Nr.214 - Godkendelse af Praksisplan for fysioterapi 2015-2019

Sagsnr.: 15/26214

 

Beslutningstema

Samarbejdsudvalget vedr. Fysioterapi i Region Hovedstaden har udsendt en Praksisplan for Fysioterapi 2015-2019 til godkendelse i kommunerne.

Sagen indeholder en præsentation af Praksisplanen, samt et godkendelsesbrev til Region Hovedstaden. Sagen er til beslutning.

Sagsfremstilling og økonomi

Region Hovedstadens samarbejdsudvalg vedr. fysioterapi udsendt Praksisplanen for fysioterapi 2015-2019 til godkendelse i Kommunerne.


Forud for godkendelsen har der været en administrativ høring, hvor kommunen har afgivet høringssvar i samarbejde med de øvrige Nordklynge kommuner (Hillerød, Helsingør, Allerød, Gribskov, Hørsholm, Frederikssund og Halsnæs).


Praksisplanen er en del af den samlede plan for tilrettelæggelse af Regionens virksomhed på sundhedsområdet jfr. Sundhedsloven. Den omfatter Almindelig fysioterapi, Vederlagsfri fysioterapi og Ridefysioterapi og er begrænset til at beskæftige sig med de fysioterapeutiske ydelser udøvet i praksissektoren.


Praksisplanen består af 2 dele:


Del 1. Kapacitet i fysioterapipraksis


Del 2. Udvikling i fysioterapipraksis; samarbejde og kvalitet


Del 1. Kapacitet i fysioterapipraksis

De overordnede målsætninger for kapaciteten i fysioterapipraksis er:

-      Lige adgang og tilgængelighed til fysioterapiydelser i praksissektoren

-      Fagligt og organisatorisk bæredygtige klinikker

-      Koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening med det øvrige sundhedsvæsen


Praksisplanen anbefaler, at kapaciteten fastholdes på nuværende niveau i planperioden og at denne analyseres og vurderes igen i periodens tredje år. Ligeledes anbefales det, at der tilstræbes en ligelig fordeling af kapaciteten mellem planområderne.

Vedr. Ridefysioterapi anbefales det, at Samarbejdsudvalget implementerer en tilsynsordning med rideskolerne i planperioden.


Administrationen ser frem til arbejdet med målsætningen om en ligelig fordeling mellem planområderne, således at overkapaciteten i Planområde Nord udjævnes i planlægningen af kapaciteten i Regionen. Ligesom det er positivt, at tilgængeligheden i forhold til elektronisk kommunikation søges at blive udbredt i planperioden.


Af Praksisplanen fremgår det, at der er sket en højere produktionsudvikling af Vederlagsfri fysioterapi sammenlignet med Almen fysioterapi. Administrationen mangler, at Praksisplanen byder ind med konkrete tiltag til en tæt opfølgning af udgiftsudviklingen gennem hele planperioden mhp. iværksættelse af tiltag, som kan dæmpe udgiftsudviklingen til Vederlagsfri fysioterapi.


Del 2. Udvikling i fysioterapipraksis; samarbejde og kvalitet

Udviklingen af fysioterapipraksis tager udgangspunkt i målsætningerne:

-      At sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening af brugeren og det resterende sundhedsvæsen, med henblik på optimering af behandling og anvendelse af ressourcer

-      At sikre udvikling af den faglige kvalitet i fysioterapipraksis


Administrationen finder det glædeligt, at Praksisplanen indeholder anbefalinger om samarbejde, dialog og koordination mellem partnerne, herunder kommunerne med henblik på at sikre gode sammenhængende patientforløb og optimal udnyttelse af de samlede ressourcer. Administrationen ser frem til at følge, hvorledes dette udmøntes i praksis både i det daglige samarbejde samt som følge af evalueringen af frikommuneforsøget.

Praksisplanen indeholder endvidere anbefalinger vedrørende kvalitetsudviklingen af fysioterapeutiske ydelser blandt andet gennem implementering af kliniske retningslinjer, digitalt understøttet træning og samspil med nationale tiltag initieret af den kommende nationale Enhed for kvalitet. Administrationen finder det glædeligt, at Praksisplanen indeholder anbefalinger om kvalitetsudvikling i Praksissektoren og ser frem til samarbejdet herom. 


Administrationen har forfattet et godkendelsesbrev til Center for Sundhed, Region Hovedstaden (bilag 3).

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At Social- og Seniorudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende

1)    Praksisplan for fysioterapi 2015 – 2019

2)    Godkendelsesbrevet vedr. Praksisplan for Fysioterapi 2015 – 2019

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 16-09-2015

Administrationens indstilling vedtaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstillinger.