Nr.197 - Økonomisk Orientering - August 2015

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 31. august 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Hovedtallene ultimo august fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1. Økonomisk orientering ultimo august 2015

Økonomi (forbrug i procent)

August 2014

August 2015

Drift

63,8

65,4

Anlæg

47,7

48,4

Likviditet (12 måneders gennemsnit i mio. kr.) 

 

 

Likviditet

33,2

17,5

Personale (procent)

 

 

Sygefravær

4,8

4,6

Lønforbrug

65,9

65,9


Forbrugsprocenten på driftsbudgettet er ved udgangen af august 65,4 pct. af budgettet. Det er lidt lavere end ved en ligelig fordeling af budgettet (der vil give en forbrugsprocent på 66,7), men 1,6 pct. højere end på samme tidspunkt sidste år.


På anlægsområdet er forbrugsprocenten 48,4 pct., hvilket er lidt højere end på samme tidspunkt sidste år, hvor forbrugsprocenten var 47,7.


Igennem det meste af 2015 har forbrugsprocenten på driftsbudgettet ligget højere end på samme tidspunkt i 2014, i økonomisk orientering juli var forskellen således 2,4 procentpoint. Det tyder på at organisationen er udfordret i forhold til årets budgetter. Kommunens samlede økonomi vil endvidere blive behandlet i forbindelse med den ekstraordinære budgetopfølgning, som behandles på aftenens møde.


Likvidteten er ved udgangen af august 17,5 mio. kr. mod 15,2 mio. kr. ved udgangen af juli. Kommunens likviditet er dermed fortsat voksende efter genopretningspakken pr. 26. maj.

Hvis den nuværende stigningstakt for kassebeholdningen fremskrives lineært vil den være 26,7 mio. kr. ved udgangen af året. Ved økonomisk orientering ultimo juli forudsagde samme fremskrivning en kassebeholdning på 30 mio. kr.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 7. september

I tabel 2 vises kommunen bevillingsreserver i årene 2015 til 2019. Det fremgår af tabellen at der ikke er nogen bevillingsreserver i 2015.

Tabel 2. Status for kommunens bevillingsreserver

Bevillingsreserver

2015

2016

2017

2018

2019

Driftsreserven

0

14.500

14.500

14.500

14.500

Anlægsreserven

0

10.000

10.000

5.600

10.000


En vigtig parameter for kommunens økonomi er folketallet som fremgår af tabel 3. Folketallet var pr. 8. september 39.914. Fredensborg Kommune har således oplevet en svag befolkningstilvækst på 175 personer siden årsskiftet.


Tabel 3. Folketal i Fredensborg Kommune

 

Primo 2015

5. Maj 2015

4. juni 2015

11. august 2015

8. September 2015

Folketal

39.739

39.859

39.880

39.792

39.914

 

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.