Nr.211 - Energi på Tværs - Fælles vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen

Sagsnr.: 11/35592

 

Beslutningstema

Stillingtagen til den fælles energivision i projektet ”Energi på tværs”, som grundlag og ramme for den videre indsats for omstillingen til vedvarende energi i hovedstadsregionen.  

Sagsfremstilling og økonomi

Martin Dam Wied, projektleder for ”Energi på tværs”, deltager med et kort oplæg i forbindelse behandling af punktet. 

 

Baggrund

Det regionale projekt ”Energi på Tværs”, som Fredensborg Kommune har deltaget aktivt i siden projektet startede i 2012, er nu i sin afsluttende fase. Projektet er et tværorganisatorisk projekt med deltagere fra 29 kommuner, regionen samt en række forsyningsselskaber i hovedstadsregionen.


Projektet handler om den strategiske omstilling af energisystemet til vedvarende energi. Det er en langsigtet indsats, der kræver bred politisk opbakning i kommunerne, regionen og hos forsyningsselskaberne. Der er udarbejdet en energivision i et tæt samarbejde mellem parterne, som vil danne rammerne for den fremtidige strategiske energiplanlægning i Hovedstadsregionen.


Plan-, Miljø- og Klimaudvalget blev orienteret om projektet d. 9. september 2014.


Mange delelementer med kortlægning, analyser og udvikling af fremtidsscenarier og handlingsrettede visioner er nu gennemført med et utal af aktører i projektet, ligesom der er gennemført kompetenceudvikling i kommunerne og hos andre interessenter.


Mest bemærkelsesværdigt er det, at projektet er lykkedes med at samle det politiske niveau og de større forsyningsvirksomheder i hele regionen om projekt gennemførelsen, og at det er lykkedes at samle de mange aktører om en fælles vision for den langsigtede omstilling af energisystemet.


Der blev d. 13. april 2015 holdt et borgmester-møde med deltagelse af 25 kommuner samt Region Hovedstaden og en række forsyningsselskaber.


Den fælles energivision for hovedstadsregionen blev drøftet på mødet, og der var bred opbakning hertil.


Den fælles vision er, at Hovedstadsregionen skal være en førende region inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i 2050 (Se uddybning af visionen i bilag 1).


Det regionale ”Klimapolitisk Forum”, som udmønter den regionale klima-strategi (hvor borgmester Thomas Lykke Pedersen er medformand), fungerer som politisk følgegruppe for arbejdet og drøfter og forbereder beslutningsoplæg til KKR Hovedstaden, Regionsrådet samt forsyningsselskabernes bestyrelser.


Energivisionen blev vedtaget på KKR’s møde d. 26. juni 2015 og af regionsrådet d. 16. juni 2015.


Betydningen af en fælles energivision

Energivisionen forudsætter, at kommuner, region og forsyningsselskaber samarbejder om strategisk energiplanlægning og koordinerer fremtidige investeringer i energisystemet, så synergier udnyttes og energi- og transportsystemet bliver effektivt.


Strategisk energiplanlægning i Hovedstadsregionen vil således danne en ramme for planlægningsarbejdet i kommunerne, og være bindeleddet mellem de statslige mål og virkemidler og de konkrete initiativer og planer på kommunalt niveau.


Kommunerne har naturligvis en helt central rolle, når visionen om uafhængighed af fossile brændsler i 2050 skal realiseres.


De kommunale og fælleskommunale selskaber inden for el-, naturgas-, fjernvarmeforsyning og affaldsforbrænding er ligeledes helt afgørende aktører i konkretiseringen af den strategiske energiplanlægning og gennemførelse af den grønne omstilling. Ligesom det er uhensigtsmæssigt, hvis den enkelte kommune suboptimerer inden for kommunegrænsen, er det ligeledes uheldigt, hvis de enkelte selskabers målsætninger og planer ikke spiller sammen med den mest økonomiske udvikling af det samlede energisystem.


Et vigtigt tiltag i projektet er en beslutning om at udarbejde en fælles strategisk energiplan, som kommuner og forsyningsselskaber forpligter sig til at bakke op om. Strategien bør evalueres hvert andet år og indgår i opdatering af SEP Hovedstaden.


En ambitiøs vision vil bidrage til at fastholde hovedstadsregionen som en førende region inden for grøn omstilling og vækst. Det vil skabe nye arbejdspladser og tiltrække udenlandske investeringer, samt styrke danske virksomheders konkurrenceevne inden for energiteknologi og vedvarende energi på det globale marked.


Indsatsområder under energivisionen

På baggrund af arbejdet i projektet ”Energi på Tværs” er der formuleret en række indsatsområder, som bør indgå i arbejdet med den strategiske energiplanlægning – både regionalt og i kommuner og selskaber. Punkterne uddybes i bilag 2:


• Energibesparelser for alle offentlige og private slutbrugere

• Fremme grøn, individuel opvarmning

• Udfasning af naturgas i energisystemet

• Affald - forebyggelse, sortering og koordinering

• Grønt transportsystem med tilhørende infrastruktur

• Indpasning af vedvarende energi (VE) i fjernvarmeforsyningen

• Udvidelse og omlægning til fjernvarme

• Innovation og grøn vækst


Etablering af fælles energisekretariat

Det foreslås endvidere, at der etableres et fælles regionalt energisekretariat, der bl.a. skal understøtte kommuner og forsyningsselskaber i arbejdet med strategisk energiplanlægning.


Formålet er bl.a. at sikre, at planlægning og implementering af beslutninger om energiinfrastruktur, -produktion, -forsyning og -besparelser på tværs af sektorer foregår koordineret og bidrager til at optimere det samlede system.

Et konkret oplæg om formål, opgaver, forankring, bemanding, finansiering, samt placering fremlægges på KKR-mødet den 10. september 2015.


Beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at deltage i et fælles regionalt energisekretariat vil i givet fald skulle træffes i de enkelte kommuner efterfølgende.


Det videre forløb

Processen for forankring af energivisionen og etablering af et energisekretariat ledes i et samarbejde mellem KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden støttet af Gate 21.


Pt. er energivisionen ved at blive politisk behandlet og vedtaget i hovedstadsregionens 29 kommuner samt forsyningsselskaber. Der forventes en endelig vedtagelse og tilbagemelding fra kommunerne og forsyningsselskaber senest i oktober 2015.


Den videre proces for oprettelse, placering og medfinansiering af et energisekretariat behandles politisk i kommuner og forsyningsselskaber i løbet oktober - november 2015, med en forventning om igangsætning i løbet af marts 2016.


Når det endelige oplæg om det fælles regionale energisekretariat foreligger efter behandling på KKR-mødet i september, vil sagen og Fredensborg Kommunes andel blive forelagt til PMKUs/byrådets beslutning i november 2015.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At udvalget drøfter og godkender energivisionen, som grundlag og ramme for den videre indsats for omstillingen til vedvarende energi i hovedstadsregionen.
  2. At udvalget godkender, at der udarbejdes en fælles strategisk energiplan, som et fælles initiativ mellem kommunerne i KKR Hovedstaden, regionen og forsyningsselskaber.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 08-09-2015


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.


Helle Abild Hansen (Liste I) tog forbehold vedr. oprettelsen af et sekretariat.