Nr.103 - Godkendelse af kommunale valgfag

Sagsnr.: 16/1094

 

Beslutningstema

Eleverne i folkeskolens 7.-9. klasse skal tilbydes valgfag i et omfang, der svarer til 2 x 45 minutter om ugen.


I forbindelse med folkeskolereformen, den åbne skole og samarbejdet med foreninger og andre eksterne aktører er der opstået et behov på skolerne for at kunne udbyde valgfag, der ikke er hører ind under rækken af valgfag, der er beskrevet i folkeskoleloven.


Byrådet skal tage stilling til, om det kan delegeres til administrationen at tage stilling til en evt. godkendelse af de valgfag, som skolerne ønsker at oprette.

Sagsfremstilling og økonomi

I Folkeskolelovens § 9 er der nævnt i alt 12 valgfag, som kan udbydes på skolerne. Fagene er: Tysk, fransk, spansk, billedkunst, medier, filmkundskab, drama, musik, håndværk og design, madkundskab, almindelige indvandrersprog for elever med fornødent forhåndskendskab til sproget og arbejdskendskab. Hertil kommer fag, der udbydes til 10. klasse, men også kan udbydes i 7.-9. klasse: metal/motorværksted, byggeværksted, teknologiværksted, serviceværksted, produktudvikling og formgivning og iværksætter, sundhed og sociale forhold, teknologi og kommunikation.


De nævnte valgfag er på linje med de øvrige fag i folkeskolen beskrevet med formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for faget.


Med folkeskolereformen gives der imidlertid mulighed for, at Byrådet kan godkende, at der tilbydes eleverne undervisning i andre fag og emner udover valgfagsrækken, og som ikke nødvendigvis er praktisk eller kunstnerisk betonede fag. Valgfagene skal beskrives på samme måde som de nævnte valgfag med målopstilling på forskellige niveauer. I beskrivelsen skal besvare spørgsmålene:

  • Hvad skal eleverne lære i valgfaget?
  • Hvordan skal de lære det (arbejdsmåder)?
  • Hvorfor skal de lære det?

Undervisningsministeriet har udarbejdet en skrivevejledning og en skabelon til formålet.


Kommunerne kan også vælge at tilbyde valgfag – der normalt er 1-årige - over længere forløb, en mulighed der vil være relevant på skoler med udskolingslinjer, hvor en del af den indholdsmæssige toning kan ske gennem valgfag, der er tilknyttet linjen.


I forbindelse med skolereformen indgår skolerne i et samarbejde med musikskolen og ungdomsskolen, forskellige frivillige foreninger, virksomheder og ungdomsuddannelser. Etablering af forskellige valgfag er et oplagt samarbejdsområde.


Administrationens bemærkninger

For at gøre processen fra idé til etablering af et valgfag, herunder valgfag der strækker sig ud over et skoleår, så smidig som muligt, anbefales det, at Byrådet delegerer kompetencen til at godkende nye valgfag til administrationen.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens §9

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet delegerer kompetencen til at godkende nye kommunale valgfag til administrationen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2016

Udvalget anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Anbefaler Børne– og Skoleudvalgets indstilling.