Nr.100 - Orientering om Landsbyggefondens sagsbehandling i renoveringssager.

Sagsnr.: 16/6756

 

Beslutningstema

I sagsfremstillingen nedenfor refereres møde afholdt med Landsbyggefonden om dennes sagsbehandling i renoveringssager.


Landsbyggefondens vejledning om støtte fra fonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud til infrastrukturændringer i udsatte boligområder er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling og økonomi

På baggrund af nogle konkrete sager om finansiering mv, af renoveringsarbejder i almene boligafdelinger, hvor Landsbyggefonden er trådt til med finansiering af ekstraordinære udgifter, har Byrådet anmodet administrationen om at afholde et møde med Landsbyggefonden for at høre nærmere om fondens sagsbehandling.


Administrationen har herefter holdt møde med Landsbyggefondens sekretariatschef Birger R. Kristensen den 1. marts 2016.


På mødet orienterede administrationen om baggrunden for mødet og nævnte i den forbindelse 3 sager (Egedalsvænge, Byengen/Nordengen og Niverødgård). I Egedalsvænge og Byengen/Nordengen har der været tale om markante budgetoverskridelser på grund af PCB henholdsvis asbest, og i Niverødgårdsagen har der været tale om finansiering af renoveringsarbejder i en afdeling med særlige udfordringer.


Administrationen oplyste, at Byrådet i disse sager særligt har interesseret sig for huslejens størrelse, beboerdemokratiets inddragelse og den økonomi, herunder de garantier, som kommunen skal deltage i finansieringen med.


Byrådet har konstateret, at Landsbyggefonden i alle 3 sager meget hurtigt er trådt til med ekstrafinansiering tilsyneladende uden de store diskussioner og uden påtale, hvilket har givet anledning til undren og kritiske spørgsmål i Byrådet.


Landsbyggefonden oplyste hertil, at der i Landsbyggefonden foregår en omfattende og krævende sagsbehandling, der omfatter såvel byggetekniske som økonomiske og juridiske forhold. Sagsbehandlingen strækker sig over flere år, fra boligorganisationen indsender ansøgning om renovering mv. og til tilsagn om medfinansiering gives. Landbyggefonden vurderer, inden man tager stilling til, om det er et projekt, man vil støtte, hvad der er problemet, og om det foreslåede projekt er egnet til at rede/oprette afdelingen. Landsbyggefonden har egne eksperter og kan i nødvendigt omfang rekvirere bistand fra eksterne sagkyndige.


Landsbyggefonden drøfter sagerne med boligorganisationerne og stiller kritiske spørgsmål samt beder om supplerende oplysninger, hvor det er påkrævet. Landsbyggefonden ønsker ikke at medvirke til halve løsninger. Beboerne skal have ”leveret varen”. Er der PCB eller asbest, så skal det fjernes en gang for alle – også selv om det er dyrt.


Landsbyggefonden kender desuden området og dets aktører godt.


Hvis der derfor opstår problemer i forbindelse med selve byggeriet, har Landsbyggefonden forudsætningerne for hurtigt at vurdere, om og i hvilket omfang, man kan træde til med ekstrafinansiering.


Landsbyggefonden bemærkede, at boligorganisationerne har en umiddelbart pligt til at holde Landsbyggefonden og kommunen orienteret om væsentlige problemer vedrørende byggeprojekt og økonomi, der måtte opstå i byggefasen. Landsbyggefonden pointerer altid over for boligorganisationerne, at også kommunen skal orienteres. Kommunen har tidligere direkte påpeget denne pligt over overfor boligorganisationerne og vil i forbindelse med den kommende styringsdialogrunde endnu engang indskærpe dette.


Det aftaltes afslutningsvist på mødet, at Landsbyggefonden skulle tilsende kommunen en nærmere redegørelse for de elementer, der indgår i Landsbyggefondens sagsbehandling af en renoveringssag. Denne redegørelse i form af den i beslutningstemaet omtalte vejledning er vedlagt dagsordenen.


Vejledningen indeholder indledningsvist en gennemgang af reglerne for opnåelse af renoveringsstøtte. Den omfattende og grundige sagsgang og sagsbehandling i Landsbyggefonden beskrives nærmere i vejledningens side 5 til 10, hvoraf det også fremgår, at Landsbyggefonden stiller meget betydelige krav til det projekt og den byggetekniske, økonomiske og boligsociale dokumentation, som boligorganisationen skal præstere til brug for Landsbyggefondens stillingtagen til en ansøgning om renoveringsstøtte.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen, særligt Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud til infrastrukturændringer i udsatte boligområder.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.