Nr.210 - Toftegårdsvænget - Forslag til Lokalplantillæg F34, delområde 1 for et område ved Asminderødgade

Sagsnr.: 15/21502

 

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes et tillæg til Lokalplan F34 for et område ved Asminderødgade, så der opnås mulighed for at sælge eksisterende pensionistboliger med mulighed for boligformål i almindelighed.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 15. december 1997 Lokalplan F34 for et område ved Asminderødgade. Første revision af LP F34 blev vedtaget af Byrådet den 29. marts 2006.


LP F34 blev udarbejdet med det formål, at sikre områdets anvendelse til bl.a. plejehjem, plejeboliger og pensionistboliger.


Baggrund for ændring af delområde 1 i F34

Fredensborg Kommunes Økonomiudvalg ønsker, at kommunens pensionistboliger på Toftegårdsvænget 101-123 og Toftegårdsvænget 125-147 skal søges solgt til en almen boligorganisation.


Toftegårdsvænget 125-147 skal fortsat anvendes som pensionistboliger, mens Toftegårdsvænget 101-123 tænkes anvendt til øvrige boligformål, eksempelvis andelsboliger eller almene familieboliger.


De planmæssige forhold

Toftegårdsvænget 101-123 og 125-147 er omfattet af LP F34 delområde 1. Med den gældende lokalplan må området kun anvendes til plejehjem og pensionistboliger. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sælge boligerne til øvrige boligformål.


De eksisterende bestemmelser for område 1 i LP F34 giver mulighed for følgende:

  • bebyggelsesprocent på 40
  • byggeri i en etage med udnyttet tagetage
  • byggeri skal fremstå med murede eller træbeklædte facader
  • facadehøjde mellem 2 og 4 meter
  • tage skal være symmetriske sadeltage med en hældning på 45 grader
  • tagbeklædning skal være tegl, skifer eller tagpap
  • gavlaltaner må ikke forekomme
  • tagudhæng må ikke være større end 50 cm.

For at benytte området til øvrige boligformål skal der laves et tillæg til den eksisterende lokalplan jf. Planloven § 15 med anvendelsesbestemmelser til boligformål.


Et tillæg til lokalplanen vil give mulighed for at fastholde i de eksisterende bestemmelser indenfor kommuneplanens rammer, samt ændre anvendelsen fra pensionistboliger til øvrige boligformål.


Tillæg til en lokalplan sker efter samme regler som vedtagelse af en lokalplan, herunder offentlig høring i otte uger.


Administrationens vurdering

Formålet er, at det planmæssige grundlag skal give mulighed for at de eksisterende pensionistboliger kan anvendes til øvrige boligformål.


Det er administrationens anbefaling, at Forslag til lokalplantillæg F34 gældende for delområde 1 sendes ud i offentlig høring, så området kan benyttes til boligformål i almindelighed.


I det der er tale om en enkelt ændring af anvendelsen, anbefaler administrationen, at der ikke afholdes borgermøde.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Tillæg til LP 34 sendes i høring i lokalplanområdet og hos interessenter.

Indstilling

  1. At forslag til tillæg til Lokalplan F34 gældende for delområde 1 fremlægges til offentlig høring.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 08-09-2015


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.