07-09-2015 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Hans Nissen (A)

Lars Simonsen (B)

Per Frost Henriksen (A)

Flemming Rømer (O)

Thomas Bak (V)

Thomas Elgaard (V)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Helle Abild Hansen (I)

Hanne Berg (F)

Afbud

Ingen

07-09-2015 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Hans Nissen (A)

Lars Simonsen (B)

Per Frost Henriksen (A)

Flemming Rømer (O)

Thomas Bak (V)

Thomas Elgaard (V)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Helle Abild Hansen (I)

Hanne Berg (F)

Afbud

Ingen

Nr.190 - 1. behandling af budget 2016 - 2019

Sagsnr.: 15/24907

 

Beslutningstema

Der skal fremsendes budgetforslag til Byrådets 1. behandling og fastsættes frister for indgivelse af partiernes ændringsforslag til budgettet.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget for 2016 og overslagsår til byrådets 1. behandling.


Det anbefales, at administrationens budgetvurdering, i overensstemmelse med tidligere års praksis, lægges til grund for de videre budgetforhandlinger og oversendes til byrådets 1. behandling. Det bemærkes, at budgetvurderingen drøftes på budgetseminaret den 4. og 5. september 2015 umiddelbart inden Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.


Det foreslås, at frist for partiernes ændringsforslag er søndag den 20. september kl. 24.00. Ændringsforslag sendes til borgmester, cc kommunaldirektør og økonomichef. Endvidere foreslås, at det budgetmaterialet der offentliggøres på kommunens hjemmeside sendes til høring i de berettigede råd og nævn.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At administrationens budgetforslag oversendes til 1. behandling i Byrådet som grundlag for de videre politiske forhandlinger om budget 2016-2019.
  2. At fristen for aflevering af partiernes ændringsforslag til budgettet forud for dagsorden til 2. behandlingen, fastsættes til søndag den 20. september kl. 24.00.
  3. At budgetmaterialet offentligøres på kommunens hjemmeside og sendes i høring i berettigede råd og nævn.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2015

Økonomiudvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og 2.


Efter afstemning anbefaler økonomiudvalget indstillingens punkt 3 med den præcisering, at mulighedskataloget offentliggøres efter forhandlingerne.


Liste I, Liste V og Liste Ø stemte imod den præciserede indstilling (punkt 3), idet mulighedskataloget ønskes offentliggjort straks.

Nr.191 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 192 ”Interessetilkendegivelse for køb af bibliotek og institutioner i Humlebæk Centret”

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2015

Sag nr. 192 ”Interessetilkendegivelse for køb af bibliotek og institutioner i Humlebæk Centret.”


Økonomiudvalget anmodede administrationen om at udarbejde forslag til sag, som skal danne grundlag for endelig stillingtagen.

Nr.192 - Hovedudvalgets foretræde for Økonomiudvalget

Sagsnr.: 15/14554

 

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen i Fredensborg Kommune inddrages medarbejderne.


Derfor deltager Hovedudvalget i de 2 årlige budgetseminarer, ligesom en delegation af medarbejderrepræsentanter for Hovedudvalget mødes med Økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocessen.


Delegationen udgøres af følgende medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget, næstformand Claes Kastbjerg FTR for DLF, Rikke Krog Henriksen FTR for BUPL samt  Helle Lassen TR for Ergoterapeuterne.


Emnet er overordnet budget 2016-19, og medarbejderrepræsentanternes input til politikerne efter budgetseminaret.


Der afsættes et kvarter til drøftelsen.

Retsgrundlag

MED-aftalen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget har drøftelsen med medarbejderrepræsentanterne fra Hovedudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2015

Økonomiudvalget drøftede kommunens økonomiske situation med medarbejderrepræsentanterne for Hovedudvalget.


Medarbejderrepræsentanterne kvitterede for deres deltagelse i budgetseminaret og roste oplægget til planstrategien Fremtidens Fredensborg.


Medarbejderrepræsentanterne kvitterede for, at byrådet havde været lydhør i forhold til de input som medarbejderrepræsentanterne gav byrådet i forbindelse med sidste års budgetvedtagelse, herunder nedsættelse af prioriteringsbidraget.


Medarbejderrepræsentanterne gav udtryk for bekymring for de besparelsesforslag som ligger i mulighedskataloget ikke kun i forhold til personalet, men også i forhold til den service, som borgerne modtager.