Nr.196 - Ekstraordinær budgetopfølgning pr 31.08.15

Sagsnr.: 15/25367

 

Beslutningstema

I forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. juni 2015 besluttede Byrådet, at der af hensyn til udfordringerne på kommunens samlede likviditet skal gennemføres en ekstra budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Endvidere fremlægges til godkendelse dispensationsansøgninger fra gældende overførselsregler.

Sagsfremstilling og økonomi

Med afsæt i kommunens aktuelt lave kassebeholdning blev det ved budgetrevisionen 30/6 besluttet at fremlægge en ekstraordinær budgetopfølgning baseret på forbruget pr. 31. august.

 

Det samlede resultat ses nedenfor. Budgetopfølgningen peger på, at der ventes et samlet merforbrug på driften i 2015 på i alt 22,7 mio. kr.


Oversigt
Alle pol (ekskl. Anlæg og finansiering)

Vedtaget Budget 2015

Korrigeret Budget 2015

Regnskab pr. 31.08.15

Forventet regnskab 2015

Forventet

mer-/mindre-

forbrug

Indsatsstyret

Brutto udgifter

1.268.267

1.279.824

817.962

1.291.091

 

Brutto indtægter

-305.147

-298.650

-209.555

-290.850

 

Netto

963.120

981.174

608.407

1.000.241

19.067

Rammestyret

Brutto udgifter

1.521.462

1.536.113

1.042.230

1.541.408

 

Brutto indtægter

-166.761

-187.493

-126.355

-189.197

 

Netto

1.354.701

1.348.620

915.875

1.352.211

3.591

I alt

2.317.821

2.329.794

1.524.282

2.352.452

22.658

 

Den primære årsag til det forventede merforbrug er det tidligere varslede budgetbehov på handicap og socialpsykiatri, der skyldes en sammenhæng mellem en øget efterspørgsel og at den forudsatte besparelse på 25 mio. kr. på politikområdet i 2015 ikke kan forventes fuldt implementeret i 2015. Budgetbehovet er vurderet til 21 mio. kr. Hertil kommer forventede merudgifter på en række institutioner på primært ældre- og skoleområderne, jf. nedenfor.

 

Som det ses af ovenstående tabel er en overvejende del af det forventede merforbrug på de indsatsstyrede områder (19,1 mio.kr), som ikke er omfattet af overførselsreglerne, hvorfor denne merudgift dækkes via kassen.

 

Merudgifterne på 3,6 mio. kr. på det rammestyrede område vil også medføre et kassetræk i 2015, men vil, jf. de gældende overførselsregler, skulle indhentes igen i 2016.

 

På anlægsområdet forventes fortsat et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til budgetrevisionen pr. 30.6.

 

Isoleret betragtet vil kassebeholdningen ikke kunne bære et træk på 22,7 mio. kr.

 

I genopretningssagen behandlet i maj blev det imidlertid besluttet, at der skulle henlægges 30 mio. kr. til at imødekomme udfordringer gennem 2015. Ved budgetrevisionerne 30.4 og 30.6 er der udmøntet i alt 20 mio. kr. heraf. Derved er der principielt 10 mio. kr. tilbage af de henlagte midler svarende til ca. halvdelen af den aktuelle udfordring.

 

Hertil kommer, at der i det indgåede budgetforlig for 2016 indgår et løft af driftsreserven til 30 mio. kr. i 2016, netop for at kunne imødegå et ekstraordinært træk på kassen i regnskab 2015. Budgetforliget for 2016-2019 tager således højde for merforbruget i 2015 og administrationen vurderer på den baggrund, at budgetopfølgningen ikke skaber behov for nye initiativer på nuværende tidspunkt.

 

Nedenfor ses en opdateret likviditetsprognose såfremt det forventede regnskabsresultat 2015 opgjort ved BR 31. august 2015 realiseres. Dette vil betyde, at 2015 påføres ekstra udgifter for 22,6 mio.kr.

 


I den netop gennemførte budgetrevision pr. 30.06.15 fremgik det, at der er flere institutioner, der er udfordret på at kunne overholde 2015-budgettet, og derfor søger byrådet om dispensation for overførselsreglerne – ingen overførsel af underskud i 2015. 

 

Der er modtaget dispensationsansøgninger på i alt 13,1 mio. kr. (se bilag 2). Langt den overvejende del af dette merforbrug vil blive dækket ind af mindreforbrug på andre rammestyrede områder, hvorfor kassetrækket samlet set kun vil blive 3,6 mio.kr.

 

På skoleområdet har der tidligere været truffet beslutning om, at køb af nye møbler i forbindelse med skolereformen blandt andet blev finansieret af 2016-budgettet ved at skolerne trak på overførslerne i 2015. Det og andre særlige omstændigheder er en del af forklaringen på behovet for en dispensation for overførselsreglerne. Hvis byrådet træffer beslutning om ikke at give dispensation, vil de berørte institutioner skulle bringe budgettet i balance i 2015.

 

Det bemærkes, at med en enkelt undtagelse, er der ingen af de institutioner, der beder om dispensation, der har fået indefrosset overførsler.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At det forventede regnskabsresultat fordelt på politikområder tages til efterretning
  2. At de modtagne dispensationsansøgninger imødekommes

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Anbefaler administrationens indstilling.