F, Liste I, Liste O, Liste V og Liste Ø


Imod stemte: 2 Liste B og liste C


Økonomiudvalget anmoder administrationen om at ajourføre det tidligere notat, der belyser alternative placeringsmuligheder med processen, der er forløbet siden byrådsbeslutningen den 22. juni 2015.