Nr.201 - Folkeafstemning den 3. december 2015

Sagsnr.: 15/25996

 

Beslutningstema

Statsministeren har oplyst, at der skal afholdes folkeafstemning i Danmark den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.


Den 8. oktober 2015 fremsættes lovforslaget, og fra denne dag er der afklaring om afstemningstemaet, der skal stemmes om.


Der er en række forhold som Byrådet allerede nu inden folkeafstemningen kan tage stilling til:


 • Valgstyrere
 • Valg af formænd for valgstyrerne
 • Udpegning af tilforordnede vælgere
 • Diæter
 • Brevstemmeafgivning
 • Indkaldelse af administrativt personale om aftenen
 • Gratis kørsel for ældre/gangbesværede vælgere
 • Økonomi
 • Yderligere bemærkninger

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har den 31. august 2015 besluttet at ændre antallet af valgsteder fra 9 til 8 valgsteder som forsøg ved denne folkeafstemning. Der vil være ét valgsted i Kokkedal og valgstedet vil være i Egedalshallen.I nedenstående er der taget højde for dette.


1. Valgstyrere

Der er tradition for at udpege 5 valgstyrere for hvert valgsted. Det er lagt til grund, at dette er uændret.


Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg efter d’Hondts metode, jfr. Styrelsesloven, med mindre andet aftales i Byrådet.


Den forholdsmæssige fordeling af de 40 pladser vil efter d’Hondts metode blive:


A: 15

B:  3

C:  3

D:  1

F:  1

I:   1

O:  3

V: 11

Ø:  1

Frie Liberale: 1Det indstilles, at der udpeges 5 valgstyrere til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg (D’Hondts metode).2. Valg af formænd for valgstyrere


Der skal udpeges en formand blandt valgstyrerne til hvert af de 8 valgsteder.


Ved valg efter forholdstal er A og V sikret følgende pladser:


A: 4

V: 3


Til den sidste plads som valgstyrerformand skal der trækkes lod mellem B, C og O.


Det indstilles, at A og V tildeles henholdsvis 4 og 3 pladser som valgstyrerformænd og at der trækkes lod mellem B, C og O om den sidste plads.3. Udpegning af tilforordnede


Byrådet udpeger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under et blandt vælgerne i kommunen.


Det foreslås at der udpeges 7 tilforordnede pr. valgsted, dog 8 på afstemningssted Asminderød, 12 på afstemningssted Kokkedal og 3 i Karlebo.


Antallet er nedsat med 2-3 tilforordnede pr. valgsted i forhold til folketingsvalget i sommer, da stemmeprocenten forventes at være noget lavere ved folkeafstemningen.


Antallet af tilforordnede vælgere vil således blive 58 og ved valg efter forholdstalsmetoden vil fordelingen blive som følger:


A: 20

B:  4

C:  4

D:  2

F:  2

I:  2

O:  4

V: 16

Ø:  2

Frie Liberale: 2


Partierne vil få tilsendt nærmere information omkring det praktiske ved udpegningen af valgstyrere og tilforordnede.


Det indstilles, at der udpeges 58 tilforordnede fordelt efter forholdstalsmetoden.4. Diæter


Byrådet kan fastsætte en diætsats på min. 810 kr. og max. 2.025 kr.


Det indstilles, at diætsatsen til valgstyrere og tilforordnede fastsættes som ved folketingsvalget i 2015 til 2.025 kr.5. Brevstemmeafgivning


Evalueringerne fra de sidste valg har vist at muligheden for at brevstemme på bibliotekerne har været en stor succes, hvorfor dette naturligt tilbydes igen ved folkeafstemningen.


Der vil være mulighed for at brevstemme fra den 8. oktober i Rådhuset Borgerservice og i Borgerservice på bibliotekerne.


I de sidste to uger op til folkeafstemningen vil man have mulighed for at brevstemme på bibliotekerne i hele bibliotekets åbningstid. Herudover vil der være mulighed for at brevstemme på Rådhuset de sidste to lørdage op til folkeafstemningen fra kl. 10-13. Endvidere vil åbningstiden i Borgerservice den sidste uge være udvidet til kl. 18. Sidste dag for brevstemmeafgivning er den 1. december 2015.


Til at modtage brevstemmer forud for valget i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m. skal der udpeges to tilforordnede.Det indstilles, at A og V udpeger hver en tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m.6. Indkaldelse af administrativt personale til valgaftenen


Erfaringerne med at benytte vægte til at kontrollere antallet af stemmesedler i de optalte bundter har været gode og der indkøbes vægte til alle valgstederne ved dette valg.


Det skønnes at indkøb af vægte, den forventede lavere stemmeprocent og stemmesedlens størrelse kan reducere antallet af ekstra personale om aftenen.


Det indstilles, at der kun på de to store valgsteder Asminderød og Kokkedal indkaldes ekstra administrativt personale til om aftenen. Antallet aftales mellem valgstyrerformand og administrationen.7. Gratis kørsel for ældre/gangbesværede vælgere


Det indstilles, at der i lighed med tidligere valg tilbydes gratis befordring af ældre/gangbesværede til og fra valgstederne.8. Økonomi


Udgiften til det kommende valg forventes at blive på ca. 950.000 kr. I 2015 var der et budget på 842.000 kr. som er brugt til valg tidligere på året. Der er derfor behov for en ny bevilling.
Yderligere bemærkninger


Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen består af 4 medlemmer fra hver af de to kommuner i Valgkredsen (Hørsholm og Fredensborg).

 

På byrådets konstituerende møde blev følgende medlemmer og stedfortrædere valgt for Fredensborg Kommune:

 

Medlem:                                      Stedfortræder:

Thomas Lykke Pedersen                Per Frost Henriksen

Ulla Hardy-Hansen                        Christian de Jonquieres

Flemming Rømer                          Kim E. Jensen

Thomas Elgaard                           Thomas Bak

 

 

Digitale Valglister

Der vil i lighed med tidligere blive benyttet digitale valglister til valget og der vil være IT-folk til stede på alle valgstederne fra morgenstunden på valgdagen.

 

 

Gratis kaffebord til vælgerne

Vælgerne vil få tilbudt gratis kaffe/te og kage på valgstederne.Røde kuglepenne

Der vil blive benyttet røde kuglepenne som skriveredskab i stemmeboksene.
Exitpolls og indsamlinger

Ansøgninger om indsamlinger på valgstederne godkendes, under forudsætning af at indsamlingen foregår ubemandet. Der gives tilladelse til at foretage exitpolls på valgstederne efter nærmere aftale med valgstyrerformanden på stedet.Fintællingen

Fintællingen vil foregå den 4. december kl. 8.00 i Rådhuskælderen på Rådhuset.


Normalt foregår fintællingen i Egedalshallen, men da vi forventer en lille stemmeseddel, en stemmeprocent noget lavere end ved et folketingsvalg, og færre ansatte til at tælle vil Rådhuskælderen være egnet til fintællingen.

Bevilling

Ansøgning om tillægsbevilling på 950.000 kr. vil indgå i budgetrevisionen pr. 30.11.2015.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der vil ud over den sædvanlige annoncering om åbningstid for brevstemmeafgivning m.m., informeres særligt om sammenlægning af de to valgsteder i Kokkedal.

Indstilling

 1. At der udpeges 5 valgstyrere til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg (d’Hondts metode)

 1. At A og V tildeles henholdsvis 4 og 3 pladser som valgstyrerformænd og at der trækkes lod mellem B, C og O om den sidste plads

 1. At der udpeges 58 tilforordnede fordelt efter forholdstalsmetoden.

 1. At diætsatsen til valgstyrere og tilforordnede fastsættes som ved folketingsvalget 2015 til 2.025 kr.

 1. At A og V udpeger hver en tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m.

 1. At der kun på de to valgsteder Asminderød og Kokkedal indkaldes ekstra administrativt personale til om aftenen. Antallet aftales mellem valgstyrerformand og administrationen, samt

 1. At der tilbydes gratis befordring af ældre/gangbesværede til og fra valgstederne

 2. At bevillingen medtages i budgetrevisionen pr. 30.11.15.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Anbefaler administrationens indstillinger.


For så vidt angår indstillingens pkt. 2 fik Liste C tildelt den sidste plads ved lodtrækning.


Økonomiudvalget anmodede administrationen om at sende en orientering, så snart information fra ministeriet foreligger.