Nr.106 - Finansiering af brorenoveringer

Sagsnr.: 15/772

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til finansiering af 1) overvågning, analyser og løbende forstærkning af bro der fører kystbanen over Nivåvej 2) ny bro der fører Gl. Strandvej over Nive Å samt 3) medfinansiering af ny bro over Ullerødvej med forøget bredde.  

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget behandlede på mødet den 27. januar 2015 en sag om Banedanmarks renovering af tre broer på Kystbanen samt de to kommunale broer hhv. på Kystbanen over Nivåvej og Gl. Strandvej over Nive Å.


Af sagen fremgik det at Banedanmark har besluttet at udskifte Kystbanebroerne over Dageløkkevej, Møllevej og Ullerødvej i 2017. Det giver kommunen mulighed for samtidig at udvide vejene under de pågældende broer, der de pågældende steder en-sporede. Udvidelsen af broerne vil i givet fald skulle finansieres af kommunen. Fra kommunens side er ikke udtrykt ønske om at ændre på vejforholdene på Dageløkkevej eller Møllevej. Broen over Ullerødvej er behandlet i det understående.


Sagen omhandlede desuden de to kommunalt ejede broer:

 • Kystbanen over Nivåvej, som er stærkt angrebet af alkalikiselreaktioner.
 • Gl. strandvej over Nive Å ved Nivaagaards Malerisamling, som er stærkt nedbrudt og står over for en udskiftning.

Udvalget besluttede på mødet den 27. januar 2015 at oversende sagen til budgetforhandlingerne, idet udvalget anbefalede at der etableres en brorenoveringspulje på 3-5 mio. kr. årligt. Udvalget anmodede om at der – evt. i samarbejde med andre kommuner – indledes dialog med Banedanmark om finansiering og om princippet omkring udgiftsfordeling.


Ved budgetforlig 2016-2019 blev der ikke afsat midler til en brorenoveringspulje, men følgende tekst fremgår af budgetforliget:


”Budgetforligspartierne vil undersøge, hvad det vil koste at købe sig ind i Banedanmarks projekt for renovering af tunnel ved Ullerødvej for at fremme kommunens ønsker til dimensionering af vej mv. En aftale skal senest være på plads i 2016. Når resultatet af kontakten til Banedanmark kendes, tager forligspartierne endelig stilling til medfinansiering af en udvidelse”.


På møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 3. november 2015 blev det besluttet at igangsætte en forhandling med Banedanmark, med det formål at opnå det bedst mulige økonomiske resultat for finansiering af en konkret broløsning for Ullerødvej. Forhandlingsdelegationen skulle bestå af Borgmesteren, Udvalgsformanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Udvalgsformanden for Udvalget for Infrastruktur og Trafik.

 

Kommunens bro på Kystbanen over Nivåvej.


Broen der fører Kystbanen over Nivåvej er en kommunal bro fordi banen var etableret da Nivåvej skulle anlægges. Broen er opført i 1977 og bygget som en armeret pladebro over fire fag. Den er således forberedt for en senere udvidelse af Nivåvej til fire spor. Da Kystbanen samtidigt på dette sted har tre spor og perroner der rækker ud på brokonstruktionen, er det samlede broareal på i alt 1016 m2. Det er Banedanmark der vedligeholder broen mod godtgørelse fra kommunen af samtlige udgifter.

 

Status vedr. broens tilstand

 

Der er gennemført følgende undersøgelser og analyser af broen:

 • Særeftersyn,  januar 2015 af Rambøll
 • Visuel registrering og borekerneundersøgelser, januar 2015, DTU
 • Borekerneundersøgelse af brodæk, januar 2015, Rambøll
 • Bæreevneberegning, juni 2015, Rambøll

Broen er stærkt angrebet af alkalikiselreaktioner, som betyder at betonen svækkes og bæreevnen nedsættes. En kontrolberegning af brokonstruktionen baseret på materialeparametre svarende til nuværende værdier og dimensionerende belastning viser at broens bæreevne ikke er fuldt ud tilstrækkelig efter nugældende normer.


Nedsættes den beregningsmæssige belastning til den faktiske belastning fra de nuværende Kystbanetog er bæreevnen dog lige netop tilstrækkelig. Det er imidlertid en tilstand som Banedanmark ikke vil acceptere i længere tid.


Overordnet set er der to strategier:

 1. Levetidsforlænge broen i form af udskiftning af fugtisoleringen i 2017 og udføre forstærkninger af broen, når der måtte være behov for det. Banedanmark har senest vurderet at udgifterne hertil vil kunne beløbe sig til mindst 20 mio. kr. i 2017. Broen vil med denne løsning forventeligt skulle udskiftes om 25-30 år. Der må derfor med denne løsning forventes udgifter på mindst 50 mio. kr.
 2. Overvåge broen og evt. udføre løbende forstærkninger frem til næste sporspærringsmulighed om ca. 10 år (planlagt til 2027) og så udskifte broen med en ny og mindre konstruktion som er tilstrækkelig til at dække Nivåvejs trafikale behov. Udgiften til en ny mindre bro er vurderet til 25-30 mio. kr.

De nævnte beløb skal alene afholdes af kommunen.


Banedanmark er indstillet på at samarbejde om strategi 2 med henblik på en udskiftning af broen i den næstfølgende sporspærringsperiode som pt. er planlagt til 2027. Kommunen skal derfor være forberedt på at afholde udgifter til forstærkninger frem til der skal investeres 25-30 mio. kr. i broen i 2027. Det er ikke opgjort hvad udgifterne til overvågning, analyser og eventuelle forstærkninger vil beløbe sig til, men administrationen anbefaler, at der årligt afsættes en ramme på 0,5 mio. kr. til dette.


Kommunens bro på Gammel Strandvej over NiveÅ


Broen, der fører Gammel Strandvej over Nive å er en kommunal bro opført i 1950. Broen er skiltet med en vægtbegrænsning på 8 t totalvægt som sammen med indsnævring af kørebanen til ét spor, giver mulighed for at afvikle trafikken inkl. buskørsel. Det er kommunen der skal vedligeholde broen.

 

Status vedr. broens tilstand

 

Administrationen anbefalede i januar 2015 at brodækket udskiftes i 2017-18 på baggrund af et særeftersyn udført af Rambøll i 2005. Broen er yderligere vurderet af Rambøll i december 2015 med en klar anbefaling af en hurtig udskiftning af brodækket.


Det er ikke teknisk muligt at forstærke den nuværende konstruktion, og det anses ikke for realistisk at indføre yderligere vægtbegrænsninger der i dag er hhv. 8t på kørebanen og 1,5 t på de svageste dele af broen. Yderligere vægtbegrænsning vil give gener for trafikafvikling i området og desuden hindre buskørsel over broen. Hvis enkelte trafikanter ikke respekterer vægtbegrænsningen vil det kunne få særdeles uheldige konsekvenser.


En udskiftning af brodækket er den eneste realistiske løsning. 


Brokonstruktionen består af endeunderstøtninger på hver side af åen og herimellem et brodæk bestående af TT-elementer. Brodækket fremstår i dag så skadet på grund af gennemsivninger, kloridindtrængning, aktiv korrosion af armeringen mv. at det ikke er muligt at genetablere bæreevnen ved at udføre reparationer. Det er derfor af sikkerhedsmæssige grunde, nødvendigt at udskifte TT-elementerne med nye, samt reetablere brodækket med ny fugtisolering, belægning og autoværn/rækværker. Det vurderes at endeunderstøtningerne kan genbruges efter renovering af overfladerne.


Da brodækkets bæreevne er stærkt nedsat og fortsat forringes skal udskiftningen ske hurtigst muligt dvs. med projektering i 2016 og udbud og udførelse i 2017.


Omkostningen til en udskiftning af brodæk mv. skønnes at være 5 mio. kr.

 

Banedanmarks bro over Ullerødvej

 

Der blev i 2013/2014 i samarbejde med Banedanmark udarbejdet et skitseprojekt for en udvidelse af broen i bredden fra et til to spor samt øgning af frihøjden. En udvidelse af broen til et normalt to-sporet vejprofil inklusiv en dobbeltrettet cykelsti blev beregnet som nedenfor:


Estimat 2014

Udgift (mio. kr.)

2014 niveau

Ny banebro

13,5

Ny stibro

1,5

Banedanmarks beregnede udgift til brorenovering og dermed deres forslag til medfinanciering af ændret broløsning

-5,4

Samlet udgift for kommunen

9,6

Ændret og sænket vejføring (kommunal udgift)

10,8


Den 3. marts 2016 holdt kommunens forhandlingsdelegation møde med Banedanmark. Resultatet heraf blev nedenstående forslag, som skal danne grundlag for politisk drøftelse i Fredensborg Kommune:

·         Anlægsudgiften til en ny bredere banebro (13,5 mio. kr) fordeles med 52% til Banedanmark og 48% til kommunen. Kommunen betaler 100% af anlægsudgiften til ny stibro og ændret vejføring.

·         Drift og vedligeholdelse af broen fordeles tilsvarende med 52% og 48%

·         Broen etableres på samme sted som den nuværende.


Banedanmark skal senest modtage tilkendegivelse fra kommunen med udgangen af april 2016.


Den tekniske udgangspunkt er, at broen udskiftes i 2017 og udvides til en bredde på 10,6 m (den nuværende bredde er 4,52 m). Dette vil anslået koste 15,2 mio. kr. Højden anlægges som den nuværende, men forberedes for, at kommunen på et senere tidspunkt kan udføre en sænkning af vejprofilet, så der kan opnås en frihøjde på 4,2 m. Dette vil anslået koste 11 mio. kr. (alle udgifter er i 2014-prisniveau).


Med broens nye bredde vil vejen have to-sporet vejprofil og mulighed for en dobbeltrettet cykelsti. Dvs. at trafiklysreguleringen er unødvendig. Frihøjden giver fortsat ikke mulighed for at større køretøjer kan passere. Dette vil først være muligt hvis kommunen beslutter sig for at vejprofilet sænkes.


Udgifterne til stibro på 1,5 mio. kr., skyldes at stibroen på Banestien i givet fald skal spænde over to kørebaner i stedet for en. Den nuværende stibro er en trefagsbro hvor bropladen består af TT-elementer, der hviler af dels på endeunderstøtningerne, dels på de to midterunderstøtninger. Brotypen er billig i anlægsudgift men til gengæld vedligeholdelseskrævende. Den nye spændvidde vil betyde at der anlægges en anden type.

 

Kommunens samlede omkostninger vil efter forhandling med Banedanmark dermed beløbe sig til 9,2 mio. i 2017 som angivet nedenfor:


Estimat 2017

Udgift (mio. kr.)

Ny banebro (2014 niveau)

13,5

Ny stibro (2014 niveau)

1,5

Retablering af vej/sti (2014 niveau)

0,2

Arealerhvervelse (2014 niveau)

0,2

Ny aftale om Banedanmarks medfinanciering af ændret broløsning (2014 niveau)

-7,0

Samlet udgift for kommunen (2014 niveau)

8,4

Samlet udgift for kommunen (2017 niveau)

9,2

Evt. senere udgift til sænket vejføring (2014 niveau)

11,0


Ønskes udvidelsen af broen udsat kan det evt. ske ved næstfølgende sporspærringsperiode som pt. er planlagt til 2027. Kommunen vil i så fald skulle afholde samtlige omkostninger til en ny bro, herunder bortskaffelse af den bro som Banedanmark har opført i 2017.


Øvrige Kommunale bygværker

 

Denne sag omfatter de mest akutte brorenoveringer. Administrationen vurderer at der er et efterslæb på flere af de øvrige bygværker (broer og tunneller) i kommunen. Opgørelsen af dette efterslæb forventes at indgå i den planlagte analyse af efterslæb på vejområdet.

 

Økonomi

 

Der er ikke afsat budget til de nævnte broprojekter, hverken til de nødvendige udgifter til forstærkning af bro på Kystbanen over Nivåvej, udskiftning bro på Gammel Strandvej over Nive å eller den udvidelse af broen over Ullerødvej.


Mio. kr. inkl. projektledelse

2016

2017

Årligt 2018-2026

2027

Nødvendige udgifter på kommunale broer

 

Overvågning, analyser og løbende forstærkninger af bro kystbanen over Nivåvej

 

0,5

0,5

30

Ny bro Gammel Strandvej over Nive å

0,5

4,5

 

 

Ønsket udvidelse af Banedanmarks bro

 

Ny bro og vejudvidelse i bredden Ullerødvej

0,7

8,5

 

 

I alt

1,2

13,5

0,5

30


Udgift til sænket vejføring af Ullerødvej (11,0 mio, kr. i 2014 niveau) er ikke medregnet.

Bevilling

Der er ikke afsat budget til de nævnte broprojekter.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At udvalget tager stilling til udvidelse af broen over Ullerødvej i 2017 og i givet fald finansieringen heraf.
 2. At udvalget godkender strategi 2 for broen over Nivåvej og at finansieringen heraf indenfor budgetperioden indgår i kommende budgetforhandlinger.
 3. At broen på Gammel Strandvej over Nive å udskiftes i 2017 og at finansieringen heraf indgår i kommende budgetforhandlinger.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-04-2016


Indstillingens pkt. 1: Udvalget vurderer at der ikke på nuværende tidspunkt skal prioriteres finansiering til udvidelse af Ullerød broen.


Indstillingens pkt. 2 og 3 vedtaget.


Vedrørende indstillingens pkt. 2 anmoder udvalget administrationen om at undersøge, hvorvidt det gør sig gældende at Banedanmark kan have pådraget sig ansvar ved ikke at opretholde en tilstrækkelig kvalitet af vedligeholdelsen.


Sagen oversendes til økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstillinger. Økonomiudvalget anmoder administrationen om inden det kommende byrådsmøde at tage kontakt til Banedanmark med henblik på at undersøge konsekvensen, hvis de laver en bro i samme bredde med muligheden for at grave i dybden nu eller senere, og belyse omkostningerne herved for kommunen.