Nr.212 - Nedlæggelse af parkeringsfond

Sagsnr.: 15/14128

 

Beslutningstema

Nedlæggelse af parkeringsfond for Fredensborg-Humlebæk Kommune

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg-Humlebæk Kommune vedtog i 1996 at oprette en parkeringsfond jf. cirkulære om kommunale parkeringsfonde, der kunne give kommunen mulighed for at etablere parkering mod betaling fra ejere, som ikke havde plads til parkering på egen grund.

 

Seneste indbetaling og etablering af p-pladser er sket i Fredensborg i 1996 – 98. Det er ikke muligt at se, at der har været bevægelser på kontoen siden.

 

Saldoen i dag lyder på -72.888 kr.

 

Ifølge cirkulæret skal ikke-anvendte bidrag tilbagebetales til bidragsyderen. Da det ikke er muligt at dokumentere, hvem der har indbetalt midler til fonden, er det ikke muligt at udbetale det ikke anvende beløb.

 

Der har ikke været behov for at udnytte muligheden for at etablere parkering mod betaling i Fredensborg Kommune og administrationen skal derfor anbefale at fonden nedlægges.

 

Sagsbehandling siden den 8. september 2015

-      Regnskabsteknisk afskrivning

Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets anbefaling om at benytte beløbet til flisegenopretning vil betyde et kassetræk på de 72.888 kr., da det nuværende tilgodehavende alene er registreret på balancen.


Det er således ikke muligt, som med en normal driftsbevilling, at flytte midlerne til andre projekter uden at det påvirker kassebeholdningen.

Bevilling

Det foreslås, at det ikke anvendte beløb tilføres kassen.

Retsgrundlag

Cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om kommunale parkeringsfonde.

Byggelovens § 22, stk. 6.

Planlovens § 21, stk. 2.

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1.    At Parkeringsfonden nedlægges

2.    At det resterende beløb -72.888 kr. i fonden afskrives over balancen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 08-09-2015


Anbefaler administrationens indstilling. Udvalget peger på, at beløbet kan anvendes til flisegenopretning i kommunen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Sagen udskydes til det kommende møde.